خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 26 - اخلاق کارگزاران مالیاتی و ضرورت امانت داری - ترجمه استاد دشتی


 (نامه به برخى از مأموران مالیات که در سال 36 هجرى براى فرماندار اصفهان مخنف بن سلیم فرستاده شد)  
1 -اخلاق کارگزاران مالیاتى
او را به ترس از خدا در اسرار پنهانى، و اعمال مخفى سفارش مى کنم، آنجا که هیچ گواهى غیر از او، و نماینده اى جز خدا نیست، و سفارش مى کنم که مبادا در ظاهر خدا را اطاعت، و در خلوت نافرمانى کند، و اینکه آشکار و پنهانش، و گفتار و کردارش در تضاد نباشد، امانت الهى را پرداخته، و عبادت را خالصانه انجام دهد. و به او سفارش مى کنم با مردم تند خو نباشد، و به آنها دروغ نگوید، و با مردم به جهت اینکه بر آنها حکومت دارد بى اعتنایى نکند، چه اینکه مردم برادران دینى، و یارى دهندگان در استخراج حقوق الهى مى باشند. بدان براى تو در این زکاتى که جمع مى کنى سهمى معیّن، و حقّى روشن است، و شریکانى از مستمندان و ضعیفان دارى، همانگونه که ما حق تو را مى دهیم،
 ص 509
تو هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار باشى، اگر چنین نکنى در روز رستاخیز بیش از همه دشمن دارى، و واى بر کسى که در پیشگاه خدا، فقرا و مساکین، و درخواست کنندگان و آنان که از حقّشان محرومند، و بدهکاران و ورشکستگان و در راه ماندگان، دشمن او باشند و از او شکایت کنند.
2 -امانت دارى
کسى که امانت الهى را خوار شمارد، و دست به خیانت آلوده کند، خود و دین خود را پاک نساخته، و درهاى خوارى را در دنیا به روى خود گشوده، و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود، و همانا بزرگ ترین خیانت خیانت به ملّت، و رسواترین دغلکارى، دغلبازى با امامان است، با درود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 307 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 308

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,110,642,975