خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 96 - خداشناسی و ویژگی های پیامبر ص - ترجمه استاد دشتی


1-خدا شناسى
سپاس خدا را که اوّل است، و چیزى پیش از او وجود نداشت، و آخر است و پس از او موجودى نخواهد بود، چنان آشکار است که فراتر از او چیزى نیست، و چنان مخفى و پنهان است که مخفى تر از او یافت نمى شود.
2-ویژگى هاى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )
قرارگاه پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بهترین قرارگاه و محل پرورش و خاندان او شریف ترین پایگاه است. در معدن بزرگوارى و گاهواره سلامت رشد کرد، دل هاى نیکوکاران شیفته او گشته، توجّه دیده ها به سوى اوست. خدا به برکت وجود او کینه ها را دفن کرد و آتش دشمنى ها را خاموش کرد. با او میان دلها الفت و مهربانى ایجاد کرد و نزدیکانى را از هم دور ساخت. انسان هاى خوار و ذلیل و محروم در پرتو او عزّت یافتند، و عزیزانى خود سر ذلیل شدند. گفتار او روشنگر واقعیّت ها، و سکوت او زبانى گویا بود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 95

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,028,585,558