خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 90 - صفات خداوند و اندرزهای حکیمانه - ترجمه استاد دشتی


1-خدا شناسى
سپاس خداوندى را، که بى آن که دیده شود شناخته شده، و بى آنکه اندیشه اى به کار گیرد آفریننده است، خدایى که همیشه بوده و تا ابد خواهد بود، آنجا که نه از آسمان داراى برج هاى زیبا خبرى بود، و نه از پرده هاى فرو افتاده اثرى به چشم مى خورد، نه شبى تاریک و نه دریایى آرام، نه کوهى با راه هاى گشوده، نه درّه اى پر پیچ و خم، نه زمین گسترده، و نه آفریده هاى پراکنده وجود داشت. خدا پدید آورنده پدیده ها و وارث همگان است، خداى آنان و روزى دهنده ایشان است، آفتاب و ماه به رضایت او مى گردند که هر تازه اى را کهنه، و هر دورى را نزدیک مى گردانند، خدا، روزى مخلوقات را تقسیم کرد، و کردار و رفتارشان را بر شمرد، از نفس ها که مى زنند، و نگاه هاى دزدیده که دارند، و رازهایى که در سینه ها پنهان کردند. و جایگاه پدیده ها را در شکم مادران و پشت پدران تا روز تولد و سر آمد زندگى و مرگ، همه را مى داند. اوست خدایى که با همه وسعتى که رحمتش دارد، کیفرش بر دشمنان سخت است و با سختگیرى که دارد، رحمتش همه دوستان را فرا گرفته است، هر کس که با او به مبارزه بر خیزد بر او غلبه مى کند، و هر کس دشمنى ورزد هلاکش مى سازد، هر کس با او کینه و دشمنى ورزد تیره روزش کند، و بر دشمنانش پیروز است، هر کس به او توکّل نماید او را کفایت کند، و هر کس از او بخواهد، مى پردازد، و هر کس براى خدا به محتاجان قرض دهد وامش را بپردازد، و هر که او را سپاس گوید، پاداش نیکو دهد.
2-اندرزهاى حکیمانه
 ص 155
بندگان خدا خود را بسنجید قبل از آن که مورد سنجش قرار گیرید، پیش از آن که حسابتان را برسند حساب خود را برسید، و پیش از آن که راه گلو گرفته شود نفس راحت بکشید، و پیش از آن که با زور شما را به اطاعت وادارند، فرمانبردار باشید. بدانید همانا آن کس که خود را یارى نکند و پند دهنده و هشدار دهنده خویش نباشد، دیگرى هشدار دهنده و پند دهنده او نخواهد بود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 78 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 79

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,299,696