خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 76 - اخلاف فرماندهی - ترجمه استاد دشتی


(نامه به عبد اللّه بن عباس، هنگامى که او را در سال 36 هجرى به فرماندارى بصره نصب فرمود)
 ص 619
با مردم، به هنگام دیدار و در مجالس رسمى و در مقام داورى، گشاده رو باش و از خشم بپرهیز، که سبک مغزى، به تحریک شیطان است، و بدان آنچه تو را به خدا نزدیک مى سازد، از آتش جهنّم دور، و آنچه تو را از خدا دور مى سازد، به آتش جهنّم نزدیک مى کند.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 383

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,094,110,390