خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 72 - انسان و مقدّرات الهی - ترجمه استاد دشتی


(نامه به عبد اللّه بن عباس)

پس از یاد خدا و درود تو از أجل خود پیشى نخواهى گرفت، و آنچه که روزى تو نیست به تو نخواهد رسید، و بدان که روزگار دو روز است: روزى به سود، و روزى به زیان تو، و همانا دنیا خانه دگرگونى هاست، و آنچه که به سود تو (و از آن تو) است هر چند ناتوان باشى خود را به تو خواهد رساند، و آنچه که به زیان تو است هر چند توانا باشى دفع آن نخواهى کرد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 381

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,180,142