خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 69 - اوصاف مؤمنان و بکارگیری نفس در خوبی ها - ترجمه استاد دشتی


ص 611
1 -اخلاق کارگزاران حکومتى
به ریسمان قرآن چنگ زن، و از آن نصیحت پذیر، حلالش را حلال، و حرامش را حرام بشمار ، و حقّى را که در زندگى گذشتگان بود تصدیق کن، و از حوادث گذشته تاریخ، براى آینده عبرت گیر، که حوادث روزگار با یکدیگر همانند بوده، و پایان دنیا به آغازش مى پیوندد، و همه آن رفتنى است. نام خدا را بزرگ دار، و جز به حق سخنى بر زبان نیاور، مرگ و جهان پس از مرگ را فراوان به یاد آور، هرگز آرزوى مرگ مکن جز آن که بدانى از نجات یافتگانى، از کارى که تو را خشنود، و عموم مسلمانان را ناخوشایند است بپرهیز، از هر کار پنهانى که در آشکار شدنش شرم دارى پرهیز کن، از هر کارى که از کننده آن پرسش کنند، نپذیرد یا عذر خواهى کند، دورى کن، آبروى خود را آماج تیر گفتار دیگران قرار نده، و هر چه شنیدى باز گو مکن، که نشانه دروغگویى است، و هر خبرى را دروغ مپندار، که نشانه نادانى است. خشم را فرو نشان، و به هنگام قدرت ببخش، و به هنگام خشم فروتن باش، و در حکومت مدارا کن تا آینده خوبى داشته باشى، نعمت هایى که خدا به تو بخشیده نیکو دار، و نعمت هایى که در اختیار دارى تباه مکن، و چنان باش که خدا آثار نعمت هاى خود را در تو آشکارا بنگرد.
2 -اوصاف مؤمنان
و بدان، بهترین مؤمنان، آن بود که جان و خاندان و مال خود را در راه خدا پیشاپیش تقدیم کند، چه آن را که پیش فرستى براى تو اندوخته گردد، و آنچه را که باقى گذارى سودش به دیگران مى رسد. از دوستى با بى خردان و خلافکاران بپرهیز، زیرا هر کس را از آن که دوست اوست مى شناسند، و در شهرهاى بزرگ سکونت کن زیرا مرکز اجتماع مسلمانان است، و از جاهایى که مردم آن از یاد خدا غافلند، و به یکدیگر ستم روا مى دارند، و بر اطاعت از خدا به یکدیگر کمک نمى کنند، بپرهیز. در چیزى اندیشه کن که یارى ات دهد، از نشستن در گذرگاههاى عمومى، و بازار، پرهیز کن که جاى حاضر شدن شیطان، و بر انگیخته شدن فتنه هاست، و به افراد پایین تر از خود توجه داشته باش، که راه شکر گزارى تو در برترى است. در روز جمعه پیش از نماز مسافرت مکن،
 ص 613
جز براى جهاد در راه خدا، و یا کارى که از انجام آن ناچارى. در همه کارهایت خدا را اطاعت کن، که اطاعت خدا از همه چیز برتر است.
3 -روش به کار گیرى نفس در خوبى ها
نفس خود را در واداشتن به عبادت فریب ده، و با آن مدارا کن، و به زور و اکراه بر چیزى مجبورش نساز، و در وقت فراغت و نشاط به کارش گیر، جز در آنچه که بر تو واجب است، و باید آن را در وقت خاص خودش به جا آورى. بپرهیز از آن که مرگ تو فرا رسد در حالى که از پروردگارت گریزان، و در دنیاپرستى غرق باشى. از همنشینى با فاسقان بپرهیز که شر به شر مى پیوندد، خدا را گرامى دار، و دوستان خدا را دوست شمار، و از خشم بپرهیز که لشگر بزرگ شیطان است. با درود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 377 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 378 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 379

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,008,318