خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 61 - نهی از کشتار خوارج - ترجمه استاد دشتی


(در سال 37-هجرى، پس از پایان جنگ نهروان، نسبت به آینده خوارج فرمود)
بعد از من با خوارج نبرد نکنید، زیرا کسى که در جستجوى حق بوده و خطا کرد مانند کسى نیست که طالب باطل بوده و آن را یافته است.
(منظور امام از گروه دوم معاویه و یاران او هستند)

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 53

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,050,348,552