خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - نامه : 52 - به امیران شهرها و یادآوری وقت های نمازهای پنجگانه - ترجمه استاد دشتی


(نامه به فرمانداران شهرها در باره وقت نماز)
پس از یاد خدا و درود نماز ظهر را با مردم وقتى بخوانید که آفتاب به طرف مغرب رفته، سایه آن به اندازه دیوار آغل بز گسترده شود، و نماز عصر را با مردم هنگامى بخوانید که خورشید سفید است و جلوه دارد و پاره اى از روز مانده که تا غروب مى توان دو فرسخ راه را پیمود. و نماز مغرب را با مردم زمانى بخوانید که روزه دار افطار، و حاجى از عرفات به سوى منى کوچ مى کند. و نماز عشاء را با مردم وقتى بخوانید که شفق پنهان، و یک سوّم از شب بگذرد، و نماز صبح را با مردم هنگامى بخوانید که شخص چهره همراه خویش را بشناسد، و نماز جماعت را در حد ناتوان آنان بگزارید، و فتنه گر مباشید.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 347

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,652,648