خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - نامه : 43 - سخت گیری در بیت المال و روش تنبیه یک مدیر خیانتکار - ترجمه استاد دشتی


(نامه به مصقلة بن هبیره شیبانى، فرماندار اردشیر خرّه «فیروز آباد» از شهرهاى فارس ایران که در سال 38 هجرى نوشته شد)
سخت گیرى در مصرف بیت المال
گزارشى از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشى، خداى خود را به خشم آورده اى، و امام خویش را نا فرمانى کرده اى، خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها و اسب هایشان گرد آورده و با ریخته شدن خون هایشان به دست آمده، به اعرابى که خویشاوندان تواند، و تو را برگزیدند، مى بخشى به خدایى که دانه را شکافت، و پدیده ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گردیده است پس حق پروردگارت را سبک مشمار، و دنیاى خود را با نابودى دین آباد نکن، که زیانکارترین انسانى. آگاه باش، حق مسلمانانى که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت المال مساوى است، همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 337 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 338

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,669,247