خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 31 - هنگامی که ابن عبّاس را برای پند دادن به سوی زبیر فرستاد - ترجمه استاد دشتی


(در آغاز جنگ جمل در سال 36-هجرى، ابن عباس  را براى پند دادن به سوى زبیر فرستاد و فرمود)
 با طلحه، دیدار مکن، زیرا در برخورد با طلحه، او را چون گاو وحشى مى یابى که شاخش را تابیده و آماده نبرد است، سوار بر مرکب سرکش مى شود و مى گوید، رام است. بلکه با زبیر دیدار کن که نرم تر است. به او بگو، پسر دایى تو مى گوید: در حجاز مرا شناختى، و در عراق مرا نمى شناسى چه شد که از پیمان خود باز گشتى. (جمله کوتاه «فما عدا ممّا بدا» براى نخستین بار از امام على علیه السّلام شنیده شده و پیش از امام از کسى نقل نگردید).
 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 34

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,026,286,523