خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - نامه : 29 - هشدار به مردم بصره - ترجمه استاد دشتی


(نامه به مردم بصره، در سال 38 هجرى آنگاه که معاویه قصد توطئه در بصره را داشت)
هشدار به مردم بصره
شما از پیمان شکستن، و دشمنى آشکارا با من آگاهید. با این همه جرم شما را عفو کردم، و شمشیر از فراریان برداشتم، و استقبال کنندگان را پذیرفتم، و از گناه شما چشم پوشیدم، اگر هم اکنون کارهاى ناروا، و اندیشه هاى نابخردانه، شما را به مخالفت و دشمنى با من بکشاند، سپاه من آماده، و پا در رکابند. و اگر مرا به حرکت دوباره مجبور کنید،  حمله اى بر شما روا دارم که جنگ جمل در برابر آن بسیار کوچک باشد، با اینکه به ارزش هاى فرمانبردارانتان آگاهم، و حق نصیحت کنندگان شما را مى شناسم، و هرگز به جاى شخص متّهمى، انسان نیکوکارى را نخواهم گرفت، و هرگز پیمان وفاداران را نخواهم شکست.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 314 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 315

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,388,233