خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 238 - وصف شامیان و نکوهش از انتخاب حکم - ترجمه استاد دشتی


 ص 475
(در باره دو داور عراق و شام و نکوهش کوفیان فرمود:)
1-وصف شامیان
شامیان درشت خویانى پست، بردگانى فرو مایه اند که از هر گوشه اى گرد آمده، و از گروه هاى مختلفى ترکیب یافته اند ، مردمى که سزاوار بودند احکام دین را بیاموزند، و تربیت شوند، و دانش فراگیرند، و کار آزموده شوند، و سرپرست داشته باشند، و دستگیرشان کنند، و آنها را به کار مفید وادارند. آنان نه از مهاجرانند و نه از انصار، و نه آنان که خانه و زندگى خود را براى مهاجران آماده کرده، و از جان و دل ایمان آوردند.
2-نکوهش از انتخاب حکم
آگاه باشید که شامیان در انتخاب حکم، نزدیک ترین فردى را که دوست داشتند برگزیدند، و شما فردى را که از همه به ناخشنودى نزدیک تر بود انتخاب کردید،  همانا سر و کار شما با عبد اللّه پسر قیس است که مى گفت: «جنگ فتنه است بند کمان ها را ببرّید و شمشیرها را در نیام کنید» اگر راست مى گفت پس چرا بدون اجبار در جنگ شرکت کرده و اگر دروغ مى گفت پس متّهم است. براى داورى. عبد اللّه بن عباس را رو در روى عمرو عاص قرار دهید، و از فرصت مناسب استفاده کنید، و مرزهاى دور دست کشور اسلامى را در دست خود نگه دارید، آیا نمى بینید که شهرهاى شما میدان نبرد شده و خانه هاى شما هدف تیرهاى دشمنان قرار گرفته است .


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 286 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 287

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,964,316