خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 214 - پیامبر شناسی و ارزش دانشمندان الهی - ترجمه استاد دشتی


1-پیامبر شناسى
گواهى مى دهم که خدا عدل است و دادگر، و دادرسى جدا کننده حق و باطل، و گواهى مى دهم که محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بنده و فرستاده او سرور مخلوقات است. هر گاه آفریدگان را به دو دسته کرد او را در بهترین آنها قرار داد، در خاندان او نه زناکار و نه مردم بدکار است. آگاه باشید خداوند براى خوبى ها مردمى، و براى حق ستون هاى استوارى، و براى اطاعت نگهدارنده اى قرار داد. هر گامى که در اطاعت بر مى دارید، یاورى از طرف خداى سبحان وجود دارد که زبان ها به نیروى آنها سخن مى گویند، و دل ها با کمک آنها استوارند، براى یارى طلبان یاور، و براى شفا خواهان شفا دهنده اند.
2-ارزش دانشمندان الهى
بدانید بندگانى که نگاه دار علم خداوندند، و آن را حفظ مى کنند، و چشمه هاى علم الهى را جوشان مى سازند، با دوستى خدا با یکدیگر پیوند داشته و یکدیگر را دیدار مى کنند. جام محبّت او را به همدیگر مى نوشانند، و از آبشخور علم او سیراب مى گردند. شک و تردید در آنها راه نمى یابد، و از یکدیگر بدگویى نمى کنند. سرشت و اخلاقشان با این ویژگى ها شکل گرفته است، و بر این اساس تمام دوستیها و پیوندهایشان استوار است. آنان، چونان بذرهاى پاکیزه اى هستند که در میان مردم گزینش شده، آنها را براى کاشتن انتخاب و دیگران را رها مى کنند. با آزمایش هاى مکرّر امتیاز یافتند، و با پاک کردن هاى پى در پى خالص گردیدند.
3-پندهاى جاودانه
پس آدمى باید اندرزها را بپذیرد، و پیش از رسیدن رستاخیز پرهیزکار باشد، و در کوتاهى روزگارش اندیشه کند، و به ماندن کوتاه در دنیا نظر دوزد تا آن را به منزلگاهى بهتر مبدّل سازد. پس براى جایى که او را مى برند، و براى شناسایى سراى دیگر تلاش کند. خوشا به حال کسى که قلبى سالم دارد، خداى هدایتگر را اطاعت مى کند، از شیطان گمراه کننده دورى مى گزیند، با راهنمایى مردان الهى با آگاهى به راه سلامت رسیده، و به اطاعت هدایتگرش بپردازد، و به راه رستگارى پیش از آن که درها بسته شود، و وسائلش قطع گردد بشتابد، در توبه را بگشاید،
 ص 441
و گناهان را از بین ببرد. پس (چنین فردى) به راه راست ایستاده، و به راه حق هدایت شده است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 262 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 263

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,026,303,280