خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - حکمت : 208 - مراحل خودسازی (اخلاقى، تربیتى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: کسى که از خود حساب کشد، سود مى برد، و آن که از خود غفلت کند زیان مى بیند، و کسى که از خدا بترسد ایمن باشد، و کسى که عبرت آموزد آگاهى یابد، و آن که آگاهى یابد مى فهمد، و آن که بفهمد دانش آموخته است.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 415

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,026,296,965