خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 208 - نکوهش از نافرمانی کوفیان در ماجرای حکمیت - ترجمه استاد دشتی


(به هنگام شورش یاران پیرامون حکمیّت فرمود:)
اى مردم، همواره کار من با شما به دلخواه من بود تا آن که جنگ شما را ناتوان کرد، به خدا اگر جنگ کسانى را از شما گرفت و جمعى را گذاشت، براى دشمنانتان نیز کوبنده تر بود من دیروز فرمانده و امیر شما بودم، ولى امروز فرمانم مى دهند، دیروز باز دارنده بودم که امروز مرا باز مى دارند، شما زنده ماندن را دوست دارید،
 ص 431
و من نمى توانم شما را به راهى که دوست ندارید اجبار کنم.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 257

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,611,331