خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 204 - اندرز یاران به آمادگی برای سفر آخرت - ترجمه استاد دشتی


(همواره امام یاران خود را اینگونه پند مى داد)
 ص 427
آماده حرکت شوید، خدا شما را بیامرزد که بانگ کوچ را سر دادید. وابستگى به زندگى دنیا را کم کنید، و با زاد و توشه نیکو به سوى آخرت باز گردید، که پیشاپیش شما گردنه اى سخت و دشوار، و منزلگاه هایى ترسناک وجود دارد، که باید در آنجاها فرود آیید، و توقّف کنید. آگاه باشید که فاصله نگاه هاى مرگ بر شما کوتاه، و گویا چنگال هایش را در جان شما فرو برده است. کارهاى دشوار دنیا مرگ را از یادتان برده، و بلاهاى طاقت فرسا آن را از شما پنهان داشته است، پس پیوندهاى خود را با دنیا قطع کنید، و از پرهیزکارى کمک بگیرید.

قسمتى از این سخن در خطبه هاى پیش با کمى تفاوت نقل شد) .


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 254

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,979,299