خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 191 - برحذر داشتن از دنیا و ره آورد پرهیزکاری - ترجمه استاد دشتی


1-شناخت پروردگار
سپاس خداوندى را سزاست که ستایش او در خلق آشکار، و سپاهش پیروز، و بزرگى او والا و بیکرانه است. خدا را براى نعمت هاى پى در پى، و بخشش هاى بزرگش ستایش مى کنم، خدایى که حلمش بزرگ و عفوش فراگیر است، در فرمانش عادل، و از گذشته و آینده با خبر است، با علم خود جهان هستى را پدید آورده، و با فرمان خود موجودات را آفریده است، بى آن که از کسى پیروى کند، و یا بیاموزد، و یا از طرح حکیم دیگرى استفاده نماید، در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با حضور و مشورت گروهى، آفریده است. گواهى مى دهم که محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بنده و فرستاده اوست، هنگامى او را مبعوث فرمود: که مردم در گرداب جهالت فرو رفته بودند، و در حیرت و سرگردانى به سر مى بردند، هلاکت آنان را مهار کرده و به سوى خود مى کشید، و گمراهى بر جان و دلشان قفل زده بود.
2-ره آورد پرهیزکارى
اى بندگان خدا شما را به پرهیزکارى سفارش مى کنم، که حق خداوند بر شماست، و نیز موجب حق شما بر پروردگار است. از خدا براى پرهیزکارى یارى بخواهید، و براى انجام دستورات خدا از تقوا یارى جویید، زیرا تقوا، امروز سپر بلا، و فردا راه رسیدن به بهشت است، راه تقوا روشن، و رونده آن بهرمند، و امانت دارش خدا، که حافظ آن خواهد بود. تقوا همواره خود را بر امّت هاى گذشته (و حال) عرضه کرده و بر آینده نیز عرضه مى کند، زیرا فرداى قیامت، همه به آن نیازمندند.
آنگاه که در قیامت آفریده ها را گرد مى آورد و آنچه باز داده است باز پس مى گیرد و در باره همه نعمت ها مى پرسد، پس چه اندکند آنان که تقوا را برگزیدند و بار آن را بدرستى بر دوش کشیدند آرى پرهیزکاران تعدادشان اندک است و شایسته ستایش خداوند سبحان که فرمود: «بندگان سپاسگزار من اندکند» پس گوش جان را به نداى تقوا بسپارید، و براى بدست آوردن آن تلاش کنید. تقوا را به جاى آنچه از دست رفته به دست آورید و عوض هر کار مخالفى که مرتکب شده اید انتخاب کنید، با تقوا خواب خود را به بیدارى تبدیل، و روزتان را با آن سپرى کنید، دل هاى خود را با تقوا زنده کنید، و گناهان خود را با آن شستشو دهید.
 ص 379
بیمارى هاى روان و جان خود را با تقوا درمان، و خود را آماده سفر آخرت گردانید، از تباه کنندگان تقوا عبرت گیرید و خود عبرت پرهیزکاران نشوید. آگاه باشید تقوا را حفظ کنید و خویشتن را با تقوا حفظ نمایید.
3-پرهیز از دنیاى حرام
برابر دنیا خویشتن دار و برابر آخرت دلباخته باشید. آن کس را که تقوا بلند مرتبت کرد خوار نشمارید، و آن را که دنیا عزیزش کرد گرامى ندارید. برق درخشنده دنیا شما را خیره نکند، و سخن ستاینده دنیا را نشنوید. به دعوت کننده دنیا پاسخ ندهید، و از تابش دنیا روشنایى نخواهید، و فریفته کالاهاى گران قدر دنیا نگردید. همانا برق دنیاى حرام بى فروغ است، و سخنش دروغ، و اموالش به غارت رفتنى، و کالاهاى آن تاراج شدنى است. آگاه باشید دنیاى حرام چونان عشوه گر هرزه اى است که تسلیم نشود، و مرکب سرکشى است که فرمان نبرد، دروغگویى خیانتکار، ناسپاس حق نشناس، دشمنى حیله گر، پشت کننده اى سرگردان، حالاتش متزلزل، عزّتش خوارى، جدّش بازى و شوخى، و بلندى آن سقوط است. خانه جنگ و غارتگرى، تبهکارى و هلاکت، و سر منزل نا آرامى است، جایگاه دیدار کردن ها و جدایى هاست. راه هاى آن حیرت زا، گریزگاهایش ناپیدا، و خواسته هایش نومید کننده و زیانبار است، پناهگاه هاى آن دنیا انسان را تسلیم مرگ مى کند، و از خانه هاى خود بیرون مى راند، و چاره اندیشى هاى آن ناتوان کننده است.
4-اقسام دنیا پرستان
نجات یافته اى مجروح، یا مجروحى پاره پاره تن، دسته اى سر از تن جدا، و دسته اى دیگر در خون خود تپیده، گروهى انگشت به دندان، و جمعى از حسرت و اندوه دست بر دست مى مالاند، برخى سر بر روى دست ها نهاده به فکر فرو رفته اند، عدّه اى بر اشتباهات گذشته افسوس مى خورند و خویشتن را محکوم مى کنند، و عدّه اى دیگر از عزم و تصمیم ها دست برداشته اند، چرا که راه فرار و هر نوع حیله گرى بسته شده، و دنیا آنها را غافلگیر کرده است، و کار از کار گذشته، و عمر گرانبها هدر رفته است، هیهات هیهات آنچه از دست رفت گذشت، و آنچه سپرى شد رفت، و جهان چنانکه مى خواست به پایان رسید. «نه آسمان بر آنها گریست و نه زمین، و هرگز دیگر به آنها مهلتى داده نشد.»


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 221 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 222 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 223

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,358,291