خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 19 - هشدار از بد رفتاری با مردم - ترجمه استاد دشتی


(نامه به یکى از فرمانداران به نام عمر بن ابى سلمه ارحبى که در فارس ایران حکومت مى کرد)
هشدار از بد رفتارى با مردم
پس از نام خدا و درود. همانا دهقانان مرکز فرمانداریت، از خشونت و قساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلى تو شکایت کردند. من در باره آنها اندیشیدم، نه آنان را شایسته نزدیک شدن یافتم، زیرا که مشرکند، و نه سزاوار قساوت و سنگدلى و بد رفتارى هستند، زیرا که با ما هم پیمانند، پس در رفتار با آنان، نرمى و درشتى را به هم آمیز، رفتارى توأم با شدّت و نرمش داشته باش، اعتدال و میانه روى را در نزدیک کردن یا دور کردن، رعایت کن.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 302

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,050,344,200