خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 189 - ایمان و شناخت هجرت و مهاجر واقعی - ترجمه استاد دشتی


(این سخنرانى که در مسجد کوفه در سال 37 هجرى ایراد شد با اسناد و مدارک فراوانى آمده است)
1-اقسام ایمان
ایمان بر دو قسم است: یکى ایمانى که در دل ها ثابت و برقرار، و دیگرى در میان دل ها و سینه ها ناپایدار است، تا سر آمدى که تعیین شده است. پس اگر از کسى بیزارید، او را به حال خود گذارید تا مرگ او فرارسد، پس در آن هنگام وقت بیزارى جستن است.
2-شناخت هجرت و مهاجر واقعى
و هجرت، بر جایگاه ارزشى نخستین خود قرار دارد. خدا را به ایمان اهل زمین نیازى نیست،
 ص 373
چه ایمان خود را پنهان دارند یا آشکار کنند. و نام مهاجر را بر کسى نمى توان گذاشت جز آن کس که حجّت خدا بر روى زمین را بشناسد. هر کس حجّت خدا را شناخت، و به امامت او اقرار کرد مهاجر است. و نام مستضعف در دین، بر کسى که حجّت بر او تمام شد، و گوشش آن را شنید، و قلبش آن را دریافت، صدق نمى کند (و معذور نیست)
3-مشکل فهم برخى از احادیث عترت علیهم السّلام
همانا کار ما «ولایت» ما اهل بیت پیامبر علیهم السّلام سخت و تحمّل آن دشوار است، که جز مؤمن دیندار که خدا او را آزموده، و ایمانش در دل استوار بوده، قدرت پذیرش و تحمّل آن را ندارد، و حدیث ما را جز سینه هاى امانت پذیر، و عقل هاى بردبار فرا نگیرد.
4-آگاهى ژرف امام علیه السّلام
اى مردم پیش از آن که مرا نیابید، آنچه مى خواهید از من بپرسید، که من راههاى آسمان را بهتر از راههاى زمین مى شناسم ، بپرسید قبل از آن که فتنه ها چونان شترى بى صاحب حرکت کند، و مهار خود را پایمال نماید، و مردم را بکوبد و بیازارد، و عقل ها را سرگردان کند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 218 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 219

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,169,692