خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 184 - پاسخ برج بن مسهر و افشای منافق - ترجمه استاد دشتی


(برج بن مسهر طایى از شعراى مشهور خوارج بود و با صداى بلند گفت «حکومت فقط از آن خداست» امام در سال 37-هجرى در کوفه در جواب او فرمود:)
خاموش باش خدا رویت را زشت گرداند، اى دندان پیشین افتاده. به خدا سوگند آنگاه که حق آشکار شد تو ناتوان بودى، و آواز تو آهسته  بود و آن هنگام که باطل بانگ بر آورد، چونان شاخ بز سر بر آوردى.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 208

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,198,663