خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 183 - ستایش خدا، اهمّیّت قرآن، اندرز مردمان و سفارش به پرهیزکاری - ترجمه استاد دشتی


ص 353
1-خدا شناسى
ستایش خداوندى را سزاست که شناخته شد بى آن که دیده شود، و آفرید بى آن که دچار رنج و زحمتى گردد، با قدرت خود پدیده ها را آفرید، و با عزّت خود گردنکشان را بنده خویش ساخت، و با بخشش خود بر همه بزرگان برترى یافت، او خدایى است که دنیا را مسکن مخلوقات برگزید، و پیامبران خود را به هدایت جن و انس فرستاد، تا دنیا را آنگونه که هست بشناسانند، و از زیان هاى دنیا بر حذر دارند، و با مطرح کردن مثل ها، عیوب دنیا پرستى را نشان دهند، و آنچه را که مایه عبرت است تذکّر دهند، از تندرستى ها و بیمارى ها، از حلال و حرام، و آنچه را که خداوند براى بندگان اطاعت کننده و نافرمان، از بهشت و جهنّم آماده کرده، که وسیله کرامت یا سقوط و پستى است باز گو نمایند.
2-ویژگى هاى قرآن
خدا را ستایش مى کنم چنانکه خود از بندگان خواسته است، و براى هر چیزى اندازه اى قرار داده و براى هر اندازه اى مدّتى معیّن کرده، و هر مدّتى را حسابى مقرّر داشته است. 2-ویژگى هاى قرآن قرآن فرماندهى باز دارنده، و ساکتى گویا، و حجّت خدا بر مخلوقات است. خداوند پیمان عمل کردن به قرآن را از بندگان گرفته، و آنان را در گرو دستوراتش قرار داده است. نورانیّت قرآن را تمام، و دین خود را به وسیله آن کامل فرمود:، و پیامبرش را هنگامى از جهان برد که از تبلیغ احکام قرآن فراغت یافته بود، پس خدا را آنگونه بزرگ بشمارید که خود بیان داشته است. خداوند چیزى از دینش را پنهان نکرده، و آنچه مورد رضایت یا خشم او بود وا نگذاشته، جز آن که نشانه اى آشکار، و آیتى استوار براى آن قرار داده است که به سوى آن دعوت یا پرهیز داده شوند، پس خشنودى و خشم خدا در گذشته و حال یکسان است. بدانید همانا خداوند از شما خشنود نمى شود به کارى که بر گذشتگان خشم گرفته، و خشم نمى گیرد به کارى که بر گذشتگان خشنود بود. شما در راهى آشکار قدم بر مى دارید. و سخن گذشتگان را تکرار مى کنید، خداوند نیازمندیهاى دنیاى شما را کفایت کرده و به شکرگزارى وادارتان ساخت، و یاد خویش را بر زبان هاى شما لازم شمرد.
3-سفارش به پرهیزکارى
خدا شما را به پرهیزکارى سفارش کرد، و آن را نهایت خشنودى خود، و خواستش از بندگان قرار داده است، پس بترسید از خدایى که در پیشگاه او حاضرید، و اختیار شما در دست اوست، و همه حالات و حرکات شما را زیر نظر دارد.
 ص 355
اگر چیزى را پنهان کنید مى داند، و اگر آشکار کردید ثبت مى کند، براى ثبت اعمال، فرشتگان بزرگوارى را گمارده که نه حقّى را فراموش، و نه باطلى را ثبت مى کنند. «آگاه باشید آن کس که تقوا پیشه کند و از خدا بترسد، از فتنه ها نجات مى یابد» و با نور هدایت از تاریکى ها مى گریزد، و به بهشت و آنچه که دوست دارد جاودانه دسترسى پیدا مى کند. خدا او را در منزل کرامت خویش مسکن مى دهند، خانه اى که مخصوص خداست، سقف آن عرش پروردگارى، و روشنایى آن از جمال الهى، و زائرانش فرشتگان، و دوستان و همنشینانش پیامبران الهى، مى باشند. پس به سوى قیامت بشتابید، و پیش از آن که مرگ فرا رسد آماده باشید، زیرا ناگهان آرزوهاى مردم قطع شده، و مرگ آنها را در کام خود مى کشد، و در توبه بسته مى شود. شما امروز به جاى کسانى زندگى مى کنید که قبل از شما بودند و ناگهان رفتند و پس از مرگ تقاضاى بازگشت به دنیا کردند.
4-ضرورت یاد قیامت و عذاب الهى
مردم شما چونان مسافران در راهید، که در این دنیا فرمان کوچ داده شدید، که دنیا خانه اصلى شما نیست و به جمع آورى زاد و توشه فرمان داده شدید. آگاه باشید این پوست نازک تن، طاقت آتش دوزخ را ندارد پس به خود رحم کنید، شما مصیبت هاى دنیا را آزمودید، آیا ناراحتى یکى از افراد خود را بر اثر خارى که در بدنش فرو رفته، یا در زمین خوردن پایش مجروح شده، یا ریگ هاى داغ بیابان او را رنج داده، دیده اید که تحمّل آن مشکل است پس چگونه مى شود تحمّل کرد که در میان دو طبقه آتش، در کنار سنگ هاى گداخته، همنشین شیطان باشید آیا مى دانید وقتى که مالک دوزخ بر آتش غضب کند، شعله ها بر روى هم مى غلتند و یکدیگر را مى کوبند و آنگاه که بر آتش بانگ زند میان درهاى جهنّم به هر طرف زبانه مى کشد اى پیر سالخورده که پیرى وجودت را گرفته است، چگونه خواهى بود آنگاه که طوق هاى آتش به گردن ها انداخته شود، و غل و زنجیرهاى آتشین به دست و گردن افتد چنانکه گوشت دستها را بخورد
5-روش استفاده از دنیا
پس خدا را خدا را اى جمعیّت انسان ها پروا کنید حال که تندرستید نه بیمار، و در حال گشایش هستید نه تنگ دست، در آزادى خویش پیش از آن که درهاى امید بسته شود بکوشید، در دل شب ها با شب زنده دارى، و پرهیز از شکمبارگى به اطاعت برخیزید، با اموال خود انفاق کنید، از جسم خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید، و در بخشش بخل نورزید که خداى سبحان فرمود: «اگر خدا را یارى کنید، شما را پیروز مى گرداند و قدم هاى شما را استوار مى دارد» و فرمود: «کیست که به خدا قرض نیکو دهد
 ص 357
تا خداوند چند برابر عطا فرماید، و براى او پاداش بى عیب و نقصى قرار دهد» درخواست یارى از شما به جهت ناتوانى نیست، و قرض گرفتن از شما براى کمبود نمى باشد، در حالى که از شما یارى خواسته که: «لشکرهاى آسمان و زمین در اختیار اوست و خدا نیرومند و حکیم است» و در حالى طلب وام از شما دارد که گنج هاى آسمان و زمین به او تعلّق دارد و خدا بى نیاز و حمید است، بلکه خواسته است شما را بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارترید، پس به اعمال نیکو مبادرت کنید، تا با همسایگان خدا در سراى او باشید که هم نشینان آنها پیامبران، و زیارت کنندگانشان فرشتگانند، و چنان گرامى داشته مى شوند که صداى آهسته آتش را نشنوند، و بر بدن هایشان هیچ گونه رنج و ناراحتى نرسد. «این بخشش خداست به هر کس بخواهد مى دهد و خدا صاحب بخشش بزرگ است.» من آنچه را مى شنوید مى گویم، و خداوند را به یارى خود و شما مى خوانم که او کفایت کننده و بهترین وکیل است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 204 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 205 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 206 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 207

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,749,731