خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 161 - وصف پیامبر ص و اهل بیت ع و سفارش به تقوا - ترجمه استاد دشتی


1-وصف پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) و اهل بیت علیهم السّلام
خداوند پیامبرش را با نورى درخشان، و برهانى آشکار، و راهى روشن، و کتابى هدایتگر بر انگیخت. خانواده او نیکوترین خانواده، و درخت وجودش از بهترین درختان است که شاخه هاى آن راست و میوه هاى آن سر به زیر و در دسترس همگان است، زادگاه او مکه، و هجرت او به مدینه پاک و پاکیزه است، که در آنجا نام او بلند شد و دعوتش به همه جا رسید. خدا او را با برهانى کامل و کافى (قرآن) و پندهاى شفا بخش، و دعوتى جبران کننده فرستاد. با فرستادن پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) شریعت هاى ناشناخته را شناساند، و ریشه بدعت هاى راه یافته در ادیان آسمانى را قطع کرد، و احکام و مقرّرات الهى را بیان فرمود. پس هر کس جز اسلام دینى را انتخاب کند به یقین شقاوت او ثابت، و پیوند او با خدا قطع، و سقوطش سهمگین خواهد بود، و سر انجامش رنج و اندوهى بى پایان و شکنجه اى پردرد مى باشد. بر خدا توکّل مى کنم، توکّلى که بازگشت به سوى او باشد، و از او راه مى جویم، راهى که به بهشت رسد و به آنجا که خواست اوست بینجامد.
2-سفارش به تقوا و عبرت از گذشتگان
 ص 305
بندگان خدا شما را به ترسیدن از خدا و فرمانبردارى او سفارش مى کنم که نجات فردا و مایه رهایى جاویدان است. خدا آنگونه که سزاوار بود شما را ترسانید، و چنانکه شایسته بود امیدوارتان کرد، و دنیا و بى اعتبارى آن و نابود شدنى بودن و دگرگونى آن را براى شما تعریف کرد. پس از آنچه در دنیا شما را به شگفتى وامى دارد روى گردانید، زیرا که مدت کوتاهى در آن اقامت دارید، دنیا به خشم خدا نزدیکترین و از خشنودى خدا دورترین جایگاه است. پس اى بندگان خدا، از غم و اندوه و سرگرمى هاى دنیا چشم برگیرید زیرا شما به جدایى و دگرگونیهاى امور دنیایى یقین دارید، و چونان دوست مهربانى که نصیحت گر و کوشا براى نجات رفیقش تلاش کند، خویشتن را از دنیا دور نگهدارید. و از آنچه بر گذشتگان شما رفت عبرت گیرید، که چگونه، بند بند اعضاى بدنشان از هم گسست، چشم و گوششان نابود شد، شرف و شکوهشان از خاطره ها محو گردید، و همه ناز و نعمت ها و رفاه ها و خوشى ها پایان گرفت، که نزدیکى فرزندان به دورى و از دست دادنشان، و همدمى همسران، به جدایى تبدیل شد، دیگر نه به هم مى نازند، و نه فرزندانى مى آورند، و نه یکدیگر را دیدار مى کنند، و نه در کنار هم زندگى مى کنند پس اى بندگان خدا بپرهیزید، چونان پرهیز کسى که به نفس خود چیره، و بر شهوات خود پیروز، و با عقل خود به درستى مى نگرد، زیرا که جریان انسان آشکار، پرچم بر افراشته، جادّه هموار، و راه، روشن و راست است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 173 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 174

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,735,307