خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 157 - ضرورت تقوا و خودسازی - ترجمه استاد دشتی


1-عبرت از گذشتگان
ستایش خداوندى را سزاست که حمد را کلید یاد خویش، و سبب فزونى فضل و رحمت خود، و راهنماى نعمت ها و عظمتش قرار داده است. بندگان خدا روزگار بر آیندگان چنان مى گذرد که بر گذشتگان گذشت، آنچه گذشت باز نمى گردد، و آنچه هست جاویدان نخواهد ماند، پایان کارش با آغاز آن یکى است، ماجراها و رویدادهاى آن همانند یکدیگرند، و نشانه هاى آن آشکار است. گویا پایان زندگى و قیامت، شما را فرا مى خواند، چونان خواندن ساربان، شتر بچه را. پس آن کس که جز به حساب نفس خویش پردازد، خود را در تاریکى ها سرگردان، و در هلاکت افکنده است. شیطان ها مهارش را گرفته و به سرکشى و طغیان مى کشانند، و رفتار زشت او را در دیده اش زیبا مى نمایانند، پس بدانید که بهشت پایان راه پیشتازان و آتش جهنّم، سرانجام کسانى است که سستى مى ورزند.
2-ضرورت تقوا و خود سازى
اى بندگان خدا بدانید که تقوا، دژى محکم و شکست ناپذیر است، اما هرزگى و گناه، خانه اى در حال فرو ریختن و خوار کننده است که از ساکنان خود دفاع نخواهد کرد، و کسى که بدان پناه برد در امان نیست. آگاه باشید با پرهیزکارى، ریشه هاى گناهان را مى توان برید، و با یقین مى توان به برترین جایگاه معنوى، دسترسى پیدا کرد. اى بندگان خدا، خدا را، خدا را، در حق نفس خویش که از همه چیز نزد شما گرامى تر و دوست داشتنى تر است. پروا کنید، همانا خدا، راه حق را براى شما آشکار کرده و جاده هاى آن را روشن نگاه داشت، پس یا شقاوت دامنگیر یا رستگارى جاویدان در انتظار شماست، پس در این دنیاى نابود شدنى براى زندگى جاویدان آخرت، توشه برگیرید، که شما را به زاد و توشه راهنمایى کردند، و به کوچ کردن از دنیا فرمان دادند، و شما را براى پیمودن راه قیامت بر انگیختند. همانا شما چونان کاروانى هستید که در جایى به انتظار مانده و نمى دانند در چه زمانى آنان را فرمان حرکت مى دهند. آگاه باشید با دنیا چه مى کند کسى که براى آخرت آفریده شده است و با اموال دنیا چه کار دارد آن کس که به زودى همه اموال او را مرگ مى رباید و تنها کیفر حسابرسى آن بر عهده انسان باقى خواهد ماند.
  ص 295
بندگان خدا خیرى را که خدا وعده داد رها کردنى نمى باشد، و شرّى را که از آن نهى فرمود: دوست داشتنى نیست بندگان خدا از روزى بترسید که اعمال و رفتار انسان وارسى مى شود، روزى که پر از تشویش و اضطراب است و کودکان در آن روز پیر مى گردند اى بندگان خدا بدانید که از شما نگاهبانانى بر شما گماشته اند، و دیدبان هایى از پیکرتان برگزیده و حافظان راستگویى که اعمال شما را حفظ مى کنند و شماره نفسهاى شما را مى شمارند، نه تاریکى شب شما را از آنان مى پوشاند، و نه درى محکم شما را از آنها پنهان مى سازد.
3-یاد تنهایى قبر
فردا به امروز نزدیک است، و امروز با آنچه در آن است مى گذرد، و فردا مى آید و بدان مى رسد، گویى هر یک از شما در دل زمین به خانه مخصوص خود رسیده و در گودالى که کنده اند آرمیده اید، وه که چه خانه تنهایى و چه منزل وحشتناکى و چه سیه چال غربتى گویى هم اکنون بر صور اسرافیل دمیدند، و قیامت فرارسیده، و براى قضاوت و حسابرسى قیامت بیرون شده اید، پندارهاى باطل دور گردیده، بهانه ها از میان برخاسته، و حقیقت ها براى شما آشکار شده و شما را به آنجا که لازم بود کشانده اند، پس از عبرت ها پند گیرید، و از دگرگونى روزگار عبرت پذیرید، و از هشدار دهندگان بهرمند گردید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 166 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 167

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,557,479