خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 154 - فضائل اهل بیت ع - ترجمه استاد دشتی


(برخى از شارحان گفتند این سخنرانى در شهر مدینه ایراد شد)
1-ضرورت پیروى از امامان دوازده گانه
عاقل با چشم دل سر انجام کار را مى نگرد، و پستى و بلندى آن را تشخیص مى دهد، دعوت کننده حق، (پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) دعوت خویش را به پایان رسانید، و رهبر امّت به سرپرستى قیام کرد، پس دعوت کننده حق را پاسخ دهید و از رهبرتان اطاعت کنید. گروهى در دریاى فتنه ها فرو رفته، بدعت را پذیرفته، و سنّت هاى پسندیده را ترک کردند، مؤمنان کنارگیرى کرده و گمراهان و دروغگویان به سخن آمدند. مردم ما اهل بیت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) چونان پیراهن تن او، و یاران راستین او، و خزانه داران علوم و معارف وحى، و درهاى ورود به آن معارف، مى باشیم، که جز از در،  هیچ کس به خانه ها وارد نخواهد شد، و هر کس از غیر در وارد شود، دزد نامیده مى شود. مردم در باره اهل بیت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) آیات کریمه قرآن نازل شد، آنان گنجینه هاى علوم خداوند رحمانند، اگر سخن گویند، راست گویند، و اگر سکوت کنند بر آنان پیشى نجویند.
2-شرایط امامت و رهبرى
پس باید امام و راهنماى مردم به مردم راست بگوید، و راه خرد پیماید و از فرزندان آخرت باشد که از آنجا آمده و بدانجا خواهد رفت. پس آن که با چشم دل بنگرد، و با دیده درون کار کند، آغاز کارش آن است که بیندیشد: آیا عمل او به سود او است یا زیان او اگر به سود است ادامه دهد، و اگر زیانبار است توقف کند، زیرا عمل کننده بدون آگاهى چون رونده اى است که بیراهه مى رود، پس هر چه شتاب کند از هدفش دورتر مى ماند، و عمل کننده از روى آگاهى، چون رونده اى بر راه راست است، پس بیننده باید به درستى بنگرد آیا رونده راه مستقیم است یا واپس گرا
 ص 287
3-روانشناسى انسانى (تأثیر جسم و روح در یکدیگر)
و بدان که هر ظاهرى باطنى متناسب با خود دارد، آنچه ظاهرش پاکیزه، باطن آن نیز پاک و پاکیزه است، و آنچه ظاهرش پلید، باطن آن نیز پلید است، و پیامبر راستگو (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود:  همانا خداوند بنده اى را دوست دارد امّا کردار او را دشمن، و کردار بنده اى را دوست مى دارد امّا شخص او را ناخوش. آگاه باش هر عملى رویشى دارد، و هر روینده اى از آب بى نیاز نیست، و آب ها نیز گوناگون مى باشند. پس هر درختى که آبیارى اش به اندازه و نیکو باشد شاخ و برگش نیکو و میوه اش شیرین است. و آنچه آبیارى اش پاکیزه نباشد درختش عیب دار و میوه اش تلخ است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 161 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 162

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,543,570