خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 153 - وصف گمراهان - ترجمه استاد دشتی


 ص 283
(در سال 36-هجرى در مدینه وقتى مردم را براى جنگ با شورشیان بصره آماده مى کرد ایراد فرمود:)
1-وصف گمراهان و غفلت زدگان
چند روز از طرف خدا به گمراه، مهلت داده شد، و او با غافلان و بى خبران در راه هلاکت قدم مى نهد، و تمام روزها را با گناهکاران سپرى مى کند، بى آن که از راهى برود تا به حق رسد و یا پیشوایى برگزیند که راهنماى او باشد. و تا آن زمان که خداوند کیفر گناهان را مى نماید، و آنان را از پرده غفلت بیرون مى آورد، به استقبال چیزى مى روند که بدان پشت کرده بودند (یعنى آخرت)، و پشت مى کنند بدانچه روى آورده بودند (یعنى دنیا)، پس نه از آنچه آرزو مى کردند و بدان رسیدند سودى بردند، و نه از آنچه حاجت خویش بدان روا کردند بهره اى به دست آوردند، من، شما و خود را از این گونه غفلت زدگى مى ترسانم.
2-درمان غفلت زدگى ها
هر کس باید از کار خویش بهره گیرد، و انسان بینا کسى است که به درستى شنید و اندیشه کرد، پس به درستى نگریست و آگاه شد، و از عبرت ها پند گرفت، سپس راه روشنى را پیمود، و از افتادن در پرتگاه ها، و گم شدن در کوره راهها، دورى کرد، و کوشید تا عدالت را پاس دارد و براى گمراهان جاى اعتراض باقى نگذارد، که در حق سختگیرى کند، یا در سخن حق تحریف روا دارد، یا در گفتن سخن راست بترسد. پس بهوش باش اى شنونده و از خواب غفلت بیدار شو، و از شتاب خود کم کن، و در آنچه از زبان پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بر تو رسیده اندیشه کن، که ناچار به انجام آن مى باشى و راه فرارى وجود ندارد، و با کسى که رهنمودهاى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را به کار نمى بندد و به جانب دیگرى تمایل دارد مخالفت کن و او را با آنچه براى خود پسندیده رها کن. فخر فروشى را واگذار، و از مرکب تکبّر فرود آى. به یاد قبر باش که گذرگاه تو به سوى عالم آخرت است، که همانگونه به دیگران پاداش دادى به تو پاداش مى دهند، و آن گونه که کاشتى، درو مى کنى، آنچه امروز، پیش مى فرستى، فردا بر آن وارد مى شوى، پس براى خود در سراى آخرت جایى آماده کن، و چیزى پیش فرست. اى شنونده هشدار، هشدار، اى غفلت زده بکوش، بکوش «هیچ کس جز خداى آگاه تو را با خبر نمى سازد»
3-صفات ناپسند و نابود کننده
از واجبات قطعى خدا در قرآن حکیم که بر آن پاداش و کیفر مى دهد، و به خاطر آن خشنود شده یا خشم مى گیرد، این است که اگر انسان یکى از صفات ناپسند را داشته و بدون توبه خدا را ملاقات کند، هر چند خود را به زحمت اندازد، یا عملش را خالص گرداند فایده اى نخواهد داشت.  و آن صفات ناپسند اینکه: شریکى براى خداوند در عبادات واجب برگزیند،
 ص 285
یا خشم خویش را با کشتن بى گناهى فرونشاند، یا بر بى گناهى به خاطر کارى که دیگرى انجام داده عیب جویى کند، یا به خاطر حاجتى که به مردم دارد بدعتى در دین خدا بگذارد، یا با مردم به دو چهره ملاقات کند، و یا در میان آنان با دو زبان سخن بگوید. در آنچه گفتم نیک بیندیش که هر مثال را همانند فراوان است.
4-روانشناسى
همانا تمام حیوانات در تلاش پر کردن شکمند، و درندگان در پى تجاوز کردن به دیگران، و زنان بى ایمان تمام همّتشان آرایش زندگى و فساد انگیزى در آن است، امّا مؤمنان فروتنند، همانا مؤمنان مهربانند، همانا مؤمنان از آینده ترسانند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 159 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 160 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 161

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,391,738