خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 152 - شناخت صفات خدا و ویژگی های اهل بیت ع و قرآن - ترجمه استاد دشتی


(نوشته اند که این سخنرانى را در روزهاى اوّل خلافت در سال 35-هجرى در مدینه ایراد فرمود:)
1-خداشناسى (شناخت صفات خدا)
 ص 281
ستایش خداوندى را که با آفرینش بندگان، بر هستى خود راهنمایى فرمود:، و آفرینش پدیده هاى نو، بر ازلى بودن او گواه است، و شباهت داشتن مخلوقات به یکدیگر دلیل است که او همتایى ندارد، حواس بشرى ذات او را درک نمى کند، و پوشش ها او را پنهان نمى سازد، زیرا سازنده و ساخته شده، فراگیرنده و فرا گرفته، پروردگار و پرورده، یکسان نیستند. یگانه است نه از روى عدد، آفریننده است نه با حرکت و تحمّل رنج، شنواست بدون وسیله شنوایى، و بیناست بى آن که چشم گشاید و بر هم نهد، در همه جا حاضر است نه آن که با چیزى تماس گیرد، و از همه چیز جداست، نه اینکه فاصله بین او و موجودات باشد، آشکار است نه با مشاهده چشم، پنهان است نه به خاطر کوچکى و ظرافت، از موجودات جداست که بر آنها چیره و تواناست، و هر چیزى جز او برابرش خاضع و بازگشت آن به سوى خداست. آن که خدا را وصف کند، محدودش کرده، و آن که محدودش کند، او را به شمارش آورده، و آن که خدا را به شمارش آورد، ازلیّت او را باطل کرده است، و کسى که بگوید: خدا چگونه است او را توصیف کرده، و هر که بگوید: خدا کجاست مکان براى او قائل شده است. خدا عالم بود آنگاه که معلومى وجود نداشت، پرورنده بود آنگاه که پدیده اى نبود، و توانا بود آنگاه که توانایى نبود.
2-عظمت امامان دوازده گانه و قرآن
همانا طلوع کننده اى  آشکار شد، و درخشنده اى درخشید و آشکار شونده اى آشکار گردید،  و آن که از جادّه حق منحرف شد به راه راست بازگشت، خداوند گروهى را به گروهى تبدیل، و روزى را برابر روزى قرار داد، و ما چونان مانده در خشکسالان که در انتظار بارانند، انتظار چنین روزى را مى کشیدیم. همانا امامان دین، از طرف خدا، تدبیر کنندگان امور مردم، و کارگزاران آگاه بندگانند، کسى به بهشت نمى رود جز آن که آنان را شناخته، و آنان او را بشناسند، و کسى در جهنّم سرنگون نگردد جز آن که منکر آنان باشد و امامان دین هم وى را نپذیرند. همانا خداى متعال شما را به اسلام اختصاص داد و براى اسلام برگزید، زیرا اسلام نامى از سلامت است، و فراهم کننده کرامت جامعه مى باشد، راه روشن آن را خدا برگزید، و حجّت هاى آن را روشن گردانید.
3-ویژگى هاى اسلام
اسلام ظاهرش علم، و باطنش حکمت است، نو آورى هاى آن پایان نگیرد و شگفتى هایش تمام نمى شود. در اسلام برکات و خیرات چونان سرزمین هاى پر گیاه در اوّل بهاران فراوان است، و چراغهاى روشنى بخش تاریکى ها فراوان دارد، که در نیکى ها جز با کلیدهاى اسلام باز نشود، و تاریکى ها را جز با چراغ هاى آن روشنایى نمى توان بخشید، مرزهایش محفوظ، و چراگاه هایش را خود نگهبان است، هر درمان خواهى را درمان، و هر بى نیازى طلبى را کافى است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 158 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 159

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,274,130