خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 14 - نکوهش شهر بصره و مردم آن دیار - ترجمه استاد دشتی


(قبل از آغاز جنگ جمل در نکوهش شهر بصره و مردم آن دیار مانند خطبه پیشین فرمود)
سرزمین شما به آب نزدیک  و از آسمان دور است، عقل هاى شما سست و افکار شما سفیهانه است پس شما نشانه اى براى تیرانداز، و لقمه اى براى خورنده، و صیدى براى صیّاد مى باشید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 17 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 18

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,544,893