خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 132 - ستایش خداوند و ضرورت یاد مرگ - ترجمه استاد دشتی


1-ستایش پروردگار
خدا را ستایش مى کنیم بر آنچه گرفته، و آنچه بخشیده، و بر نعمت هایى که عطا کرده و آزمایش هایى که انجام داد. خداوندى که بر هر چیز پنهانى آگاه و در باطن هر چیزى حضور دارد، به آنچه در سینه هاست آگاه و بر آنچه دیده ها دزدانه مى نگرد داناست، و گواهى مى دهم که خدا یکى است و جز او خدایى نیست و گواهى مى دهم که حضرت محمد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) برگزیده و فرستاده اوست، آن گواهى که با او درون و بیرون، قلب و زبان، هماهنگ باشد.
2-ضرورت یاد مرگ
به خدا سوگند، این که مى گویم بازى نیست، جدّى و حقیقت است، دروغ نیست، و آن چیزى جز مرگ نیست، که بانگ دعوت کننده اش رسا، و به سرعت همه را میراند  پس انبوه زندگان، و طرفداران، تو را فریب ندهند، همانا گذشتگان را دیدى که ثروت ها اندوختند و از فقر و بیچارگى وحشت داشتند و با آرزوهاى طولانى فکر مى کردند در امانند، و مرگ را دور مى پنداشتند، دیدى که چگونه مرگ بر سرشان فرود آمد و آنان را از وطنشان بیرون راند و از خانه أمن کوچشان داد که بر چوبه تابوت نشستند،
 ص 251
و مردم آن را دست به دست مى کردند و بر دوش گرفته و با سر انگشت خویش نگاه مى داشتند آیا ندیدید آنان را که آرزوهاى دور و دراز داشتند، و کاخ هاى استوار مى ساختند، و مال هاى فراوان مى اندوختند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آورى شده شان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند نه مى توانند چیزى به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند.
3-تقوا و روش برخورد با دنیا
کسى که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهاى نیکوى او آشکار شود، و در کارش پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهره هاى تقوا فرصت غنیمت شمارید، و براى رسیدن به بهشت جاویدان رفتارى متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا براى زندگى همیشگى شما آفریده نشده، گذرگاهى است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید، پس با شتاب، آماده کوچ کردن باشید و مرکب هاى راهوار براى حرکت مهیّا دارید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 139 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 140

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,567,894