خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 117 - سرزنش انسان های خودپرست - ترجمه استاد دشتی


نه اموال خود را در راه خدایى که آن مال ها را روزى شما کرد مى بخشید، نه جان ها را در راه خداى جان آفرین به خطر مى افکنید دوست دارید مردم براى خدا شما را گرامى دارند امّا خودتان مردم را در راه خدا گرامى نمى دارید از فرود آمدن در خانه هاى گذشتگان عبرت گیرید، و از جدایى با نزدیک ترین برادران و دوستان پند پذیرید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 125

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,157,146