خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 113 - پرهیز از دنیا پرستی - ترجمه استاد دشتی


1-پرهیز دادن از دنیا پرستى
شما را از دنیا پرستى مى ترسانم، زیرا منزلگاهى است براى کوچ کردن، نه منزلى براى همیشه مانده است. دنیا خود را با غرور زینت داده و با زینت و زیبایى مى فریبد. خانه اى است که نزد خداوند بى مقدار است، زیرا که حلال آن با حرام، و خوبى آن با بدى، و زندگى در آن با مرگ، و شیرینى آن با تلخى ها در آمیخته است، خداوند آن را براى دوستانش انتخاب نکرد. و در بخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود. خیر دنیا اندک، و شرّ آن آماده، و فراهم آمده اش پراکنده، و ملک آن غارت شده، و آبادانى آن رو به ویرانى نهاده است. چه ارزشى دارد خانه اى که پایه هاى آن در حال فروریختن و عمر آن چون زاد و توشه پایان مى پذیرد و چه لذّتى دارد زندگانى که چونان مدّت سفر به آخر مى رسد
2-روش برخورد با دنیا
مردم آنچه را خدا واجب کرده جزو خواسته هاى خود بدانید، و در پرداختن حقوق الهى از او یارى طلبید، و پیش از آن که مرگ شما را بخواند گوش به دعوت او دهید. همانا زاهدان اگر چه خندان باشند، قلبشان مى گرید و اگر چه شادمان باشند اندوه آنان شدید است و اگر چه براى نعمت هاى فراوان مورد غبطه دیگران قرار گیرند امّا با نفس خود در دشمنى بسیارى قرار دارند.
3-نکوهش از غفلت زدگان
یاد مرگ از دل هاى شما رفته، و آرزوهاى فریبنده جاى آن را گرفته است.
 ص 219
و دنیا بیش از آخرت شما را تصاحب کرده و متاع زودرس دنیا بیش از متاع جاویدان آخرت در شما نفوذ کرده است و دنیا زدگى قیامت را از یادتان برده است. همانا شما برادران دینى یکدیگرید، چیزى جز درون پلید و نیّت زشت، شما را از هم جدا نساخته است، نه یکدیگر را یارى مى دهید، نه خیر خواه یکدیگرید و نه چیزى به یکدیگر مى بخشید و نه به یکدیگر دوستى مى کنید. شما را چه شده است که با به دست آوردن متاعى اندک از دنیا شادمان مى گردید و از متاع بسیار آخرت که از دست مى دهید اندوهناک نمى شوید امّا با از دست دادن چیزى اندک از دنیا مضطرب شده که آثار پریشانى در چهره ها آشکار مى گردد و بى تابى مى کنید، گویا این دنیا محل زندگى جاودان شما و وسائل آن براى همیشه از آن شماست. چیزى شما را از عیب جویى برادر دینى باز نمى دارد جز آن که مى ترسید مانند آن عیب را در شما به رختان کشند. در بى اعتنایى به آخرت و دوستى دنیا یک دل شده اید، و هر یک از شما دین را تنها بر سر زبان مى آورید، و از این کار خشنودید همانند کارگرى که کارش را به پایان رسانده و خشنودى مولاى خود را فراهم کرده است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 118 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 119 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 120

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,370,103