خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 108 - خبر از پیشامدهای بزرگ - ترجمه استاد دشتی


(یکى از سخنرانى هاى امام در شهر کوفه که حوادث سخت آینده را بیان فرمود):
1-خدا شناسى
ستایش خدایى را سزاست که با آفرینش مخلوقات، بر انسان ها تجلّى کرد، و با برهان و دلیل خود را بر قلب هایشان آشکار کرد. مخلوقات را بدون نیاز به فکر و اندیشه آفرید، که فکر و اندیشه مخصوص کسانى است که دلى درون سینه داشته باشند و او چنین نیست،
 ص 201
که علم خداوندى ژرفاى پرده هاى غیب را شکافته است، و به افکار و عقاید پنهان احاطه دارد. (و از همین خطبه است که پیرامون پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود:)
2-وصف پیامبر اسلام (ص)
پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را از درخت تنومند پیامبران، از سرچشمه نور هدایت، از جایگاه بلند و بى همانند، از سرزمین بطحاء،  از چراغ هاى بر افروخته در تاریکى ها، و از سر چشمه هاى حکمت برگزید. پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) طبیبى است که براى درمان بیماران سیّار است. مرهم هاى شفا بخش او آماده، و ابزار داغ کردن زخم ها را گداخته. براى شفاى قلب هاى کور و گوش هاى ناشنوا و زبان هاى لال، آماده، و با داروى خود در پى یافتن بیماران فراموش شده و سرگردان است.
3-علل انحراف فرزندان امیّه
بنى امیّه، با نور حکمت، جان و دل خود را روشن نساخته، و با شعله هاى فروزان دانش، قلب خود را نورانى نکرده اند، چونان چهارپایان صحرایى و سنگ هاى سخت و نفوذ ناپذیرند. به تحقیق رازهاى درون براى صاحبان آگاهى آشکار، و راه حق براى گمراهان نیز روشن است، و رستاخیز نقاب از چهره بر انداخت. و نشانه هاى خود را براى زیرکان و آنان که طالب حقّند نمایاند.
4-نکوهش کوفیان
مردم کوفه چرا شما را پیکرهاى بى روح، و روح هاى بدون جسد مى نگرم چرا شما را عبادت کنندگانى بدون صلاحیّت، و بازرگانانى بدون سود و تجارت، و بیدارانى خفته، و حاضرانى غایب از صحنه، بینندگانى نابینا، شنوندگانى کر، و سخن گویانى لال، مشاهده مى کنم پرچم گمراهى بر پایه هاى خود بر افراشته شده و طرفداران آن فراوان گشته شما را با پیمانه خود مى سنجند و سرکوب مى کنند، پرچمدارشان (معاویه)، از ملّت اسلام خارج و بر راه گمراهى ایستاده است.
5-خبر از کشتار و فساد بنى امیّه
پس آن روز که بر شما دست یابند جز تعداد کمى از شما باقى نگذارند، چونان باقى مانده غذایى اندک در ته دیگ یا دانه هاى غذاى چسبیده در اطراف ظرف شما را مانند پوست هاى چرمى به هم پیچانده مى فشارند، و همانند خرمن شما را به شدّت مى کوبند، و چونان پرنده اى که دانه هاى درشت را از لاغر جدا کند، این گمراهان، مؤمنان را از میان شما جدا ساخته نابود مى کنند.
6-هشدار و سفارش به اطاعت از اهل بیت علیهم السّلام
با توجّه به این همه خطرات، روشهاى گمراه کننده شما را به کجا مى کشاند تاریکى ها و ظلمتها، تا کى شما را متحیّر مى سازد
 ص 203
دروغ پردازیها تا چه زمانى شما را مى فریبد از کجا دشمن در شما نفوذ کرده به اینجا آورده و به کجا باز مى گرداند آگاه باشید که هر سر آمدى را پرونده اى، و هر غیبتى را بازگشت دو باره اى است. مردم به سخن عالم خداشناس خود گوش فرا دهید، دل هاى خود را در پیشگاه او حاضر کنید، و با فریادهاى او بیدار شوید رهبر جامعه باید با مردم به راستى سخن گوید و پراکندگى مردم را به وحدت تبدیل، و اندیشه خود را براى پذیرفتن حق آماده گرداند. پیشواى شما چنان واقعیّت ها را براى شما شکافت چونان شکافتن مهره هاى ظریف، و حقیقت را از باطل چون شیره درختى که از بدنه آن خارج شود، بیرون کشید.
7-خبر از مسخ ارزش ها در حکومت بنى امیّه
پس در آن هنگام که امویان بر شما تسلط یابند، باطل بر جاى خود استوار شود، و جهل و نادانى بر مرکب ها سوار، و طاغوت زمان عظمت یافته، و دعوت کنندگان به حق اندک و بى مشترى خواهند شد. روزگار چونان درنده خطرناکى حمله ور شده، و باطل پس از مدّت ها سکوت، نعره مى کشد، مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم مى گذارند، و در جدا شدن از دین متّحد مى گردند، و در دروغ پردازى با هم دوست و در راستگویى دشمن یکدیگرند. و چون چنین روزگارى مى رسد، فرزند با پدر دشمنى ورزد، و باران خنک کننده، گرمى و سوزش آورد، پست فطرتان همه جا را پر مى کنند، نیکان و بزرگواران کمیاب مى شوند، مردم آن روزگار چون گرگان، و پادشاهان چون درندگان، تهیدستان طعمه آنان، و مستمندان چونان مردگان خواهند بود، راستى از میانشان رخت بر مى بندد، و دروغ فراوان مى شود. با زبان تظاهر به دوستى دارند اما در دل دشمن هستند، به گناه افتخار مى کنند، و از پاکدامنى به شگفت مى آیند، و اسلام را چون پوستینى واژگونه مى پوشند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 108 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 109 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 110

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,026,314,643