خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه- سایت : ذاکرین

مناجات با پروردگار- جل شانه
سایت : ذاکرین
   تعداد 141
حاج سید مهدی میردامادمن آمدم ای با وفا الهی            تعداد استفاده : 1823
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادرب خطا پوش تویی عبد خطا کارم            تعداد استفاده : 1878
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماداز دین به جای حلم تفاخر گرفت            تعداد استفاده : 1355
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمخدا امشب شب توبه کردنه            تعداد استفاده : 2036
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدماومده ماه ضیافت خدا            تعداد استفاده : 1248
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیچشم مرا پیاله خون جگر کنید            تعداد استفاده : 808
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیباز کن در که گدای سحرت ...            تعداد استفاده : 767
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهاگر عبد گنه کارم تو را دارم            تعداد استفاده : 2129
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهباز یه بنده بیچاره ای خدا            تعداد استفاده : 1793
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهاومدم دوباره با بار گناه            تعداد استفاده : 1687
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهآ خدا منم منم بنده تو            تعداد استفاده : 1459
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهکیستم من بنده ای از فرط ...            تعداد استفاده : 1164
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهالهی به خوبان عالم قسم            تعداد استفاده : 1340
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمیهمان سی شب آمده            تعداد استفاده : 1546
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیخراب آمدم تا کنی تو آبادم            تعداد استفاده : 2018
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمن اشتباه کردم ولی مرا رها...            تعداد استفاده : 1799
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیناگهان تا که چشم وا کردم            تعداد استفاده : 1492
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیز سر هم نفسی با دو نفس...            تعداد استفاده : 1391
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدل ما معتکف کوی خدا شد الحمدالله            تعداد استفاده : 1280
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیگر چه ز سینه ناله جان کاه ...            تعداد استفاده : 1268
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیگر چه بیش از خواهش سائل ...            تعداد استفاده : 1209
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیگر چه شایسته هر گونه ملامت            تعداد استفاده : 1195
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیای مهربان دستگیر عذرم پذیر            تعداد استفاده : 1395
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضینفس من ول کن من نیست خدا            تعداد استفاده : 1421
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیخدا به هر که شبی عاشقانه ...            تعداد استفاده : 1210
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیباز کن در که گدای سحرت برگشته            تعداد استفاده : 1447
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدیده آلوده تا باران می آید            تعداد استفاده : 1163
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضینام ما را ننویسید بخوانید فقط            تعداد استفاده : 1330
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیعاشقان در حجاب یکدگرند            تعداد استفاده : 1234
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدستم گرفتی چیزی نگفتی            تعداد استفاده : 640
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیبساط عاشقی ما به پاست            تعداد استفاده : 587
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیبارم اینبار در خانه یار افتاده            تعداد استفاده : 535
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدر سحر چشم چه گریان بشود خوب            تعداد استفاده : 573
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیالهی اغفر لنا تقصیرنا            تعداد استفاده : 559
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیگوشه چشمی اگر از جانب دلبر            تعداد استفاده : 518
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیاز عمر فقط حاصل من روی سیاه            تعداد استفاده : 513
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیباز پوشاندی گناهم را و مشتم و ...            تعداد استفاده : 501
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیوقت دعا سرشت روانی مرا ...            تعداد استفاده : 478
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیآغاز می کنم سخنم را به یا حسین            تعداد استفاده : 456
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدوباره سفره شب زنده دارها            تعداد استفاده : 430
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیگرچه بار گنهم بُرده به تبعید            تعداد استفاده : 418
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیذکر تو تا می‌رسد اذکار یادم ...            تعداد استفاده : 396
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیپَر شکسته‌ من را ببین خدای ...            تعداد استفاده : 429
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیسفره تا باز شود زود گدا می‌آید            تعداد استفاده : 390
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیای خدا آشنایم زائر کربلایم            تعداد استفاده : 452
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضینیمه شب تا که دلت بیدار شد            تعداد استفاده : 412
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیعاصی روسیاهم مانده میان راهم            تعداد استفاده : 427
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیبد مرا تو به خوب خودت بدل ...            تعداد استفاده : 416
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیکی می‌شود که از من تنها خدا...            تعداد استفاده : 398
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیچه مبارک سحری هست و چه ...            تعداد استفاده : 398
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیآمدم سوی تو راهی وا کُنم            تعداد استفاده : 421
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیبه رو سیاهیم اقرار می کنم العف            تعداد استفاده : 390
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضینشسته ایم که از آتشت امان ...            تعداد استفاده : 398
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیبر دل غم‌ زده امید و رجا می‌آید            تعداد استفاده : 393
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیتویی که ستار العیوبی            تعداد استفاده : 396
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیآمده در گذرش باز کسی آلوده            تعداد استفاده : 365
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدر گدایی خودت نام مرا مشهور کن            تعداد استفاده : 412
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیهر آنچه ساخته بودم همش خراب...            تعداد استفاده : 410
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیهمین که دید شکسته ز بی کس..            تعداد استفاده : 407
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیاینکه بر دوش خودش کوهی ...            تعداد استفاده : 383
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیگفت پیغمبر که چون کوبی دری            تعداد استفاده : 393
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیباز شب های آخر ماه است            تعداد استفاده : 389
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیروی لب پُر توبه تبسم برسانید            تعداد استفاده : 401
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمییه احساسی تو دلمه            تعداد استفاده : 365
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای خدایم بزرگی کن و راهم بده            تعداد استفاده : 368
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادنام ما را ننویسید بخوانید فقط            تعداد استفاده : 1040
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددوباره سفره شب زنده دار ها و ...            تعداد استفاده : 893
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادروزه داران مه خدایم من            تعداد استفاده : 823
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماداگر بناست رحمت کسی به ما...            تعداد استفاده : 868
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادبخوان تا ابوحمزه ایمان بگیرد            تعداد استفاده : 821
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادآغاز می کنم سخنم را به یا حسین            تعداد استفاده : 906
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادیک عمر رفت و آشنای تو نبودم            تعداد استفاده : 928
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادعطا کردی خطا کردم            تعداد استفاده : 861
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادنروم از سر کویت چه برانی چه ...            تعداد استفاده : 834
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادای مهربان دستگیر عذرم پذیر            تعداد استفاده : 793
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادمن بنده تو هستم            تعداد استفاده : 999
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدل شب آمدم و روی سیاه آوردم            تعداد استفاده : 459
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریرو به سوی اله آوردم            تعداد استفاده : 425
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریباز پوشاندی گناهم را و مُشتم ...            تعداد استفاده : 404
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریآخر ماه ولی فرصت مهمانی ...            تعداد استفاده : 380
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 یا منزل الرحمات/ احمدالفتلاوی            تعداد استفاده : 716
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ألف حکایة/ احمد الفتلاوی            تعداد استفاده : 608
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجعبد گناهکار من چرا ز من جدا ...            تعداد استفاده : 2918
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجبا آنکه حد جرمم بالاتر از عذاب...            تعداد استفاده : 1472
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجخدایا از عقابت ترس دارم            تعداد استفاده : 1449
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریسیاهه روزگارم گناهه کوله بارم            تعداد استفاده : 453
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 الهی مذ لجأت ألیک/ احمدالفتلاوی            تعداد استفاده : 668
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عالم الملکوت/ احمدالفتلاوی            تعداد استفاده : 581
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 امشب سری بزن / امید روشن بین            تعداد استفاده : 263
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدل مرده ایم و یاد تو جان می دهد            تعداد استفاده : 405
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریرمضان است و وقت مهمانی            تعداد استفاده : 380
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادآمده ماه خدا حضرت دلدار بیا            تعداد استفاده : 805
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادعمری تباه کردم عمر گران بها را            تعداد استفاده : 925
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادخورشید پشت ابر نشانی به ما بده            تعداد استفاده : 782
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیبه امید آمده ام خانه خرابم نکن            تعداد استفاده : 2657
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجخواهم دلی که غرق شود در لقای ...            تعداد استفاده : 1315
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیماه خدا آمد دلم با خدا شد            تعداد استفاده : 367
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیبه مقامات بیشتر نرسید            تعداد استفاده : 370
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیباز هم توبه کنان پشت درت آمدم            تعداد استفاده : 389
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیبا درد آمدی امان را طلب کنیم            تعداد استفاده : 363
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,909,228