خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- سایت : آپارات

تلاوت
سایت : آپارات
   تعداد 44
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت استودیویی و بسیار قدیمی از سور مبارکه غاشیه و فجر            تعداد استفاده : 597
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : تلاوت تصویری جدید استاد مصطفی اسماعیل که در روز چهارم ماه رمضان، برای اولین بار از تلویزیون مصر پخش شد
مدت :
کد: 15342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت جدید استاد مصطفی اسماعیل/سور مبارکه فجر، علق            تعداد استفاده : 561
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : فیلم
توضیحات : تلاوت تصویری جدید استاد مصطفی اسماعیل که در روز چهارم ماه رمضان، برای اولین بار از تلویزیون مصر پخش شد
مدت :
کد: 15341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت تصویری جدید استاد مصطفی اسماعیل/سوره مبارکه غاشیه            تعداد استفاده : 545
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : تلاوت تصویری جدید استاد مصطفی اسماعیل که در روز سوم ماه رمضان، برای اولین بار از تلویزیون مصر پخش شد
مدت :
کد: 15340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت استاد مصطفی اسماعیل/سوره مبارکه مبارکه قدر            تعداد استفاده : 545
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلمقطع کوتاه و جدید از تلاوت استاد مصطفی اسماعیل در حضور جمال عبدالناصر/سوره مبارکه آل عمران            تعداد استفاده : 475
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مصطفی اسماعیل در حضور رئیس جمهور جمال عبدالناصر/سوره مبارکه آل عمران 174-171            تعداد استفاده : 496
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مصطفی اسماعیل در حضور رئیس جمهور جمال عبدالناصر/سوره مبارکه اسراء و علق            تعداد استفاده : 483
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مصطفی اسماعیل در حضور رئیس جمهور جمال عبدالناصر/سوره مبارکه ق 45-39            تعداد استفاده : 461
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مصطفی اسماعیل در حضور رئیس جمهور جمال عبدالناصر/سوره مبارکه آل عمران 104-102            تعداد استفاده : 458
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی اکبرالقرا از سوره مبارکه مبارکه نازعات            تعداد استفاده : 532
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی اکبرالقرا از سور مبارکه قمر تین علق قدر            تعداد استفاده : 361
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت جدید از اکبرالقرا/سوره مبارکه آل عمران 126-118            تعداد استفاده : 347
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت جدید از اکبرالقرا/ سوره مبارکه آل عمران 194-193            تعداد استفاده : 321
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت جدید و مجلسی از اکبرالقرا/سوره مبارکه اعراف 144-142            تعداد استفاده : 349
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت جدید سوره مبارکه غاشیه و نصر در مسجد امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 343
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مصطفی اسماعیل در روز عیدقربان و در حضور انورسادات            تعداد استفاده : 363
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت سوره مبارکه انشراح            تعداد استفاده : 420
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 15326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت مقطعی بسیار زیبا از محمود شحات انور سوره مبارکه زلزال            تعداد استفاده : 442
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت بسیار زیبا از استاد محمود شحات انور از سور مبارکه مطففین/حمد/بقره.            تعداد استفاده : 416
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورانور شحات- سور مبارکه قیامت، شمس            تعداد استفاده : 361
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورمحمود شحات- سوره مبارکه مبارکه نحل            تعداد استفاده : 336
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورشحات انور - سوره مبارکه مبارکه حج/آیات 73 تا 78            تعداد استفاده : 332
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورانور شحات- سور مبارکه حجرات- ق- قریش            تعداد استفاده : 323
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورانور شحات- سور مبارکه شعرا، شمس ، تکاثر            تعداد استفاده : 323
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورانور شحات- سوره مبارکه توبه و قصار السور            تعداد استفاده : 297
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت کامل محمود شحات انور در مشهد مقدس ماه رمضان            تعداد استفاده : 282
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورمقطع سوره مبارکه جمعه محمود شحات            تعداد استفاده : 335
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 62 - جمعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورمحمود شحات انور حرم امام رضا ع            تعداد استفاده : 263
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت زیبای محمود شحات انور            تعداد استفاده : 344
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورترکیب مقام صبا عجم محمود شحات انور            تعداد استفاده : 319
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورجدیدترین تلاوت قرآن محمود شحات مهر 93            تعداد استفاده : 322
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورمقام سه گاه محمود شحات انور تلاوتی بسیار زیبا            تعداد استفاده : 242
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت قرآن مقام نهاوند            تعداد استفاده : 327
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت مقطعی بسیار زیبا از محمود شحات انور سوره مبارکه زلزال            تعداد استفاده : 364
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت جدید سوره مبارکه مبارکه شمس            تعداد استفاده : 328
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت سوره مبارکه مبارکه قریش            تعداد استفاده : 491
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت جدید محمود شحات در شبکه تلویزیونی الحیاة            تعداد استفاده : 347
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت سوره مبارکه مبارکه حمد            تعداد استفاده : 333
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت محمود شحات در مقام سه گاه            تعداد استفاده : 574
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : نجوای شبانه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت سوره مبارکه حمد            تعداد استفاده : 340
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 316
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت قرآن محمود شحات سوره مبارکه حمد            تعداد استفاده : 257
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورمحمود شحات تلاوت قرآن بسیار زیبا 2            تعداد استفاده : 274
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورمحمود شحات تلاوت قرآن بسیار زیبا            تعداد استفاده : 247
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 14520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,768,938