خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- سایت : تبیان

تلاوت
سایت : تبیان
   تعداد 57
استاد کریم منصوریقرائت قرآن در روز عاشورا            تعداد استفاده : 479
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
مدت : 12:53
توضیحات : قرائت قرآن در روز عاشورا توسط «کریم منظوری» سوره فصلت از آیه 30 الی آیه 33 و سوره الرحمن از ابتدا تا آیه 12 و آیه 27 سوره فجر (12:53)
مدت : 12:53
کد: 6461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه توبه و فجر            تعداد استفاده : 2106
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
مدت : 05:11
توضیحات : قرائت قرآن در شب عاشورا توسط «شاکر نژاد» سوره توبه آیه 111، سوره فجر آیه 27 (05:11)
مدت : 05:11
کد: 6460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادتلاوت سوره مبارکه نساء و شمس            تعداد استفاده : 1914
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
توضیحات : این تلاوت در تاریخ چهارم دیماه سال هزار و سیصد و نود از شبکه قرآن و معارف سیما پخش شده است.
مدت :
کد: 6459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریتلاوت آئیین گشایش مجمع اجلاس جنبش غیر متعهدان            تعداد استفاده : 326
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
توضیحات : منصوری که در بسیاری از نشست های مهم بین المللی کشورمان به تلاوت قران پرداخته است، آیه ای از سوی مبارکه نساء را برای قرائت انتخاب کرده بود.
مدت :
کد: 6458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه «آل عمران، بلد و جمعه»            تعداد استفاده : 2162
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
مدت : 37:54
توضیحات : تلاوت سور مبارکه «آل عمران، بلد و جمعه» با صدای «حامد شاکرنژاد» (37:54)
مدت : 37:54
کد: 6457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورسوره مبارکه انسان و قصار السور            تعداد استفاده : 826
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
مدت : 31:27
توضیحات : تلاوتی شنیدنی و گوش نواز با صدای «استاد محمود شحات انور» اجرا شده در ایران، سال 1390 (31:27)
مدت : 31:27
کد: 6456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه علق            تعداد استفاده : 277
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
مدت : 4:32
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق با صدای استاد "کریم منصوری" (4:32)
مدت : 4:32
کد: 6455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه ضحی و انشراح            تعداد استفاده : 288
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
مدت : 8:27
توضیحات : قرائت سوره مبارکه ضحی و انشراح توسط استاد "کریم منصوری" (8:27)
مدت : 8:27
کد: 6454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 387
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
مدت : 3:23
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس با صدای استاد "کریم منصوری" (3:23)
مدت : 3:23
کد: 6453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه بلد 1 تا 18            تعداد استفاده : 276
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
مدت : 9:07
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیه 1 تا 18 توسط "استاد کریم منصوری" (9:07)
مدت : 9:07
کد: 6452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه انفطار            تعداد استفاده : 280
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
مدت : 10:48
توضیحات : قرائت مجلسی سوره مبارکه انفطار با صدای استاد "کریم منصوری" (10:48)
مدت : 10:48
کد: 6451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه مزمّل 1 تا 19            تعداد استفاده : 272
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
مدت : 14:04
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه مزمّل آیه 1 تا 19 توسط "استاد کریم منصوری" (14:04)
مدت : 14:04
کد: 6450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه صف 1 تا 7            تعداد استفاده : 335
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
مدت : 13:12
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه صف آیه 1 تا 7 با صدای "استاد کریم منصوری" (13:12)
مدت : 13:12
کد: 6449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه واقعه 1 تا 40            تعداد استفاده : 349
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
مدت : 17:09
توضیحات : قرائت مجلسی سوره مبارکه واقعه آیه 1 تا 40 با صدای «کریم منصوری»(17:09)
مدت : 17:09
کد: 6448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه دخان 1 تا 29            تعداد استفاده : 266
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
مدت : 10:59
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه دخان آیه 1 تا 29 با صدای "استاد کریم منصوری" (10:59)
مدت : 10:59
کد: 6447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه زمر آیه 73 تا 75            تعداد استفاده : 264
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
مدت : 13:07
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیه 73 تا 75 توسط استاد کریم منصوری (13:07)
مدت : 13:07
کد: 6446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه لقمان 1 تا 10            تعداد استفاده : 302
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
مدت : 5:38
توضیحات : قرائت مجلسی سوره مبارکه لقمان آیه 1 تا 10 با صدای استاد کریم منصوری (5:38)
مدت : 5:38
کد: 6445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه قصص 5 تا 9            تعداد استفاده : 269
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
مدت : 10:37
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیه 5 تا 9 توسط استاد کریم منصوری (10:37)
مدت : 10:37
کد: 6444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه اسراء 70 تا 82            تعداد استفاده : 259
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
مدت : 24:31
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیه 70 تا 82 با نوای استاد کریم منصوری (24:31)
مدت : 24:31
کد: 6443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه اسراء 43 تا 51            تعداد استفاده : 239
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
مدت : 7:31
توضیحات : قرائت سوره مبارکه اسراء آیه 43 تا 51 توسط استاد کریم منصوری (7:31)
مدت : 7:31
کد: 6442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه نحل 22 تا 27            تعداد استفاده : 230
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
مدت : 5:45
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه نحل آیه 22 تا 27 با صدای استاد کریم منصوری (5:45)
مدت : 5:45
کد: 6441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه هود 69 تا 83            تعداد استفاده : 262
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
مدت : 17:12
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود آیه 69 تا 83 توسط استاد کریم منصوری (17:12)
مدت : 17:12
کد: 6440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه یونس 26 تا 36            تعداد استفاده : 247
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
مدت : 10:09
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه یونس آیه 26 تا 36 با صدای استاد کریم منصوری (10:09)
مدت : 10:09
کد: 6439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه توبه 128 و 129            تعداد استفاده : 265
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
مدت : 6:35
توضیحات : قرائت سوره مبارکه توبه آیه 128 و 129 توسط استاد کریم منصوری (6:35 )
مدت : 6:35
کد: 6438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه آل عمران 164 تا 171            تعداد استفاده : 287
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
مدت : 8:38
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیه 164 تا 171 با صدای استاد کریم منصوری (8:38)
مدت : 8:38
کد: 6437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه آل عمران 142 تا 148            تعداد استفاده : 307
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
مدت : 6:21
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیه 142 تا 148 توسط استاد کریم منصوری (6:21)
مدت : 6:21
کد: 6436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه بقره 183 تا 186            تعداد استفاده : 542
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
مدت : 15:00
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 183 تا 186 با صدای استاد کریم منصوری (15:00)
مدت : 15:00
کد: 6435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادتلاوت سوره مبارکه کهف و حمد            تعداد استفاده : 1666
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
مدت : 23:49
توضیحات : قرائت سوره کهف آیه 30 تا 38 و 107 تا آخر و سوره مبارکه حمد با نوای استاد حامد شاکرنژاد (23:49)
مدت : 23:49
کد: 6433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مهدی عادلیسوره مبارکه حدید 1 تا 6            تعداد استفاده : 706
اثر : استاد مهدی عادلی
زبان : عربی
موضوع : 57 - حدید
نوع فایل : صوت
مدت : 5:18
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه حدید آیات اول تا ششم با صدای مهدی عادلی (5:18)
مدت : 5:18
کد: 6432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مهدی عادلیسوره مبارکه حشر 18 تا 24            تعداد استفاده : 665
اثر : استاد مهدی عادلی
زبان : عربی
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
مدت : 6:42
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه حشر آیات هیجدهم تا بیست و چهارم با صدای قاری برجسته کشورمان مهدی عادلی (6:42)
مدت : 6:42
کد: 6431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مهدی عادلیسوره مبارکه بقره 183 تا 190            تعداد استفاده : 612
اثر : استاد مهدی عادلی
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
مدت : 15:27
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 183 تا 190 با صدای مهدی عادلی (15:27)
مدت : 15:27
کد: 6430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مهدی عادلیسوره مبارکه بقره آیه 185            تعداد استفاده : 573
اثر : استاد مهدی عادلی
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
مدت : 1:08
توضیحات : تلاوت آیه 185 سوره مبارکه بقره با صدای مهدی عادلی (1:08)
مدت : 1:08
کد: 6429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مهدی عادلیسوره مبارکه مجادله            تعداد استفاده : 501
اثر : استاد مهدی عادلی
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
مدت : 7:54
توضیحات : تلاوت آیات 18 تا آیات آخر سوره مجادله با صدای مهدی عادلی (7:54)
مدت : 7:54
کد: 6428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مهدی عادلیسوره مبارکه بقره 115 تا 121            تعداد استفاده : 650
اثر : استاد مهدی عادلی
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
مدت : 13:45
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 115 تا 121 با صدای مهدی عادلی (13:45)
مدت : 13:45
کد: 6427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انشقاق            تعداد استفاده : 1500
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
مدت : 4:16
توضیحات : تلاوت «سوره انشقاق آیات 16 الی آخر» با صدای مرحوم «استاد شحات محمد انور»(4:16)
مدت : 4:16
کد: 6426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انشقاق، بروج ، طارق ، اعلی ، غاشیه            تعداد استفاده : 1937
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
مدت : 29:13 
توضیحات :  تلاوت سوره های انشقاق و بروج و طارق و اعلی و غاشیه با صدای شحات محمد انور (29:13) 
مدت : 29:13 
کد: 6425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ محمد محمد هلیلسوره مبارکه زمر: آیات 10 تا 23            تعداد استفاده : 869
اثر : شیخ محمد محمد هلیل
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
مدت : 27:52
توضیحات : تلاوت سوره زمر آیات 10 تا 23 جزء 24 با صدای استاد محمد هلیل به سبک مصری «قُلْ یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ» (27:52)
مدت : 27:52
کد: 6424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد شبیبسوره مبارکه طه            تعداد استفاده : 211
اثر : استاد محمد احمد شبیب
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
مدت : 28:16
توضیحات : تلاوت تحقیق به سبک مصری، سوره طه - آیات 1 تا 47 جزء 16؛ قاری - محمد احمد شبیب (28:16)
مدت : 28:16
کد: 6423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حاج احمد ابوالقاسمیسوره مبارکه انفطار            تعداد استفاده : 445
اثر : استاد حاج احمد ابوالقاسمی
زبان : عربی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
مدت : 5:30
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه انفطار با صدای احمد ابوالقاسمی (5:30)
مدت : 5:30
کد: 6422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت سوره مبارکه طه            تعداد استفاده : 1387
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
مدت : 24:11
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه طه آیات 1 الی 47 با صدای شحات محمد انور (24:11)
مدت : 24:11
کد: 6421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورآیة الکرسی            تعداد استفاده : 16201
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
مدت : 2:32
توضیحات : آیة الکرسی «اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ» با صدای محمود شحات انوار (2:32)
مدت : 2:32
کد: 6420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادآیات 8 تا11 سوره مبارکه فاطر و حمد            تعداد استفاده : 1989
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
مدت : 21:38
توضیحات : قرائت آیات 8 تا 11 سوره فاطر و سوره حمد با صدای حامد شاکرنژاد (21:38)
مدت : 21:38
کد: 6419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد علی حسن سویسیسوره مبارکه مریم            تعداد استفاده : 323
اثر : استاد علی حسن سویسی
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
مدت : 31:48
توضیحات : تلاوت سوره مریم آیات 1 الی 36 با صدای علی حسن سویسی (31:48)
مدت : 31:48
کد: 6418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد علی حسن سویسیسوره مبارکه فتح آیات 27 تا آخر و بلد و نصر            تعداد استفاده : 291
اثر : استاد علی حسن سویسی
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
مدت : 20:41
توضیحات : تلاوت سوره فتح آیات 27 تا آخر و بلد و نصر با صدای علی حسن سویسی (20:41)
مدت : 20:41
کد: 6417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورسوره مبارکه نسا و قریش و کوثر            تعداد استفاده : 1011
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
مدت : 18:52
توضیحات : تلاوت سوره نسا آیات 174 تا آخر و قریش و کوثر با صدای انور شحات انور (18:52)
مدت : 18:52
کد: 6416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعسوره مبارکه ضحی            تعداد استفاده : 648
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
مدت : 6:24
توضیحات : قرائت مجلسی سوره ضحی با صدای «استاد احمد نعینع» در محضر مقام معظم رهبری(6:24)
مدت : 6:24
کد: 6415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه آل عمران            تعداد استفاده : 1053
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
مدت : 40:37
توضیحات : تلاوت سوره آل عمران آیات 171 تا 195 توسط استاد مصطفی اسماعیل (40:37)
مدت : 40:37
کد: 6414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات، ق، انشراح و اخلاص            تعداد استفاده : 3773
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 49 - حجرات
نوع فایل : صوت
مدت : 52:56
توضیحات : تلاوت سوره های حجرات، ق، انشراح و اخلاص با صدای استاد مصطفی اسماعیل (52:56)
مدت : 52:56
کد: 6413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه فرقان            تعداد استفاده : 2136
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
مدت : 1:06
توضیحات : قرائت آیه 63 از سوره فرقان با صدای حامد شاکرنژاد (1:06)
مدت : 1:06
کد: 6412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورآیه مبارکه مباهله            تعداد استفاده : 6606
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
مدت : 1:31
توضیحات : قرائت آیه 61 از سوره آل عمران با صدای شحات انور «به آنها (مسیحیان نجران) بگو - بیایید ما فرزندان خود را دعوت می کنیم شما هم فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت می نماییم شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت می کنیم شما نیز از نفوس خود را، آنگاه مباهله می کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار می دهیم» (1:31)
مدت : 1:31
کد: 6411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورآیه 64 سوره مبارکه آل عمران            تعداد استفاده : 1167
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
مدت : 00:42
توضیحات : تلاوت بخشی از آیه 64 سوره مبارکه آل عمران با صدای محمود شحات انور (00:42)
مدت : 00:42
کد: 6410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسوره مبارکه یونس            تعداد استفاده : 2410
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
مدت : 00:26
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره یونس توسط استاد عبدالباسط (00:26)
مدت : 00:26
کد: 6409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه ذاریات            تعداد استفاده : 2093
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
مدت : 22:24
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره ذاریات آیات پانزدهم تا سی ام با صدای استاد حامد شاکرنژاد (22:24)
مدت : 22:24
کد: 6408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورسوره مبارکه نمل            تعداد استفاده : 2054
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
مدت : 40:33
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره نمل آیات 15 الی 31 با صدای استاد محمود شحات محمد انور (40:33)
مدت : 40:33
کد: 6407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه مریم، حاقه، تحریم، بلد، کهف، حجرات و ذاریات            تعداد استفاده : 2732
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
مدت : 1:51:09
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره های مریم، حاقه، تحریم، بلد، کهف، حجرات و ذاریات با صدای شاکرنژاد (1:51:09)
مدت : 1:51:09
کد: 6406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسوره مبارکه زمر            تعداد استفاده : 4859
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:38
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره زمر آیه 36 با صدای استاد عبدالباسط (00:38)
مدت : 00:38
کد: 6404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه فرقان            تعداد استفاده : 2412
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
مدت : 00:47
توضیحات : تلاوت آیه 75 سوره فرقان با صدای حامد شاکرنژاد (00:47)
مدت : 00:47
کد: 6403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,651,029