خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- سایت : راسخون

تلاوت
سایت : راسخون
   تعداد 64
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 1990
اثر : استاد محمود شحات انور
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
مدت : 06:10
مدت : 06:10
کد: 89086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره های مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم 15 -17 و شمس و قریش و کوثر            تعداد استفاده : 1637
اثر : استاد محمود شحات انور
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
مدت : 23:55
مدت : 23:55
کد: 89085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات 125-128 و اعلی            تعداد استفاده : 1607
اثر : استاد محمود شحات انور
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : فیلم
مدت : 15:03
مدت : 15:03
کد: 89084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیه 8            تعداد استفاده : 1564
اثر : استاد محمود شحات انور
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : فیلم
مدت : 04:11
مدت : 04:11
کد: 89083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره های مبارکه غاشیه ، ضحی ، تین ، انشراح و علق (قاهره - 1346 شمسی)            تعداد استفاده : 1921
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : فیلم
مدت : 22:23
مدت : 22:23
کد: 89082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-186            تعداد استفاده : 1761
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:19
مدت : 05:19
کد: 89081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 38-44            تعداد استفاده : 1716
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : فیلم
مدت : 04:53
مدت : 04:53
کد: 89080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-187            تعداد استفاده : 1651
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
مدت : 04:55
مدت : 04:55
کد: 89079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات12-21            تعداد استفاده : 1671
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:46
مدت : 05:46
کد: 89078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات6-8            تعداد استفاده : 1621
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : فیلم
مدت : 4:52
مدت : 4:52
کد: 89077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق            تعداد استفاده : 1669
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : فیلم
مدت : 3:12
مدت : 3:12
کد: 89076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت سوره مبارکه مریم            تعداد استفاده : 1562
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:45
مدت : 05:45
کد: 89075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه حج            تعداد استفاده : 1646
اثر : استاد سید متولی عبد العال
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : فیلم
مدت : 24:27
مدت : 24:27
کد: 89074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه قریش            تعداد استفاده : 1600
اثر : استاد سید متولی عبد العال
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:30
مدت : 05:30
کد: 89073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 26-33            تعداد استفاده : 1558
اثر : استاد سید متولی عبد العال
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : فیلم
مدت : 04:11
مدت : 04:11
کد: 89072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه آیات 19-24            تعداد استفاده : 1591
اثر : استاد سید متولی عبد العال
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : فیلم
مدت : 03:40
مدت : 03:40
کد: 89071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه طه 1-8            تعداد استفاده : 1540
اثر : استاد سید متولی عبد العال
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:33
مدت : 05:33
کد: 89070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیتلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و ق            تعداد استفاده : 1677
اثر : استاد محمد اللیثی
موضوع : 49 - حجرات
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:41
مدت : 05:41
کد: 89069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیتلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 193-195            تعداد استفاده : 1612
اثر : استاد محمد اللیثی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:51
مدت : 05:51
کد: 89068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیتلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 1-6            تعداد استفاده : 1464
اثر : استاد محمد اللیثی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:04
مدت : 05:04
کد: 89067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیتلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات 36-37            تعداد استفاده : 1436
اثر : استاد محمد اللیثی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : فیلم
مدت : 06:29
مدت : 06:29
کد: 89066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه انشراح            تعداد استفاده : 1551
اثر : استاد شحات محمد انور
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : فیلم
مدت : 04:46
مدت : 04:46
کد: 89065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 45-48            تعداد استفاده : 1605
اثر : استاد شحات محمد انور
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : فیلم
مدت : 06:11
مدت : 06:11
کد: 89064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 190-192            تعداد استفاده : 1574
اثر : استاد شحات محمد انور
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:19
مدت : 05:19
کد: 89063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص            تعداد استفاده : 1738
اثر : استاد شحات محمد انور
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : فیلم
مدت : 30:08
مدت : 30:08
کد: 89062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 1249
اثر : استاد شحات محمد انور
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
مدت : 06:20
مدت : 06:20
کد: 89061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 35-39            تعداد استفاده : 1343
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:17
مدت : 05:17
کد: 89060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 35-41            تعداد استفاده : 1264
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
مدت : 06:26
مدت : 06:26
کد: 89059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت نادر مجلسی سوره مبارکه شعراء آیات 78-89            تعداد استفاده : 1295
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
موضوع : 26 - شعراء
نوع فایل : فیلم
مدت : 08:46
مدت : 08:46
کد: 89058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 25-33            تعداد استفاده : 1302
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
مدت : 31:32
مدت : 31:32
کد: 89057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات 6-11            تعداد استفاده : 1206
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : فیلم
مدت : 04:54
مدت : 04:54
کد: 89056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص            تعداد استفاده : 1225
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:40
مدت : 05:40
کد: 89055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و ضحی            تعداد استفاده : 1220
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : فیلم
مدت : 24:40
مدت : 24:40
کد: 89054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه انفال            تعداد استفاده : 1541
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 8 - انفال
نوع فایل : فیلم
مدت : 04:58
مدت : 04:58
کد: 89053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 65-68            تعداد استفاده : 1320
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:29
مدت : 05:29
کد: 89052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح            تعداد استفاده : 1307
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:58
مدت : 05:58
کد: 89051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه انفال آیات 10-13            تعداد استفاده : 1281
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 8 - انفال
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:45
مدت : 05:45
کد: 89050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام            تعداد استفاده : 1333
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : فیلم
مدت : 25:00
مدت : 25:00
کد: 89049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-186            تعداد استفاده : 1290
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:22
مدت : 05:22
کد: 89048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 197-199            تعداد استفاده : 1248
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
مدت : 04:46
مدت : 04:46
کد: 89047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی            تعداد استفاده : 1303
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : فیلم
مدت : 02:02
مدت : 02:02
کد: 89046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات 61-66            تعداد استفاده : 1319
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : فیلم
مدت : 04:55
مدت : 04:55
کد: 89045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره مبارکه سبا آیات 1-            تعداد استفاده : 936
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
موضوع : 34 - سباء
نوع فایل : فیلم
مدت : 08:24
مدت : 08:24
کد: 89044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره مبارکه شورِی آیات 19-38            تعداد استفاده : 942
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : فیلم
مدت : 22:10
مدت : 22:10
کد: 89043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره های مبارکه جن آیات 18-28 ، مزمل و قدر            تعداد استفاده : 942
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : فیلم
مدت : 19:39
مدت : 19:39
کد: 89042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات 1-18            تعداد استفاده : 902
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : فیلم
مدت : 15:30
مدت : 15:30
کد: 89041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس امام جمعهتلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات 18-23            تعداد استفاده : 972
اثر : استاد عباس امام جمعه
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:59
مدت : 05:59
کد: 89040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس امام جمعهتلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 108-آخر و تین            تعداد استفاده : 923
اثر : استاد عباس امام جمعه
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : فیلم
مدت : 06:18
مدت : 06:18
کد: 89039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس امام جمعهتلاوت مجلسی سوره نحل 30-34            تعداد استفاده : 913
اثر : استاد عباس امام جمعه
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : فیلم
مدت : 4:49
مدت : 4:49
کد: 89038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس امام جمعهتلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات 28-29            تعداد استفاده : 820
اثر : استاد عباس امام جمعه
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:38
مدت : 05:38
کد: 89037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حاج احمد ابوالقاسمیتلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-104            تعداد استفاده : 842
اثر : استاد حاج احمد ابوالقاسمی
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : فیلم
مدت : 12:05
مدت : 12:05
کد: 89036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حاج احمد ابوالقاسمیتلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات 1-3            تعداد استفاده : 801
اثر : استاد حاج احمد ابوالقاسمی
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:06
مدت : 05:06
کد: 89035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) آیات 35-46            تعداد استفاده : 801
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:32
مدت : 05:32
کد: 89034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانتلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تین            تعداد استفاده : 739
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:54
مدت : 05:54
کد: 89033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانتلاوت مجلسی سوره مبارکه الحاقه            تعداد استفاده : 796
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:16
مدت : 05:16
کد: 89032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانتلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران ایات 169-170            تعداد استفاده : 799
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
مدت : 06:10
مدت : 06:10
کد: 89031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف 1-6 و شمس            تعداد استفاده : 817
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : فیلم
مدت : 16:55
مدت : 16:55
کد: 89030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات 22-28 و شمس            تعداد استفاده : 765
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:44
مدت : 05:44
کد: 89029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم (س) آیات 41-58 و بیّنه            تعداد استفاده : 765
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : فیلم
مدت : 22:11
مدت : 22:11
کد: 89028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره مبارکه بینه آیات 7-8            تعداد استفاده : 777
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : فیلم
مدت : 3:13
مدت : 3:13
کد: 89027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19            تعداد استفاده : 803
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : فیلم
مدت : 04:03
مدت : 04:03
کد: 89026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه ذاریات آیات 15-30            تعداد استفاده : 771
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : فیلم
مدت : 05:45
مدت : 05:45
کد: 89025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 1-30            تعداد استفاده : 790
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : فیلم
مدت : 06:11
مدت : 06:11
کد: 89024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 15-30 در محضر رهبر انقلاب            تعداد استفاده : 757
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : فیلم
مدت : 15:30
مدت : 15:30
کد: 89023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,717,494