خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه- سایت : راسخون

مناجات با پروردگار- جل شانه
سایت : راسخون
   تعداد 597
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میرداماد - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بدون بودن تو رنج بی حساب منم (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 3930
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:17:44
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:17:44
کد: 96611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - کیم من گنه کار بی بند و باری - مناجات            تعداد استفاده : 2674
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:15:32
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:15:32
کد: 96586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب هشتم ماه مبارک رمضان - کجاست اهل دلی که نگه ما بکند - مناجات            تعداد استفاده : 2132
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:11:40
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:40
کد: 96583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب نهم ماه مبارک رمضان - شدم ز گناهان بی حساب خجل - مناجات            تعداد استفاده : 1917
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:11:54
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:54
کد: 96580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب ششم ماه مبارک رمضان - سینه ام خسته ی آه است - مناجات            تعداد استفاده : 1680
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:07
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:07
کد: 96577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب سیزدهم ماه مبارک رمضان - کنار سفره ی احسان گرفت دست مرا - مناجات            تعداد استفاده : 1487
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:13:14
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:13:14
کد: 96574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب سوم ماه مبارک رمضان - من از این نفس خسته شدم - مناجات            تعداد استفاده : 1547
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:13:50
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:13:50
کد: 96571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب دوم ماه مبارک رمضان - وقتی میان نفس و هوس جنگ می شود - مناجات            تعداد استفاده : 1433
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:12:09
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:09
کد: 96568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب دوازدهم ماه مبارک رمضان - دل مرده ایم و یاد تو جان می دهد به ما - مناجات            تعداد استفاده : 1364
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:55
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:55
کد: 96564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - خدا به کثرت عصیان ما نظر دارد - مناجات            تعداد استفاده : 1309
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:12:10
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:10
کد: 96560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب چهاردهم ماه مبارک رمضان - روی حاجت بر تو آوردم (مناجات)            تعداد استفاده : 1301
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:55
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:55
کد: 96557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب پنجم ماه مبارک رمضان - دل مرده ایم و یاد تو جان می دهد به ما - مناجات حضرت آقا            تعداد استفاده : 1137
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:17
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:17
کد: 96549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب پنجم ماه مبارک رمضان - خواهند اگر ببخشد از مجرمین گناهی - مناجات            تعداد استفاده : 1226
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:11:36
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:36
کد: 96548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - شب قدر رو سیاها اومده (مناجات)            تعداد استفاده : 1269
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:17:43
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:17:43
کد: 96544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - بازم شب قدر و بی قراری (مناجات)            تعداد استفاده : 1113
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:41
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:41
کد: 96540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب اول ماه مبارک رمضان - وقت هلال ماه خدا آشکار شد - مناجات            تعداد استفاده : 982
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:12:54
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:54
کد: 96539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب اول ماه مبارک رمضان - مناجات مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1234
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:19:13
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:19:13
کد: 96538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 926
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:02
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:02
کد: 96513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 859
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:17
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:17
کد: 96512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - من اومدم دوا بشه دردم (روضه و مناجات)            تعداد استفاده : 812
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:57
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:57
کد: 96511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - روضه و مناجات            تعداد استفاده : 842
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:22:59
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:22:59
کد: 96502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - روضه و مناجات            تعداد استفاده : 735
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:27
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:27
کد: 96501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب یازدهم ماه مبارک رمضان - دعا و مناجات خوانی            تعداد استفاده : 3044
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:19:00
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:19:00
کد: 96490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - مناجات و دعا خوانی            تعداد استفاده : 1637
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:15:52
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:15:52
کد: 96488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مناجات و بخش سوم دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1167
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:01:50
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:01:50
کد: 96478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مناجات و بخش دوم دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1101
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 01:04:31
توضیحات : Ramezan96
مدت : 01:04:31
کد: 96477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مناجات و بخش اول دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1036
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:14:15
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:14:15
کد: 96476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب سیزدهم ماه مبارک رمضان - مناجات خوانی            تعداد استفاده : 1128
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:25
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:25
کد: 96469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - دعا و مناجات خوانی            تعداد استفاده : 979
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:21:45
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:21:45
کد: 96459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب چهاردهم ماه مبارک رمضان - مناجات خوانی            تعداد استفاده : 984
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:01:26
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:01:26
کد: 96456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - مناجات و دعا خوانی            تعداد استفاده : 1159
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:14
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:14
کد: 96447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - شب قدر است و باز بی قدرم (روضه و مناجات)            تعداد استفاده : 565
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:12:59
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:59
کد: 96426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - آلوده دامانم خود را رساندم (مناجات)            تعداد استفاده : 518
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:58
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:58
کد: 96425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - سال 1395 - شب 21 ماه مبارک رمضان - مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین علیه السلام            تعداد استفاده : 498
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:18:37
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:18:37
کد: 96418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - یه ساله که به حال خود رها شدم (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 566
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:41
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:41
کد: 96341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب هشتم ماه مبارک رمضان - توبوا الی الله جمیعا (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 493
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:20
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:20
کد: 96337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب نهم ماه مبارک رمضان - پشیمانم از این بیراهه رفتن (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 519
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:17
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:17
کد: 96332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب ششم ماه مبارک رمضان - شرمنده‌ام « یا غافرَ الذَّنب » (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 433
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:37
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:37
کد: 96331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب سوم ماه مبارک رمضان - وَاغْفِرْ لی تِلْکَ الذُّنُوبَ الْعِظامَ (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 450
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:33
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:33
کد: 96328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب دوم ماه مبارک رمضان - پیغام خدای متعال به دانیال (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 419
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:23
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:23
کد: 96322
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب دوم ماه مبارک رمضان - بنده نفسم شدم، سوز و نوایم رفت، رفت (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 445
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:57
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:57
کد: 96321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب اول ماه مبارک رمضان - شرمگین، سرشکسته ام یارب، از خودم نیز خسته ام یا رب (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 453
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:31
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:31
کد: 96311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب یازدهم ماه مبارک رمضان - چه خوش باشد که دلدارم (مناجات)            تعداد استفاده : 1185
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:44
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:44
کد: 96250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز (مناجات)            تعداد استفاده : 1049
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:13:04
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:13:04
کد: 96248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - گردانده ای به سوی خودت باز روی من (مناجات)            تعداد استفاده : 947
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:05
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:05
کد: 96247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب ششم ماه مبارک رمضان - صفحه ای از خاک و انگشتان قلم (مناجات)            تعداد استفاده : 869
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:11:13
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:13
کد: 96245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب چهارم ماه مبارک رمضان - صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست (مناجات)            تعداد استفاده : 982
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:21:38
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:21:38
کد: 96243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب پنجم ماه مبارک رمضان - یا شب افغان شبی یا سحر آه سحری (مناجات)            تعداد استفاده : 832
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:12:21
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:21
کد: 96242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - نروم از سر کویت چه برانی چه بخوانی (مناجات)            تعداد استفاده : 1045
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:18
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:18
کد: 96240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - بدم مرا به پیمبر ببخش یا الله (مناجات)            تعداد استفاده : 930
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:02:01
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:02:01
کد: 96238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 1277
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:10
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:10
کد: 96223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - به خود آی یک لحظه ای دل خدا را (مناجات)            تعداد استفاده : 963
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:16:27
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:16:27
کد: 96220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - یه کاری کن تا دستام نرفته زیر خاک (مناجات)            تعداد استفاده : 381
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:00
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:00
کد: 96190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - بخش اول روضه و مناجات            تعداد استفاده : 360
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:47
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:47
کد: 96175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج سید محمد میری - سال 1395 - شب پنجم ماه مبارک رمضان - (دعا و مناجات پایانی)            تعداد استفاده : 335
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:10
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:10
کد: 96173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج محسن طاهری - سال 1395 - شب هشتم ماه مبارک رمضان - (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 318
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:23
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:23
کد: 96162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هفدهم ماه مبارک رمضان - کی میخوام از گناهام جدا بشم (مناجات)            تعداد استفاده : 388
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:18
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:18
کد: 96134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هفدهم ماه مبارک رمضان - لطفی که کرده است خجل بارها مرا (مناجات)            تعداد استفاده : 384
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:11:47
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:47
کد: 96133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هفدهم ماه مبارک رمضان - قرائت ادامه دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 383
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:11:37
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:37
کد: 96132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - قرائت ادامه دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 347
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:20:25
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:20:25
کد: 96131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - به این غبار نگاهی که آفتاب شوم (مناجات)            تعداد استفاده : 354
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:16:51
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:16:51
کد: 96128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هشتم ماه مبارک رمضان - قرائت ادامه دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 365
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:39
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:39
کد: 96126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هجدهم ماه مبارک رمضان - دلم در هوای شما بود کاش (مناجات)            تعداد استفاده : 355
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:12:52
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:52
کد: 96122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - شب احیا شدن ماست مسیحا نرسید (مناجات)            تعداد استفاده : 361
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:17:13
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:17:13
کد: 96121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب نهم ماه مبارک رمضان - ما را در اوج دل نگرانی نگاه کن (مناجات)            تعداد استفاده : 367
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:12
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:12
کد: 96117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب نهم ماه مبارک رمضان - قرائت ادامه دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 357
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:27
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:27
کد: 96116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب ششم ماه مبارک رمضان - قرائت ادامه دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 336
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:47
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:47
کد: 96113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب ششم ماه مبارک رمضان - دست و پا گم کرده کوی تمنای توام (مناجات)            تعداد استفاده : 281
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:37
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:37
کد: 96112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب سیزدهم ماه مبارک رمضان - بخش دوم قرائت دعای مجیر (مناجات)            تعداد استفاده : 356
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:02
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:02
کد: 96108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب سیزدهم ماه مبارک رمضان - بخش اول قرائت دعای مجیر (مناجات)            تعداد استفاده : 336
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:39
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:39
کد: 96107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب سوم ماه مبارک رمضان - ما همه تشنه ایم و آب تویی (مناجات)            تعداد استفاده : 336
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:45
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:45
کد: 96105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب سوم ماه مبارک رمضان - قرائت فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 328
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:33
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:33
کد: 96104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب دوم ماه مبارک رمضان - وا شده درهای رحمت خدا میرسد (مناجات)            تعداد استفاده : 319
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:16
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:16
کد: 96102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب دوم ماه مبارک رمضان - قرائت فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 359
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:05
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:05
کد: 96101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب دوم ماه مبارک رمضان - درد فراق یار نامش بیقراری ست (مناجات)            تعداد استفاده : 316
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:45
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:45
کد: 96100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب دوازدهم ماه مبارک رمضان - مناجات            تعداد استفاده : 359
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:08
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:08
کد: 96099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب دوازدهم ماه مبارک رمضان - فکری برای وضع بد این گدا کنید (مناجات)            تعداد استفاده : 356
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:19
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:19
کد: 96098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب دوازدهم ماه مبارک رمضان - ادامه دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 354
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:46
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:46
کد: 96096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب دوازدهم ماه مبارک رمضان - ادامه دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 318
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:11:28
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:28
کد: 96095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - قرائت ادامه دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 331
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:12
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:12
کد: 96094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب چهارم ماه مبارک رمضان - قرائت بخشی از دعای پر فیض کمیل (مناجات)            تعداد استفاده : 324
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:14:40
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:14:40
کد: 96090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب چهارم ماه مبارک رمضان - راحتم از شر این دنیای ماتم خیز کن (مناجات)            تعداد استفاده : 347
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:21
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:21
کد: 96087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب چهاردهم ماه مبارک رمضان - قرائت دعای پر فیض مجیر (مناجات)            تعداد استفاده : 326
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:13:30
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:13:30
کد: 96085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب چهاردهم ماه مبارک رمضان - خیلی دل من از خودم گرفته (مناجات)            تعداد استفاده : 343
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:34
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:34
کد: 96084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب چهاردهم ماه مبارک رمضان - ای دامن لطفت هماره دستگیر ما (مناجات)            تعداد استفاده : 323
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:56
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:56
کد: 96083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب پنجم ماه مبارک رمضان - قرائت دعای پر فیض افتتاح (مناجات)            تعداد استفاده : 313
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:17:58
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:17:58
کد: 96082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب بیستم و یکم ماه مبارک رمضان - مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 314
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:12:49
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:49
کد: 96078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب بیستم و سوم ماه مبارک رمضان - مناجات و روضه            تعداد استفاده : 304
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:16:22
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:16:22
کد: 96076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب بیستم و دوم ماه مبارک رمضان - مناجات و روضه            تعداد استفاده : 300
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:24
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:24
کد: 96073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب بیستم و دوم ماه مبارک رمضان - دعا و مناجات            تعداد استفاده : 315
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:00:00
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:00:00
کد: 96070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب بیستم ماه مبارک رمضان - قبل هجران تو آقا ما به هجران رفته ایم (مناجات)            تعداد استفاده : 306
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:36
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:36
کد: 96069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب اول ماه مبارک رمضان - دعای افتتاح (مناجات)            تعداد استفاده : 315
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:41
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:41
کد: 96064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 1747
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:22:21
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:22:21
کد: 96056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 1131
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:25
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:25
کد: 96052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 874
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:40
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:40
کد: 96049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمد فراهانی - سال 1395 - شب هفدهم ماه مبارک رمضان - فغان از چرخ بد بنیاد دارم (مناجات)            تعداد استفاده : 287
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:12
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:12
کد: 96046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب ۲۳ رمضان ۹۴ - دو شب از شبا گذشت و (مناجات و دعای کمیل)            تعداد استفاده : 307
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 01:02:33
توضیحات : Ramezan96
مدت : 01:02:33
کد: 96044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب ۲۲ رمضان ۹۴ - اگر رسیدی و من زیر خاکها بودم (مناجات و دعا)            تعداد استفاده : 298
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:21:32
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:21:32
کد: 96040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب ۲۱ رمضان ۹۴ - بازم شب قدره و بی قراریم (مناجات و دعا)            تعداد استفاده : 282
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:15
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:15
کد: 96038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شب 19 رمضان 94 - مناجات و روضه            تعداد استفاده : 810
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:28
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:28
کد: 96020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,892,848