خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- سایت : آرشیو

سایت : آرشیو
   تعداد 935
استاد سید متولی عبد العال بقره 124 تا 131، مسجد بلال صدا و سیما، 28 دی 137079
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 26:56
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 26:56
کد: 107886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره 189 تا 199، مسجد بلال صدا و سیما، 29 دی 137064
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 25:52
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 25:52
کد: 107885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره، مسجد امام حسین (ع) تهران58
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 27:40
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:40
کد: 107884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره و آل عمران، مسجد امام حسین (ع) تهران53
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 25:19
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 25:19
کد: 107883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال آل عمران 33 تا 41، مسجد امام حسین (ع) تهران56
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 28:20
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 28:20
کد: 107882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال آل عمران 133 تا 135، مسجد امام حسین (ع) تهران56
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 23:26
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 23:26
کد: 107881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نساء، مسجد امام حسین (ع) تهران51
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 24:53
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 24:53
کد: 107880
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مائده، بیت رهبری53
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 22:28
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 22:28
کد: 107879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ابراهیم، بیت رهبری66
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 19:50
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 19:50
کد: 107878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال طه، بیت رهبری52
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 22:49
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 22:49
کد: 107877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قدر و قریش، بیت رهبری56
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 10:41
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 10:41
کد: 107876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اسراء 9 تا 14، حسینیه ارشاد57
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 13:53
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 13:53
کد: 107875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال احزاب 33 تا 35، حسینیه ارشاد51
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 13:54
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 13:54
کد: 107874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال علق 1 تا 5، استودیوی رادیو قرآن50
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 2:04
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 2:04
کد: 107873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال آل عمران 30 تا 41، استودیوی رادیو قرآن61
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 18:46
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 18:46
کد: 107872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال احزاب، مسجد جامع نارمک، تهران55
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 18:38
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 18:38
کد: 107871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال الرحمن، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، پنجشنبه 17 بهمن 137048
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 18:47
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 18:47
کد: 107870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال زمر و غافر، قم49
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 29:17
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 29:17
کد: 107869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال لقمان و سجده، مسجد اعظم قم46
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 24:03
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 24:03
کد: 107868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال غافر، حرم امام رضا (ع)46
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 31:25
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 31:25
کد: 107867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال شوری، مهدیه مشهد48
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 30:46
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 30:46
کد: 107866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ق و قریش، مهدیه مشهد40
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 25:33
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 25:33
کد: 107865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال آل عمران 169 تا 174، تالار کوهسنگی مشهد45
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 10:51
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 10:51
کد: 107864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مریم، یزد54
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 22:29
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 22:29
کد: 107863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال یوسف، یزد54
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 26:35
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 26:35
کد: 107862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اسراء آیه 1، ایران، بهمن 137045
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 2:21
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 2:21
کد: 107861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال فاطر 29 تا 35، ایران، بهمن 137039
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 14:24
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 14:24
کد: 107860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حشر، حمد و بقره، ایران، بهمن 137041
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 34:30
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 34:30
کد: 107859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انبیاء، ایران، بهمن 137051
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 33:36
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 33:36
کد: 107858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نمل، ایران، بهمن 137040
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 24:59
زمان : آخر دی و بهمن ١٣٧٠ (١٩٩٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 24:59
کد: 107857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اسراء 83-77، برنامه ی تلویزیونی صبح بخیر ایران، 19 بهمن 1374 (18 رمضان 1416، 8 فوریه 1996)49
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 8:02
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 8:02
کد: 107856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال احزاب، مسجد بلال صدا و سیما48
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 19:04
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 19:04
کد: 107855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اعراف 199 تا 206 و انفال 1 تا 4، مسجد بلال صدا و سیما46
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 24:51
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 24:51
کد: 107854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، مسجد بلال صدا و سیما46
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 20:09
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 20:09
کد: 107853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره 284 تا آخر، مسجد بلال صدا و سیما47
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 16:12
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 16:12
کد: 107852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره و قدر، مسجد بلال صدا و سیما46
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 19:36
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 19:36
کد: 107851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حمد و بقره 1 تا 5، مسجد بلال صدا و سیما41
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 15:07
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 15:07
کد: 107850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال یوسف، مسجد بلال صدا و سیما38
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 14:59
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 14:59
کد: 107849
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال احزاب 33 تا 35، استودیوی رادیو قرآن36
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 11:35
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 11:35
کد: 107848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال احزاب 70 تا آخر، استودیوی رادیو قرآن40
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 6:12
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 6:12
کد: 107847
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال توبه، استودیوی رادیو قرآن42
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 9:09
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 9:09
کد: 107846
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حشر استودیویی34
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 8:18
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 8:18
کد: 107845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال یس 77 تا آخر بهمن، استودیوی شبکه 242
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 5:35
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 5:35
کد: 107844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نازعات و قریش، مازندران39
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 18:18
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 18:18
کد: 107843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بلد، ضحی، انشراح و قریش، مشهد38
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 16:35
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 16:35
کد: 107842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ق و ذاریات، ایران، بهمن 137438
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 19:17
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 19:17
کد: 107841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نجم و قمر، ایران، بهمن 137432
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 10:36
زمان : بهمن ١٣٧٤ (١٩٩٦)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 10:36
کد: 107840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره 124 تا 134، مهديه تهران، سه شنبه 11 بهمن 137938
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 41:36
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 41:36
کد: 107839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال احزاب، نصر، حمد و بقره، دانشگاه علوم و فنون فارابی تهران، چهارشنبه 12 بهمن 1379، نسخه رادیو قرآن28
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 32:31
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 32:31
کد: 107838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال احزاب، نصر، حمد و بقره، دانشگاه علوم و فنون فارابی تهران، چهارشنبه 12 بهمن 1379، نسخه محمد سلیمی24
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 53:37
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 53:37
کد: 107837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره و نصر، مسجد طوبی تبریز، چهارشنبه 12 بهمن 137931
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 30:47
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 30:47
کد: 107836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مائده، اداره آموزش و پرورش بابل29
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 32:22
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 32:22
کد: 107835
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره و فجر، اردکان یزد، مصلی امام خمینی، 14 بهمن 137928
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 33:11
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 33:11
کد: 107834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انفال و قریش، مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین30
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 29:02
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 29:02
کد: 107833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال الرحمن، مرکز فرماندهی نیروی مقاومت بسیج تهران24
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 21:50
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 21:50
کد: 107832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال احزاب و شمس، حرم امام رضا (ع)، دوشنبه 17 بهمن 137926
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 45:01
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 45:01
کد: 107831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال آل عمران و الرحمن، حرم محمد ابن موسی کاظم (ع) معروف به سبزه قبا، دزفول، سه شنبه 18 بهمن 137932
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 36:47
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 36:47
کد: 107830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قصص، نازعات و قدر، زرین شهر اصفهان، مسجد امیر المؤمنین (ع)، چهارشنبه 19 بهمن 137928
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 40:18
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 40:18
کد: 107829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نمل، عصر و قریش، قزوین، مسجد محمد رسول الله (ص)35
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 28:52
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 28:52
کد: 107828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انبياء 76 تا 94، نیریز فارس، سالن ورزشی شهداء، جمعه 21 بهمن 137932
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 32:33
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 32:33
کد: 107827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال یوسف، مصلی بیت المقدس اراک، شنبه 22 بهمن 137928
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 35:36
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 35:36
کد: 107826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال لقمان، سجده و کوثر، مسجد اعظم قم27
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 39:42
زمان : بهمن ١٣٧٩ (٢٠٠١)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 39:42
کد: 107825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ق، فجر و کوثر، مهدیه تهران31
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 38:54
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 38:54
کد: 107824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره 254 تا 261، مصلای بزرگ کرمان27
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 35:28
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 35:28
کد: 107823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال آل عمران و قریش، مسجد جامع تربت حیدریه25
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 33:28
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 33:28
کد: 107822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مائده، انسان و کوثر، حرم امام رضا (ع)27
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 26:59
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 26:59
کد: 107821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حشر، حمد و بقره، مسجد اعظم اردبیل24
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 31:59
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 31:59
کد: 107820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قصص، قم، مسجد مقدس جمکران23
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 41:59
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 41:59
کد: 107819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مریم، طه، حمد و بقره، مسجد جامع کرمانشاه، 17 بهمن 138023
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 48:40
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 48:40
کد: 107818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انبیاء، قدر، قریش، کوثر و نصر، مسجد جامع ایلام24
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 38:55
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 38:55
کد: 107817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال صافات 75-122 و كوثر، مسجد امام خمینی رفسنجان، 19 بهمن 138022
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 31:58
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 31:58
کد: 107816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قمر، الرحمن و قريش، مسجد نور اهواز21
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 35:25
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 35:25
کد: 107815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قلم و حاقه، بندر امام خمینی، سالن فاطر22
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 33:37
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 33:37
کد: 107814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حجرات، ق، حمد و بقره، آران و بیدگل کاشان، مرقد هلال ابن علی (ع)22
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 42:56
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 42:56
کد: 107813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال الرحمن، نازعات و کوثر، تالار حافظ دانشگاه بین المللی کیش21
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 35:58
زمان : بهمن ١٣٨٠ (٢٠٠٢)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 35:58
کد: 107812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره، امام زاده صالح (ع) میدان تجریش، چهارشنبه 3 مهر 138126
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 19:52
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 19:52
کد: 107811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انعام، یزد، مسجد جامع امام زاده جعفر (ع)، 5 مهر 138132
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 27:04
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:04
کد: 107810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره، مسجد دانشگاه تهران، 6 مهر 138129
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 19:13
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 19:13
کد: 107809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مائده، مصلای بزرگ ری (حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع))، شنبه 6 مهر 138130
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 29:24
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 29:24
کد: 107808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال لقمان 8 تا 17 مسجد جامع شهر قدس، 11 مهر 138125
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 22:57
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 22:57
کد: 107807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال رعد، عید مبعث، نیروی هوایی ارتش، 11 مهر 138129
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 11:46
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 11:46
کد: 107806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ق، سالن اجلاس سران کشور های اسلامی، 12 مهر 138133
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 12:54
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 12:54
کد: 107805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال یوسف، سالن اجلاس سران کشور های اسلامی، 13 مهر 138126
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 11:07
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 11:07
کد: 107804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال زمر، بیت رهبری، 16 مهر 138128
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 12:27
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 12:27
کد: 107803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اسراء، دانشکده علوم قرآنی تهران29
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 15:44
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 15:44
کد: 107802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انفال و نصر، استودیویی، ایران، مهر 138126
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 11:16
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 11:16
کد: 107801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قصص و انسان، استودیویی، ایران، مهر 138132
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 10:40
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 10:40
کد: 107800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مائده، استودیویی، ایران، مهر 138124
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 10:26
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 10:26
کد: 107799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نبأ، استودیوی رادیو قرآن28
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 9:05
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 9:05
کد: 107798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قصص، امام زاده علی اکبر(ع) چیذر تهران26
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 11:22
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 11:22
کد: 107797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انبیاء، دار القرآن زنجان24
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 27:58
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:58
کد: 107796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره 269 تا 274، ایران، مهر 138127
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 15:55
زمان : مهر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 15:55
کد: 107795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مریم و طه، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، 2 آذر 138130
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 33:15
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 33:15
کد: 107794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، قدر، عصر و کوثر، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، شب ضربت خوردن امام علی (ع)، 3 آذر 138121
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 32:22
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 32:22
کد: 107793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال زمر و بلد، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، 9 آذر 138129
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 27:05
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:05
کد: 107792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حجرات و ق، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، 12 آذر 138125
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 29:40
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 29:40
کد: 107791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ابراهیم، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)25
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 36:18
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 36:18
کد: 107790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال احزاب، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)21
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 27:15
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:15
کد: 107789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اسراء، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)25
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 30:06
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 30:06
کد: 107788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انبیاء، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)26
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 27:40
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:40
کد: 107787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,375,745