خدمات تلفن همراه

اذان- دسته : اذان- سایت : شهید آوینی

اذان
سایت : شهید آوینی
   تعداد 100
 گلبانگ اذان علی ملا            تعداد استفاده : 503
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 13148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان بساتینی            تعداد استفاده : 407
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 12806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان زکی راضی            تعداد استفاده : 400
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 12671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان بلیطی            تعداد استفاده : 296
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 12658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان بلیطی            تعداد استفاده : 425
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان علی ملا            تعداد استفاده : 429
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان زکی راضی            تعداد استفاده : 402
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان بساتینی            تعداد استفاده : 394
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اذان حزین            تعداد استفاده : 472
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد روح الله کاظم زادهاذان انتظار            تعداد استفاده : 3589
اثر : استاد روح الله کاظم زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان شهید شیخ یدالله ابراهیم کچویی            تعداد استفاده : 443
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان شیخ حمید اسماعیل پور            تعداد استفاده : 762
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مرحوم رحیم موذن زادهگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 7268
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مرحوم رحیم موذن زادهگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 6114
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مرحوم رحیم موذن زادهگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 6616
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم استاد محمد آقاتیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 4010
اثر : مرحوم استاد محمد آقاتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسین صبحدلگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 2982
اثر : استاد حسین صبحدل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3230
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبد الرحیم            تعداد استفاده : 397
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالنعم طوخی            تعداد استفاده : 364
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان تسویه چی/ قاری نوجوان            تعداد استفاده : 371
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1126
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 936
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالفتاح شعشاعیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 445
اثر : استاد عبدالفتاح شعشاعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسینعلی شریفگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1969
اثر : استاد حسینعلی شریف
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1614
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان سلامه            تعداد استفاده : 386
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد حسین سعیدیانگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3656
اثر : استاد محمد حسین سعیدیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان صابر            تعداد استفاده : 285
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد احمد رزیقیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1867
اثر : استاد احمد رزیقی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان روحانی نژاد            تعداد استفاده : 379
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1506
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان رحیم خاکی            تعداد استفاده : 387
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان رافعی            تعداد استفاده : 358
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان حسن ربیعیان            تعداد استفاده : 391
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد غفاریگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 940
اثر : استاد غفاری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهریار پرهیزگارگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 5976
اثر : استاد شهریار پرهیزگار
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1222
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان نکلاوی            تعداد استفاده : 358
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان ناجی غزار            تعداد استفاده : 354
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مرحوم محمد نقش بندیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 886
اثر : استاد مرحوم محمد نقش بندی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محمد زاده            تعداد استفاده : 364
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 827
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان مصطفی یادگاری            تعداد استفاده : 366
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان سید جواد ذبیحی            تعداد استفاده : 366
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سلیم موذن زادهگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3274
اثر : حاج سلیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سلیم موذن زادهگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 4600
اثر : حاج سلیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 2342
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان مجید جیریایی            تعداد استفاده : 348
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان خدام الحسانی            تعداد استفاده : 352
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان سلمان خلیل            تعداد استفاده : 374
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 12569
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر حسین کرمیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 2672
اثر : استاد دکتر حسین کرمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان حسین یزدان پناه            تعداد استفاده : 380
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان حسین رستمی            تعداد استفاده : 375
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان حسن ربیعیان            تعداد استفاده : 431
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن خانچیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1515
اثر : استاد حسن خانچی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان حسین فردی            تعداد استفاده : 377
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان سعید حافظ            تعداد استفاده : 370
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محمد قندیل            تعداد استفاده : 387
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان طه ألفَشنی            تعداد استفاده : 359
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عمرانگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 2071
اثر : استاد محمد عمران
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان ابراهیم الشجاعی            تعداد استفاده : 345
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان الدمنهوری            تعداد استفاده : 366
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 728
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3453
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محمد کاظم نداف            تعداد استفاده : 374
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محسن بادیا            تعداد استفاده : 370
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد پورگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 909
اثر : استاد محمد پور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان تاج اصفهانی            تعداد استفاده : 380
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محمد حسین سبز            تعداد استفاده : 334
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان سید حسین موسوی بلده            تعداد استفاده : 353
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان سید عباس میرداماد            تعداد استفاده : 328
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محمد رضا ابوالقاسمی            تعداد استفاده : 364
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد پورگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1053
اثر : استاد محمد پور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عطاء الله امیدوار            تعداد استفاده : 296
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان الزاوی            تعداد استفاده : 296
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان النبراوی            تعداد استفاده : 288
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 950
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذت الجوهری            تعداد استفاده : 262
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان علیرضا احمدی            تعداد استفاده : 301
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان علی محمود            تعداد استفاده : 314
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان علی اربابی            تعداد استفاده : 304
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان علی اکبر حنیفی            تعداد استفاده : 308
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان الحسینی            تعداد استفاده : 285
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1248
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 836
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان زاهر            تعداد استفاده : 262
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محمدحسین ابوریه            تعداد استفاده : 275
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7880
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالعطیف            تعداد استفاده : 281
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالحکم            تعداد استفاده : 277
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالغفار            تعداد استفاده : 280
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالفتاح طاروتی            تعداد استفاده : 289
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالفتاح طاروتی            تعداد استفاده : 254
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالفتاح طاروتی            تعداد استفاده : 253
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالرحیم            تعداد استفاده : 268
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالفتاح            تعداد استفاده : 265
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 7871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان/ حرم امام رضا ع            تعداد استفاده : 272
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مکان : حرم امام رضا
مدت :
کد: 7870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان/ مسجد الحرام            تعداد استفاده : 264
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مکان : مسجد الحرام
مدت :
کد: 7869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان/ شهر مدینه            تعداد استفاده : 266
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مکان : مدینه
مدت :
کد: 7868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,892,672