خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- سایت : شهید آوینی

تلاوت
سایت : شهید آوینی
   تعداد 423
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه یونس 73 تا 99            تعداد استفاده : 743
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه کهف 1 تا 32            تعداد استفاده : 659
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 13981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه یونس 34 تا 65            تعداد استفاده : 166
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 13904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه احزاب 21 تا 35            تعداد استفاده : 154
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 13882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه نحل 70 تا 111            تعداد استفاده : 1393
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 12122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه زلزال تا ناس ،حمد،بقره ،آیه 1 تا 5            تعداد استفاده : 887
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه یوسف ،آیه 7تا 29 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 628
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه واقعه ،آیه 75 تا 96 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 295
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه توبه ،آیه 60 تا 82            تعداد استفاده : 274
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه تحریم ،زلزال            تعداد استفاده : 294
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه طه ،آیه 1 تا 45            تعداد استفاده : 833
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه شوری ،آیه 23 تا آخر            تعداد استفاده : 298
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه شوری ،آیه 1 تا 19            تعداد استفاده : 246
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه قیامت،آیه1 تا 40،تکویر،آیه1تا 19 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 532
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه غافر ،آیه 7 تا 17            تعداد استفاده : 272
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه نور ،آیه 21 تا 38            تعداد استفاده : 560
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه نساء ،آیه 58 تا 59            تعداد استفاده : 514
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10371
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه نساء ،آیه 1 تا 19            تعداد استفاده : 642
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه نمل ،آیه 32 تا 44            تعداد استفاده : 278
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10369
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه نحل ،آیه 25 تا آخر ،1 تا 4 ،16 تا 24 اسرا            تعداد استفاده : 240
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه مریم ،آیه 1 تا 31 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 1144
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه مائده ،آیه 41 تا 54            تعداد استفاده : 767
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه کهف ،آیه 13 تا 26            تعداد استفاده : 595
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه حجرات ،آیه 13 تا 18 ،ق 1 تا 8 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 972
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 49 - حجرات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه حمد ،آیه 1 تا 7            تعداد استفاده : 2019
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه فصلت ،آیه 30 تا 47            تعداد استفاده : 553
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه فصلت ،30 تا 38 ، قریش 1 تا 4 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 551
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه فاطر ،آیه 1تا 24 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 550
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه اسراء ،آیه 19 تا 39            تعداد استفاده : 561
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انسان ،آیه 1 تا 22 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 973
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انسان ،آیه 1 تا 22            تعداد استفاده : 936
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه بقره ،آیه 257 تا 261            تعداد استفاده : 879
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه بقره ،252 تا 264 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 932
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه بلد ،آیه 1 تا 16 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 861
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انبیاء ،آیه 83 تا آخر            تعداد استفاده : 490
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه الحاقه ،آیه 1 تا 24 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 780
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه احزاب ،آیه 38 تا 48 ،نازعات 26 تا آخر ،نصر            تعداد استفاده : 575
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه احزاب ،آیه 21 تا 35 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 851
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد شبیبسوره مبارکه تحریم ،آیه 1 تا 12            تعداد استفاده : 147
اثر : استاد محمد احمد شبیب
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد شبیبسوره مبارکه طه ،آیه 1 تا 47            تعداد استفاده : 129
اثر : استاد محمد احمد شبیب
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد شبیبسوره مبارکه قصص ، آیه 1 تا 28            تعداد استفاده : 129
اثر : استاد محمد احمد شبیب
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد شبیبسوره مبارکه فصلت ،آیه 30 تا 46            تعداد استفاده : 149
اثر : استاد محمد احمد شبیب
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10345
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد شبیبسوره مبارکه فاطر ،آیه 1 تا 24            تعداد استفاده : 136
اثر : استاد محمد احمد شبیب
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادسوره مبارکه طارق ،آیه 1 تا 17            تعداد استفاده : 226
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادسوره مبارکه کهف ،آیه 30 تا 50            تعداد استفاده : 172
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادسوره مبارکه هود ،آیه 31 تا 49            تعداد استفاده : 158
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادسوره مبارکه آل عمران ،آیه 18 تا 37 ،مریم ،آیه 16 تا 57            تعداد استفاده : 199
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادسوره مبارکه اعراف ،آیه 196 تا 203            تعداد استفاده : 204
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانسوره مبارکه یاسین آیات 1 تا 12            تعداد استفاده : 574
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانسوره مبارکه طه آیات 1 تا 8            تعداد استفاده : 388
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانسوره مبارکه لقمان آیات 29 تا 34            تعداد استفاده : 375
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانسوره مبارکه فرقان آیات 56 تا 62            تعداد استفاده : 395
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانسوره مبارکه احزاب آیات 21 تا 27            تعداد استفاده : 394
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه تحریم 1 تا 12            تعداد استفاده : 264
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه آل عمران 33 تا 63            تعداد استفاده : 523
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه یوسف 3 تا 18            تعداد استفاده : 166
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه یوسف 4 تا 34            تعداد استفاده : 165
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه یوسف 1 تا 25            تعداد استفاده : 149
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه نازعات 15 تا 41            تعداد استفاده : 190
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه مریم 12 تا 21            تعداد استفاده : 165
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه مائده 82 تا 108            تعداد استفاده : 144
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه مائده 51 تا 81            تعداد استفاده : 162
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه کهف13 تا 32            تعداد استفاده : 181
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه ق 39 تا آخر            تعداد استفاده : 134
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه فرقان 58 تا آخر            تعداد استفاده : 124
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10322
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه فاطر 1 تا 24            تعداد استفاده : 150
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه تحریم ، الحاقه 1 تا 14            تعداد استفاده : 118
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه شمس 1 تا 8            تعداد استفاده : 259
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه الرحمن 1 تا 28            تعداد استفاده : 142
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه الرحمن 1 تا 23 ، علق 1 تا 5            تعداد استفاده : 160
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10317
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات ، شمس            تعداد استفاده : 825
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 49 - حجرات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه الحاقه 19 تا 24            تعداد استفاده : 151
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10315
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه الحاقه 1 تا 18            تعداد استفاده : 161
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه الحاقه 1 تا 12            تعداد استفاده : 143
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه الحاقه 1 تا 24            تعداد استفاده : 148
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه بلد            تعداد استفاده : 202
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه بقره 253 تا 271            تعداد استفاده : 163
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10310
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه بقره 233 تا 252            تعداد استفاده : 187
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه بقره 203 تا 232            تعداد استفاده : 170
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10308
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه انعام 36 تا 73            تعداد استفاده : 147
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10307
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه انعام 74 تا 110            تعداد استفاده : 148
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه توبه 69 تا 70            تعداد استفاده : 141
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10305
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه اسراء 70 تا 82            تعداد استفاده : 121
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه اسراء 1 تا 40            تعداد استفاده : 117
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10303
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه اسراء 1 تا 25            تعداد استفاده : 123
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه اسراء 23 تا 51            تعداد استفاده : 114
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه ابراهیم 31 تا 48            تعداد استفاده : 134
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه الرحمن 24 تا 27            تعداد استفاده : 167
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه نساء 148 تا 176            تعداد استفاده : 205
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه نساء 114 تا 147            تعداد استفاده : 205
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه مائده 109 تا آخر            تعداد استفاده : 131
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه لقمان 22 تا آخر            تعداد استفاده : 127
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10295
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه سجده 1 تا 10            تعداد استفاده : 186
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 32 - سجده
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10294
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه انعام 111 تا 140            تعداد استفاده : 140
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه انعام 1 تا 35            تعداد استفاده : 161
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه قصص 5 تا 28 ، شمس            تعداد استفاده : 124
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه خاف 13 تا 31 ، ضحی ، انشراح ، تین            تعداد استفاده : 134
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10290
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه ابراهیم 12 تا 41            تعداد استفاده : 139
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه نمل 12 تا 40 تین 1 تا 6            تعداد استفاده : 139
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه ق 31 تا آخر ، ذاریات1 تا 30 ، طارق ، توحید            تعداد استفاده : 145
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 10287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,686,991