خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه- سایت : شهید آوینی

مناجات با پروردگار- جل شانه
سایت : شهید آوینی
   تعداد 193
حاج محمود کریمی3 خرداد 1397 - 11:41 مناجات شب های ماه رمضان - شب هفتم - بخش سوم            تعداد استفاده : 1643
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب هفتم - بخش دوم            تعداد استفاده : 1172
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب هفتم - بخش اول            تعداد استفاده : 1107
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب ششم - بخش دوم            تعداد استفاده : 992
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب ششم - بخش اول            تعداد استفاده : 987
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب دوم - بخش دوم            تعداد استفاده : 982
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان- شب دوم - بخش اول            تعداد استفاده : 957
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب اول - بخش دوم            تعداد استفاده : 909
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان- شب اول            تعداد استفاده : 952
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیآری یک عمر اگر توبه شکستی باز آی (مناجات با خدا)/مراسم مناجات خوانی شب دوم ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 1239
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیباز وقت مستی چشمان بیدار من است (مناجات)/مراسم شب اول و دوم ماه رمضان 1397            تعداد استفاده : 10925
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیماه مهمونی مهمون اومده(مناجات)/مناجات شب سوم ماه رمضان الکریم 1397            تعداد استفاده : 1121
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای به برج عفاف بدر تمام(مناجات)/مناجات شب پنجم ماه رمضان الکریم            تعداد استفاده : 997
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیخطاهام و خط کشیدی بااین اشک (مناجات)/مراسم شب اول ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 1002
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمهمانم کردی و بار سفر آورده ام (مناجات)/مراسم شب اول ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 980
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدرد ناگفته را تو دوا میکنی حاجت بنده را (مناجات)/مناجات شب چهارم ماه رمضان الکریم1397            تعداد استفاده : 942
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریسلام ای خدای کریم و خطا پوش (مناجات)/مراسم شب اول ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 1740
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدوباره ماه خدا اومده و قلبم میزنه (مناجات)/مراسم شب دوم ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 1462
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریگمان مدار که نام تو بردن عادت ماست (مناجات)/مراسم شب دوم ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 1146
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیناخوش که باشی بدتر از هر درد (مناجات)            تعداد استفاده : 975
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیباز رو گرداندم از تو، باز رو دادی به من/مناجات شب سوم ماه رمضان الکریم            تعداد استفاده : 1028
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیببخش یا الله... (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 892
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیاللهم رب شهر رمضان...مناجات شب پنجم ماه رمضان الکریم            تعداد استفاده : 885
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات بسیار زیبای - سحرگهان که موذن برآورد آواز با صدای قاسم رفعتی            تعداد استفاده : 505
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهمن اومدم دوا بشه دردم (مناجات سال 95)            تعداد استفاده : 2141
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:57
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:57
کد: 96616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجگردانده ای به سوی خودت باز روی من (جدید،مناجات سال 95)            تعداد استفاده : 1691
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:05
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:05
کد: 96614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهروضه و مناجات (مناجات سال 95)            تعداد استفاده : 1464
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:16:41
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:16:41
کد: 96606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریروضه و مناجات - شب 19 (جدید،روضه سال 94)            تعداد استفاده : 271
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
مدت : 00:50:20
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:50:20
کد: 95834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای کمیل و مناجات با خدا            تعداد استفاده : 1371
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 01:22:03
توضیحات : حجم: زمان: 12,029 01:22:03
مدت : 01:22:03
کد: 21714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل_قسمت دوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 976
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل_قسمت اول ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 776
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل - قسمت سوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 582
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل - قسمت دوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 569
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل - قسمت اول ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 596
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیشب آخر ماه شعبان 1391            تعداد استفاده : 1069
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه شعبان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات التّائبین؛ مناجات توبه کنندگان - جدید            تعداد استفاده : 2106
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت چهارم            تعداد استفاده : 8833
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15155
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت سوم            تعداد استفاده : 4985
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت دوم            تعداد استفاده : 3861
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت اول            تعداد استفاده : 3954
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییمناجات توبه امام سجاد علیه السلام/ مناجات 31 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 2133
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش ششم            تعداد استفاده : 1193
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش پنجم            تعداد استفاده : 897
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش چهارم            تعداد استفاده : 846
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش سوم            تعداد استفاده : 814
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش دوم            تعداد استفاده : 842
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش اول            تعداد استفاده : 872
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل در شب احیاء            تعداد استفاده : 736
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش هفتم            تعداد استفاده : 702
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش ششم            تعداد استفاده : 697
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش پنجم            تعداد استفاده : 681
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش چهارم/دعای مجیر            تعداد استفاده : 686
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش سوم            تعداد استفاده : 677
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش دوم            تعداد استفاده : 690
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش اول            تعداد استفاده : 677
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش چهارم            تعداد استفاده : 660
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش سوم            تعداد استفاده : 673
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش دوم            تعداد استفاده : 502
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش اول            تعداد استفاده : 529
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان - قسمت اول            تعداد استفاده : 556
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای جوشن صغیر            تعداد استفاده : 702
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن صغیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای مجیر            تعداد استفاده : 818
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت هفتم            تعداد استفاده : 451
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت ششم            تعداد استفاده : 481
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت پنجم            تعداد استفاده : 504
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت چهارم            تعداد استفاده : 1418
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت سوم            تعداد استفاده : 865
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت دوم            تعداد استفاده : 732
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت اول            تعداد استفاده : 859
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل            تعداد استفاده : 795
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای افتتاح            تعداد استفاده : 872
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییمناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1904
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای مجیر            تعداد استفاده : 4068
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ابو حمزه ثمالی - قسمت دوم            تعداد استفاده : 2444
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت اول            تعداد استفاده : 2346
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابو حمزه ثمالی قسمت سوم            تعداد استفاده : 507
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابوحمزه ثمالی قسمت دوم            تعداد استفاده : 522
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابوحمزه ثمالی قسمت اول            تعداد استفاده : 554
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی قسمت ششم            تعداد استفاده : 478
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی قسمت پنجم            تعداد استفاده : 476
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی قسمت چهارم            تعداد استفاده : 488
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی قسمت سوم            تعداد استفاده : 498
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی قسمت دوم            تعداد استفاده : 532
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی قسمت اول            تعداد استفاده : 585
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریمناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 2448
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات امیرالمؤمنین ع در مسجد کوفه_جدید            تعداد استفاده : 1469
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای ابوحمزه ثمالی3            تعداد استفاده : 515
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی            تعداد استفاده : 3079
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 3163
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح            تعداد استفاده : 435
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 435
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای افتتاح            تعداد استفاده : 528
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای مجیر            تعداد استفاده : 816
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... دعای قرآن به سر گرفتن            تعداد استفاده : 733
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... دعای قرآن به سر گرفتن            تعداد استفاده : 602
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 685
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 525
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1026
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1737
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مرشد لودعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 843
اثر : مرشد لو
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 14778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,885,716