خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- سایت : شهید آوینی

سایت : شهید آوینی
   تعداد 8415
حاج سیدمجید بنی فاطمهتو نبض زندگیمی تو نوری من غبارم (شور)            تعداد استفاده : 823
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:54
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:54
کد: 106100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهحب الحسین (ع) (نغمه و ذکر)            تعداد استفاده : 733
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:01:28
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:01:28
کد: 106099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسفر خوبه ، خوبه مجنون باشی (سرود)            تعداد استفاده : 695
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:53
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:09:53
کد: 106098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهکریم یعنی امام رضا (ع) (سرود)            تعداد استفاده : 665
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:07
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:07
کد: 106097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهمدیحه سرایی            تعداد استفاده : 639
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:22
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:08:22
کد: 106096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورشعرخوانی            تعداد استفاده : 666
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:55
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:10:55
کد: 106095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورمثل آهو کردی شکارم (سرود)            تعداد استفاده : 650
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:47
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:47
کد: 106094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازوردر هر دو جهان سایه ایزد بر سر ماست (مدح)            تعداد استفاده : 663
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:10
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:10
کد: 106093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورعلی فاتح قلعه خیبره (سرود)            تعداد استفاده : 643
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:17
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:07:17
کد: 106092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمالک ملک بی انقطاع (سرود)            تعداد استفاده : 733
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:54
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:09:54
کد: 106091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریباز کن در (مدح)            تعداد استفاده : 729
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:14:40
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:14:40
کد: 106090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریخسرو خوبان مجنون تو ام (سرود حسین طاهری)            تعداد استفاده : 701
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:24
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:07:24
کد: 106089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبرای نجمه برای موسی (مدح حسین طاهری)            تعداد استفاده : 715
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:55
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:10:55
کد: 106088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمولای قنبر (سرود حسین طاهری)            تعداد استفاده : 677
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:24
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:24
کد: 106087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریقلب ایرانه حرمی که تو خراسانه (سرود)            تعداد استفاده : 706
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:11
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:08:11
کد: 106086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب جشنه و عیده نور سبحان دمیده (سرود)            تعداد استفاده : 656
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:07
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:07
کد: 106085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمداره می ریزه گل که از آسمون (سرود)            تعداد استفاده : 641
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:30
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:09:30
کد: 106084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممرغ دلم پر زده سمت دام بلا (سرود)            تعداد استفاده : 587
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:18
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:18
کد: 106083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدملب تشنه رد شدیم هزاران سراب را (مدح)            تعداد استفاده : 583
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:42
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:42
کد: 106082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریعلی حبه جنه (شور)            تعداد استفاده : 427
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:13
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:13
کد: 106081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریمن ار به قبله رو کنم (شور)            تعداد استفاده : 444
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:02:54
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:02:54
کد: 106080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریدلم داره پر میزنه (سرود)            تعداد استفاده : 438
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:46
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:09:46
کد: 106079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریامشب مه ذی القعده (مدح)            تعداد استفاده : 396
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:21:35
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:21:35
کد: 106078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریبازم امشب امشب روزیم زیاده (سرود)            تعداد استفاده : 388
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:36
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:36
کد: 106077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهرییه آهوی سرگشته راهی حرم میشه (سرود)            تعداد استفاده : 357
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:50
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:50
کد: 106076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریسفره دلم امشب (سرود)            تعداد استفاده : 335
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:52
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:52
کد: 106075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشاهی که ولی بود ووصی بود (نغمه خوانی)            تعداد استفاده : 452
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:01:00
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:01:00
کد: 106074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیگدای ساقی کوثرم من (سرود)            تعداد استفاده : 446
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:54
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:54
کد: 106073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیچه خوبه که تو اومدی (سرود)            تعداد استفاده : 459
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:01
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:08:01
کد: 106072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتو آیینه کبریایی علی ابن موسی (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 459
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:11:00
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:11:00
کد: 106071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیدلم تنگه برای حرم تو دلم تنگه (مناجات)            تعداد استفاده : 536
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:26
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:26
کد: 106070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیلطف و عنایت و کرمش فرق می کند (مدح)            تعداد استفاده : 528
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:02:11
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:02:11
کد: 106069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیمظهر العجائب اسدالله الغالب (سرود)            تعداد استفاده : 525
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:15
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:15
کد: 106068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخینفس نفس نفسم می رود برای رضا (سرود)            تعداد استفاده : 519
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:25
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:25
کد: 106067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیدست منو دامن سلطان قلب من جای تو (سرود)            تعداد استفاده : 529
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:38
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:38
کد: 106066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیتپش تپش تپش قلب من فدای رضا (سرود)            تعداد استفاده : 523
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:14
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:14
کد: 106065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیبیمه شده کشور ایران از خاک پای تو (سرود)            تعداد استفاده : 516
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:37
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:37
کد: 106064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخییا علی علی علی موسی الرضا (ذکر)            تعداد استفاده : 513
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:01:04
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:01:04
کد: 106063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیای که چون من هزارها داری آسمانی تر (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 487
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:13
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:10:13
کد: 106062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیآمدم ای شاه پناهم بده (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 455
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:02:59
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:02:59
کد: 106061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریمیرسه هر صباح از سماء این نوا (سرود جدید)            تعداد استفاده : 813
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:58
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:58
کد: 106060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریشبِ عشق و شادیه (سرود جدید)            تعداد استفاده : 752
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:06
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:06
کد: 106059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریشب بود و شور بود و سلامِ فرشته ها (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 743
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:03
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:03
کد: 106058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریشهِ امام رضایِ دور (سرود)            تعداد استفاده : 746
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:41
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:41
کد: 106057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریمن مسلمانِ سلامی که علیکم (سرود شور)            تعداد استفاده : 697
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:19
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:19
کد: 106056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیصلوات خاصه امام رضا (ع)            تعداد استفاده : 711
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:00:43
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:00:43
کد: 106055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیپیچیده صدای نقاره (سرود)            تعداد استفاده : 681
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:06
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:06
کد: 106054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیسنگ زیر پای تو (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 645
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:21
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:09:21
کد: 106053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیعلی علی مولا مولانا علی (سرود)            تعداد استفاده : 582
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج امیر عباسی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:01:50
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:01:50
کد: 106052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیبه خدا حرم شما مثل (سرود)            تعداد استفاده : 530
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج امیر عباسی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:47
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:47
کد: 106051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیگل زهرا دخیلک تولدت مبارک (سرود)            تعداد استفاده : 539
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج امیر عباسی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:25
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:25
کد: 106050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتابه سحرمیخونم راهم بده(سرود94)            تعداد استفاده : 410
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:03
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:03
کد: 106049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاسمت برام تسکینه(سرود94)            تعداد استفاده : 400
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:16:47
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:16:47
کد: 106048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبه یادقبله ایرانیان(مدیحه سرایی94)            تعداد استفاده : 383
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:18
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:18
کد: 106047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمن کیستم گدای تویاثامن الحجج(مناجات،حرم امام رضا،سال94)            تعداد استفاده : 389
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:15
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:15
کد: 106046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمییاابالحسن(مدیحه سرایی،حرم امام رضا،سال94)            تعداد استفاده : 378
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:11:12
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:11:12
کد: 106045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریازفراسوی باورآمده است(مدیحه سرایی،سال94)            تعداد استفاده : 594
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:14:08
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:14:08
کد: 106044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمولای یاسلطان علی موسی الرضا(سرود،سال94)            تعداد استفاده : 544
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:27
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:08:27
کد: 106043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیتو شمس الضحایی، تو بدر الدجایی (سرود سال 94)            تعداد استفاده : 584
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:34
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:08:34
کد: 106042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمن در به در پنجره فولادم  (مدیحه سرایی سال 94)            تعداد استفاده : 554
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:32
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:32
کد: 106041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیخاک حرم رسید، دوا نیز داده شد (مدیحه سرایی سال 94)            تعداد استفاده : 556
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:33
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:33
کد: 106040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمه ای جان دلم جانان دلم (سرود، سال 94)            تعداد استفاده : 520
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:27
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:08:27
کد: 106039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمه امامی که نور شبای وادی طوسه (سرود، سال 94)            تعداد استفاده : 506
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:38
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:38
کد: 106038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب بود و شور بود و سلام فرشته ها (مدیحه سرایی، سال 94)            تعداد استفاده : 531
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:07
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:08:07
کد: 106037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهای آرامش دریا(شور،سال94)            تعداد استفاده : 494
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:12
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:12
کد: 106036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیتویی سلطان گدای دربارم (سرود94)            تعداد استفاده : 553
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:41
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:41
کد: 106035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیچراغونی حرم تو چقدر قشنگه (سرود94)            تعداد استفاده : 489
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:43
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:43
کد: 106034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریافتخارم اینه که بچه خاک مشهدم(سرودمشهدی،سال 94)            تعداد استفاده : 709
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:21
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:21
کد: 106033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبرییه گنبد،تومشهد(شور،سال94)            تعداد استفاده : 719
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:34
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:34
کد: 106032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریآهوی بی قیمتم(مناجات،سال 94)            تعداد استفاده : 681
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:45
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:45
کد: 106031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریمژده آمدبهارنزدیک است(مدیحه سرایی،سال94)            تعداد استفاده : 699
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:21
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:10:21
کد: 106030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج احمد واعظیکیم من سائل دربارسلطان خراسانم(مدیحه سرایی،سال94)            تعداد استفاده : 973
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج احمد واعظی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:15:13
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:15:13
کد: 106029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریحرمت رویامه  (سرود، سال 94)            تعداد استفاده : 281
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:24
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:09:24
کد: 106028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریکه ماه روی رضا جلوه گاه نور خداست (مدیحه سرایی، سال 94)            تعداد استفاده : 307
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:00
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:00
کد: 106027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانسلطان قلبم،آقای خوبیها(شور94)            تعداد استفاده : 702
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:02:48
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:02:48
کد: 106026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانای چراغ قلب ایران(مدیحه سرایی سال94)            تعداد استفاده : 694
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:12:06
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:12:06
کد: 106025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانرضابه دنیااومده(سرودسال 94)            تعداد استفاده : 688
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:45
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:45
کد: 106024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانوقتی که خدام حرم(سرودسال 94)            تعداد استفاده : 725
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:01:31
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:01:31
کد: 106023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورآقام اومده(سرود،سال 94)            تعداد استفاده : 540
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:02:27
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:02:27
کد: 106022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورآسمون وکهکشون وفلک همه(سرود،سال94)            تعداد استفاده : 501
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:02:04
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:02:04
کد: 106021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازوردرد بی درمان به ما دادندودرمان ساختی(مدیحه سرایی،سال 94)            تعداد استفاده : 478
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:42
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:42
کد: 106020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریافتخارم اینه که بچه خاک مشهدم(سرودمشهدی،سال94)            تعداد استفاده : 668
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:21
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:21
کد: 106019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبرییه گنبد،تومشهد(شور،سال94)            تعداد استفاده : 707
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:34
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:34
کد: 106018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریآهوی بی قیمتم(مناجات،سال94)            تعداد استفاده : 678
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:45
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:45
کد: 106017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریمژده آمدبهارنزدیک است(مدیحه سرایی،سال94)            تعداد استفاده : 652
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:21
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:10:21
کد: 106016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضییه دل دارم اونم برا شما (سرود، سال 93) (ابوالفضل بختیاری)            تعداد استفاده : 829
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:29
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:07:29
کد: 106015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیگاه گاهی سختی فولاد میاید به کار (مدیحه سرایی، سال 93) (جدید)            تعداد استفاده : 797
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:11
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:07:11
کد: 106014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادمن یار ندارم  (سرود، سال 93)            تعداد استفاده : 622
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:01:28
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:01:28
کد: 106013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشام میلادت باز در به درم (سرود، سال 93)            تعداد استفاده : 630
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:15:32
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:15:32
کد: 106012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادگدا اومد پیشت (سرود، سال 93)            تعداد استفاده : 606
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:08:08
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:08:08
کد: 106011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریامشب زائرا مستن کاسه به دستن (سرود، سال 93) (جدید)            تعداد استفاده : 568
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:10:10
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:10:10
کد: 106010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهرییک سلام از ما جواب از سمت گنبد (مدیحه سرایی، سال 93) (جدید)            تعداد استفاده : 545
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:21:28
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:21:28
کد: 106009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهرییه گوشه نگاه تو بسه (سرود، سال 93) (جدید)            تعداد استفاده : 553
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:33
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:07:33
کد: 106008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریشب مستی ما شی دیوونگی (سرود، سال 93)            تعداد استفاده : 271
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:24
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:07:24
کد: 106007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهرینجمه زاده آفتابی را به هنگام سحر (مدیحه سرایی، سال 93)            تعداد استفاده : 245
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:12:30
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:12:30
کد: 106006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریتویی سلطان همه عالم (سرود، سال 93)            تعداد استفاده : 240
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:54
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:54
کد: 106005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحرام باشد اگر رو به غیر او بزنم (سرود، سال 93) (جدید)            تعداد استفاده : 465
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:19
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:19
کد: 106004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیروی ابرا آسمون غرق تمنا (سرود، سال 93) (جدید)            تعداد استفاده : 459
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:14:27
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:14:27
کد: 106003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیبی قرار و خراب سلطانم (مدیحه سرایی، سال 93) (جدید)            تعداد استفاده : 468
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:06
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:09:06
کد: 106002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیقبله دلم حسین جان حرم کرببلاته (سرود، سال 93) (جدید)            تعداد استفاده : 513
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج امیر عباسی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 00:02:03
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:02:03
کد: 106001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,723,531