خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- صاحب اثر : حاج رضا بکایی- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه

حاج رضا بکایی

حاج رضا بکایی

مناجات با پروردگار- جل شانه
   تعداد 52
مناجات توبه امام سجاد علیه السلام/ مناجات 31 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 2133
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش ششم            تعداد استفاده : 1193
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش پنجم            تعداد استفاده : 897
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش چهارم            تعداد استفاده : 846
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش سوم            تعداد استفاده : 814
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش دوم            تعداد استفاده : 842
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش اول            تعداد استفاده : 872
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل در شب احیاء            تعداد استفاده : 736
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش هفتم            تعداد استفاده : 702
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش ششم            تعداد استفاده : 697
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش پنجم            تعداد استفاده : 681
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش چهارم/دعای مجیر            تعداد استفاده : 686
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش سوم            تعداد استفاده : 677
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش دوم            تعداد استفاده : 690
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش اول            تعداد استفاده : 677
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش چهارم            تعداد استفاده : 660
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش سوم            تعداد استفاده : 673
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش دوم            تعداد استفاده : 502
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش اول            تعداد استفاده : 529
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان - قسمت اول            تعداد استفاده : 556
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن صغیر            تعداد استفاده : 702
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن صغیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای مجیر            تعداد استفاده : 818
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت هفتم            تعداد استفاده : 451
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت ششم            تعداد استفاده : 481
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت پنجم            تعداد استفاده : 504
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت چهارم            تعداد استفاده : 1418
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت سوم            تعداد استفاده : 865
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت دوم            تعداد استفاده : 732
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت اول            تعداد استفاده : 859
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 795
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 872
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1904
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای شب عید فطر            تعداد استفاده : 647
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان/قسمت دوم            تعداد استفاده : 778
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات توبه امام سجاد ع /مناجات 31 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 1678
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اهل مناجات باش            تعداد استفاده : 1134
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 04:35
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان «زمزمه در نیمه شب عرش نشینت کند/اهل مناجات باش، ای که تو را دردهاست/درد چه باشد به جز شعله هجران یار/ما به فغان فراق، یار ولیکن کجا» با صدای «رضا بکایی» (04:35)
مدت : 04:35
کد: 6320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
با من باش            تعداد استفاده : 968
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:06
توضیحات : راز و نیاز عاشقانه با خدای عالم؛ «خدایا به من رحم کن» با صدای «رضا بکایی» (6:06)
مدت : 6:06
کد: 6293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معبود من            تعداد استفاده : 804
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:28
توضیحات : مناجاتی عاشقانه با خدای مهربانی ها؛ «این همه گنهکار به امید تو آمده اند» با صدای «رضا بکایی» (4:28)
مدت : 4:28
کد: 6292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قلب من خانه توست            تعداد استفاده : 743
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:06
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان با صدای «رضا بکایی» (8:06)
مدت : 8:06
کد: 6291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تشنه رحمت توام            تعداد استفاده : 676
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:05
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان با صدای «رضا بکایی» (13:05)
مدت : 13:05
کد: 6290
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرا بسوی خویش بخوان            تعداد استفاده : 632
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:23
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان با صدای «رضا بکایی» (3:23)
مدت : 3:23
کد: 6289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای مهربانترین آرامش            تعداد استفاده : 698
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:21
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان با صدای «رضا بکایی» (5:21)
مدت : 5:21
کد: 6288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یا ربنا            تعداد استفاده : 1072
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:31
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «از تحبس الدعا که صدایی نمی رسد» با صدای «رضا بکایی» (3:31)
مدت : 3:31
کد: 6287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دست من بگیر            تعداد استفاده : 821
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:22
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «معبود منی دلدار منی» با صدای «رضا بکایی» (3:22)
مدت : 3:22
کد: 6286
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بر درگاه دوست            تعداد استفاده : 706
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:36
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «دلم برای گریه بهانه می خواهد» با صدای «رضا بکایی» (5:36)
مدت : 5:36
کد: 6285
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نسیم مغفرت            تعداد استفاده : 871
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:06
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «یک عمر گرفته ای زعنایت» با صدای «رضا بکایی» (4:06)
مدت : 4:06
کد: 6284
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دست نیاز            تعداد استفاده : 1070
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:32
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «ای آشنای این دل بیمار» با صدای «رضا بکایی» (3:32)
مدت : 3:32
کد: 6283
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یا ارحم الراحمین            تعداد استفاده : 1080
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:50
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «آبرویم را مبر خدایا» با صدای «رضا بکایی» (5:50)
مدت : 5:50
کد: 6282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدای مهربان من            تعداد استفاده : 1133
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:17
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «من امشب از همه پشیمان ترم» با صدای «رضا بکایی» (7:17)
مدت : 7:17
کد: 6281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الهی العفو            تعداد استفاده : 1271
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:42
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «به حق امیرالمومنین مرا ببخش» با صدای «رضا بکایی» (6:42)
مدت : 6:42
کد: 6280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای ماه جود و کرم زدست ما رفتی            تعداد استفاده : 1140
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:11
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «ای ماه جود و کرم زدست ما رفتی» با صدای «رضا بکایی» (7:11)
مدت : 7:11
کد: 6279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الهی بنده ای گم کرده راهم            تعداد استفاده : 1065
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:12
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «الهی بنده ای گم کرده راهم» با صدای «رضا بکایی» (4:12)
مدت : 4:12
کد: 6278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,908,718