خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حاج رضا بکایی

حاج رضا بکایی

حاج رضا بکایی

   تعداد 84
دعای وداع امام سجاد علیه السلام  با ماه مبارک رمضان/بخش دوم            تعداد استفاده : 2041
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای وداع امام سجاد علیه السلام با ماه مبارک رمضان/بخش اول            تعداد استفاده : 1479
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات توبه امام سجاد علیه السلام/ مناجات 31 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 2500
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن صغیر            تعداد استفاده : 1270
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن صغیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 1046
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش ششم            تعداد استفاده : 1441
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش پنجم            تعداد استفاده : 1035
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش چهارم            تعداد استفاده : 948
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش سوم            تعداد استفاده : 903
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش دوم            تعداد استفاده : 927
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش اول            تعداد استفاده : 991
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل در شب احیاء            تعداد استفاده : 814
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 1053
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش هفتم            تعداد استفاده : 771
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش ششم            تعداد استفاده : 762
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش پنجم            تعداد استفاده : 735
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش چهارم/دعای مجیر            تعداد استفاده : 741
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش سوم            تعداد استفاده : 727
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 850
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش دوم            تعداد استفاده : 743
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش اول            تعداد استفاده : 736
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 905
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش چهارم            تعداد استفاده : 713
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش سوم            تعداد استفاده : 728
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 831
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 723
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش دوم            تعداد استفاده : 565
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش اول            تعداد استفاده : 591
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 859
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ادعیه ورود به ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 874
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای شب عید فطر            تعداد استفاده : 732
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان - قسمت دوم            تعداد استفاده : 655
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان - قسمت اول            تعداد استفاده : 610
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای سی و یکم/دعای توبه و بازگشت            تعداد استفاده : 764
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن صغیر            تعداد استفاده : 760
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن صغیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای مجیر            تعداد استفاده : 892
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت هفتم            تعداد استفاده : 502
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت ششم            تعداد استفاده : 526
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت پنجم            تعداد استفاده : 545
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت چهارم            تعداد استفاده : 1470
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت سوم            تعداد استفاده : 919
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت دوم            تعداد استفاده : 785
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت اول            تعداد استفاده : 927
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 839
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 929
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 2229
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ورود به ماه رمضان            تعداد استفاده : 748
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای شب عید فطر            تعداد استفاده : 687
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان/قسمت دوم            تعداد استفاده : 831
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای وداع امام سجادع با ماه مبارک رمضان/ دعای چهل و پنجم_قسمت اول            تعداد استفاده : 560
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات توبه امام سجاد ع /مناجات 31 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 1747
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن صغیر            تعداد استفاده : 953
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن صغیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات حضرت امیرالمؤمنین ع            تعداد استفاده : 1733
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت هفتم            تعداد استفاده : 4535
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت ششم            تعداد استفاده : 2846
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت پنجم            تعداد استفاده : 2581
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت چهارم            تعداد استفاده : 2481
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت سوم            تعداد استفاده : 2654
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت دوم            تعداد استفاده : 2955
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت اول            تعداد استفاده : 4365
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 1225
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای مجیر            تعداد استفاده : 1330
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 890
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 1            تعداد استفاده : 1793
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 48:14
توضیحات : قسمت اول دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (48:14)
مدت : 48:14
کد: 6523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 2            تعداد استفاده : 1256
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:14
توضیحات : قسمت دوم دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (24:14)
مدت : 24:14
کد: 6522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 3            تعداد استفاده : 1070
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:22
توضیحات : قسمت سوم دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (31:22)
مدت : 31:22
کد: 6521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 4            تعداد استفاده : 1082
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 48:14
توضیحات : قسمت چهارم دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (48:14)
مدت : 48:14
کد: 6520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اهل مناجات باش            تعداد استفاده : 1174
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 04:35
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان «زمزمه در نیمه شب عرش نشینت کند/اهل مناجات باش، ای که تو را دردهاست/درد چه باشد به جز شعله هجران یار/ما به فغان فراق، یار ولیکن کجا» با صدای «رضا بکایی» (04:35)
مدت : 04:35
کد: 6320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
با من باش            تعداد استفاده : 1039
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:06
توضیحات : راز و نیاز عاشقانه با خدای عالم؛ «خدایا به من رحم کن» با صدای «رضا بکایی» (6:06)
مدت : 6:06
کد: 6293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معبود من            تعداد استفاده : 857
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:28
توضیحات : مناجاتی عاشقانه با خدای مهربانی ها؛ «این همه گنهکار به امید تو آمده اند» با صدای «رضا بکایی» (4:28)
مدت : 4:28
کد: 6292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قلب من خانه توست            تعداد استفاده : 785
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:06
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان با صدای «رضا بکایی» (8:06)
مدت : 8:06
کد: 6291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تشنه رحمت توام            تعداد استفاده : 723
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:05
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان با صدای «رضا بکایی» (13:05)
مدت : 13:05
کد: 6290
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرا بسوی خویش بخوان            تعداد استفاده : 667
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:23
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان با صدای «رضا بکایی» (3:23)
مدت : 3:23
کد: 6289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای مهربانترین آرامش            تعداد استفاده : 741
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:21
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان با صدای «رضا بکایی» (5:21)
مدت : 5:21
کد: 6288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یا ربنا            تعداد استفاده : 1110
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:31
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «از تحبس الدعا که صدایی نمی رسد» با صدای «رضا بکایی» (3:31)
مدت : 3:31
کد: 6287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دست من بگیر            تعداد استفاده : 854
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:22
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «معبود منی دلدار منی» با صدای «رضا بکایی» (3:22)
مدت : 3:22
کد: 6286
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بر درگاه دوست            تعداد استفاده : 738
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:36
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «دلم برای گریه بهانه می خواهد» با صدای «رضا بکایی» (5:36)
مدت : 5:36
کد: 6285
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نسیم مغفرت            تعداد استفاده : 903
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:06
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «یک عمر گرفته ای زعنایت» با صدای «رضا بکایی» (4:06)
مدت : 4:06
کد: 6284
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دست نیاز            تعداد استفاده : 1267
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:32
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «ای آشنای این دل بیمار» با صدای «رضا بکایی» (3:32)
مدت : 3:32
کد: 6283
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یا ارحم الراحمین            تعداد استفاده : 1167
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:50
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «آبرویم را مبر خدایا» با صدای «رضا بکایی» (5:50)
مدت : 5:50
کد: 6282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدای مهربان من            تعداد استفاده : 1198
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:17
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «من امشب از همه پشیمان ترم» با صدای «رضا بکایی» (7:17)
مدت : 7:17
کد: 6281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الهی العفو            تعداد استفاده : 1330
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:42
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «به حق امیرالمومنین مرا ببخش» با صدای «رضا بکایی» (6:42)
مدت : 6:42
کد: 6280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای ماه جود و کرم زدست ما رفتی            تعداد استفاده : 1186
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:11
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «ای ماه جود و کرم زدست ما رفتی» با صدای «رضا بکایی» (7:11)
مدت : 7:11
کد: 6279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الهی بنده ای گم کرده راهم            تعداد استفاده : 1142
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:12
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «الهی بنده ای گم کرده راهم» با صدای «رضا بکایی» (4:12)
مدت : 4:12
کد: 6278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,815,251