خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد حاج احمد ابوالقاسمی

استاد حاج احمد ابوالقاسمی

استاد حاج احمد ابوالقاسمی

   تعداد 20
تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-104            تعداد استفاده : 849
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 12:05
مدت : 12:05
کد: 89036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات 1-3            تعداد استفاده : 808
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:06
مدت : 05:06
کد: 89035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه زمر آیات 10 تا 18            تعداد استفاده : 403
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه زمر آیات 10 تا 23            تعداد استفاده : 394
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه شعراء آیات 192 تا 220            تعداد استفاده : 396
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 26 - شعراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نمل آیات 67 تا 82            تعداد استفاده : 436
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نمل آیات 15 تا 44            تعداد استفاده : 353
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مجادله آیات 1 تا 10            تعداد استفاده : 388
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مریم آیات 29 و 30            تعداد استفاده : 403
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مریم آیات 25 تا 26            تعداد استفاده : 509
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مریم آیات 16 تا 36            تعداد استفاده : 406
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه لقمان آیه 33 تا آخر            تعداد استفاده : 405
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه حدید آیات 1 تا 12            تعداد استفاده : 411
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 57 - حدید
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء آیه 105 تا آخر            تعداد استفاده : 394
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء آیات 23 تا 38            تعداد استفاده : 401
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره آیات 233 تا 235            تعداد استفاده : 539
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره آیات 255 تا 257            تعداد استفاده : 988
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه انبیاء آیه 10            تعداد استفاده : 394
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احزاب آیات 28 تا 34            تعداد استفاده : 411
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه انفطار            تعداد استفاده : 450
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:30
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه انفطار با صدای احمد ابوالقاسمی (5:30)
مدت : 5:30
کد: 6422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,820,491