خدمات تلفن همراه

تلاوت- صاحب اثر : استاد محمد اللیثی- دسته : تلاوت

استاد محمد اللیثی

استاد محمد اللیثی

تلاوت
   تعداد 2577
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و ق            تعداد استفاده : 1677
موضوع : 49 - حجرات
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:41
مدت : 05:41
کد: 89069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 193-195            تعداد استفاده : 1612
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:51
مدت : 05:51
کد: 89068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 1-6            تعداد استفاده : 1464
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:04
مدت : 05:04
کد: 89067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات 36-37            تعداد استفاده : 1436
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:29
مدت : 06:29
کد: 89066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اللیل            تعداد استفاده : 1845
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر            تعداد استفاده : 1556
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس            تعداد استفاده : 1453
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل            تعداد استفاده : 1194
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء            تعداد استفاده : 1092
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم            تعداد استفاده : 1035
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء            تعداد استفاده : 1021
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ابراهیم            تعداد استفاده : 1015
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء            تعداد استفاده : 951
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة            تعداد استفاده : 990
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ما تیسر من قصار السور            تعداد استفاده : 937
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ما تیسر من سورة یس            تعداد استفاده : 932
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ما تیسر من سورة النمل            تعداد استفاده : 902
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ما تیسر من سورة النحل والاسراء            تعداد استفاده : 870
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ما تیسر من سورة البقرة ال عمران            تعداد استفاده : 906
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ما تیسر من سورة الاحزاب            تعداد استفاده : 899
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس مقطع            تعداد استفاده : 906
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ویسبح الرعد بحمده            تعداد استفاده : 840
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعض            تعداد استفاده : 886
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وقالت اخرج علیهن            تعداد استفاده : 816
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وان کنتم على سفر ولم تجدو کاتبا            تعداد استفاده : 781
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
والله اخرجکم            تعداد استفاده : 675
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نهاوند            تعداد استفاده : 692
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقع للعملاق3            تعداد استفاده : 647
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع من سورة سورة الجمعة مذهل            تعداد استفاده : 651
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع من سورة النازعات رائع            تعداد استفاده : 686
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع من اول قراءة له فى مشتول السوق عام 1978            تعداد استفاده : 641
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع فى ایران جمیل            تعداد استفاده : 649
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع غافر رائع            تعداد استفاده : 835
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع طه            تعداد استفاده : 648
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع ایران مالک            تعداد استفاده : 603
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع المائدة            تعداد استفاده : 648
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع الفاتحة واول البقرة            تعداد استفاده : 963
زبان : عربی
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع البقرة 2            تعداد استفاده : 610
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع الانفطار مقام الصبا ایران            تعداد استفاده : 604
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع ابراهیم            تعداد استفاده : 578
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع 1            تعداد استفاده : 551
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقامات لللیثى            تعداد استفاده : 576
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم مقطع رائع            تعداد استفاده : 563
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ماکان محمدا مقطع            تعداد استفاده : 562
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قل لن یصیبنا            تعداد استفاده : 585
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فقولا له قولا لینا            تعداد استفاده : 535
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر مقطع روعة            تعداد استفاده : 575
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عبس مقطع            تعداد استفاده : 759
زبان : عربی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه مقطع            تعداد استفاده : 569
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رحمک الله یالیثی            تعداد استفاده : 436
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوات نادرة            تعداد استفاده : 505
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ایه قرات من القلب            تعداد استفاده : 453
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل الآیة 33و 34 -4 دقائق ممیزة            تعداد استفاده : 540
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 66666            تعداد استفاده : 499
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الم یروا الی الطیر            تعداد استفاده : 457
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفاتحة مقطع رائع            تعداد استفاده : 811
زبان : عربی
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الضحى مقطع            تعداد استفاده : 715
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشورى            تعداد استفاده : 532
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشعراء إبداع على مقام السیغا            تعداد استفاده : 487
زبان : عربی
موضوع : 26 - شعراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الروم مقطع            تعداد استفاده : 484
زبان : عربی
موضوع : 30 - روم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج مقطع رائع            تعداد استفاده : 462
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 254-255            تعداد استفاده : 479
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام الحبش مقطع            تعداد استفاده : 488
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء مقطع جمیل            تعداد استفاده : 469
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الإسراء الآیة 33 -مقطع حنون            تعداد استفاده : 480
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الإسراء الآیة 26 مقطع یجنن            تعداد استفاده : 441
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اخر الانعام            تعداد استفاده : 471
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر النبأ            تعداد استفاده : 648
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس والانفطار ـ الجبلة بلبیس 98            تعداد استفاده : 503
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس والانفطار الجبلة            تعداد استفاده : 526
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس والإنفطار ختام            تعداد استفاده : 496
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس من شنفاس 1998            تعداد استفاده : 481
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف2 ناهیا 1995            تعداد استفاده : 429
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف-ناهیا-جیزه            تعداد استفاده : 401
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف نادرة            تعداد استفاده : 319
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف ستریو            تعداد استفاده : 397
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف امسیه            تعداد استفاده : 392
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف السنطة 85            تعداد استفاده : 373
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف استودیو 2            تعداد استفاده : 382
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 7-34 والإنفطار ومنصور جمعة منصور            تعداد استفاده : 384
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 30-83            تعداد استفاده : 379
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1 ناهیا 7-8-1995            تعداد استفاده : 366
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف - بورسعید 91            تعداد استفاده : 377
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یقلد مصطفى اسماعیل فى سورتى الکافرون والنصر            تعداد استفاده : 338
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس وقصار ختام کفر میت البز زفتى غربیة            تعداد استفاده : 660
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس و البلد و الشمس-الحبش 1998            تعداد استفاده : 482
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 8            تعداد استفاده : 477
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 6            تعداد استفاده : 473
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 4            تعداد استفاده : 480
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 1            تعداد استفاده : 494
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
والتکویر والمطففین من ناهیا            تعداد استفاده : 647
زبان : عربی
موضوع : 81 - تکویر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود ابو مسلم 97            تعداد استفاده : 458
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 3            تعداد استفاده : 456
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 1            تعداد استفاده : 473
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من التسجیلات القدیمه 86            تعداد استفاده : 349
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والمطففین            تعداد استفاده : 419
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والحج والمؤمنون ناهیا میتم            تعداد استفاده : 380
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم من مشتول            تعداد استفاده : 371
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم من الآیة 35 إلى الایة 56            تعداد استفاده : 372
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم طحا المرج            تعداد استفاده : 278
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,655,337