خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان

استاد محمد عبدالعزیزحصان

استاد محمد عبدالعزیزحصان

   تعداد 921
یوسف مسجد السید البدوی فی سنه 1978            تعداد استفاده : 1236
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجر والنحل 1            تعداد استفاده : 1175
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجر النحل النسان            تعداد استفاده : 1072
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج فى 27 رمضان من المنصوره            تعداد استفاده : 1048
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج عشر            تعداد استفاده : 1066
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج اداء ممیز ورائع            تعداد استفاده : 1004
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 7            تعداد استفاده : 989
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 5            تعداد استفاده : 1020
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 3            تعداد استفاده : 1006
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 1            تعداد استفاده : 1022
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحاقة 3            تعداد استفاده : 1009
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحاقة 1            تعداد استفاده : 988
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن والمزمل 3            تعداد استفاده : 1007
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن والمزمل 1            تعداد استفاده : 975
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن و المزمل المحلة            تعداد استفاده : 1067
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن 3            تعداد استفاده : 991
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن 1            تعداد استفاده : 985
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه والحاقه کفر الزیات            تعداد استفاده : 963
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه فجر جمیل من الحسین            تعداد استفاده : 941
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه ان الله اشترى            تعداد استفاده : 989
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه المحله            تعداد استفاده : 968
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة وسجلت بمسجد الإمام الحسین بالقاهرة فى فترة السبعینیات            تعداد استفاده : 970
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة فجر مع الشیخ عمران            تعداد استفاده : 1020
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة سنة 1979            تعداد استفاده : 974
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة المنصورة 1975            تعداد استفاده : 934
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة 7            تعداد استفاده : 676
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة 5            تعداد استفاده : 651
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة 3            تعداد استفاده : 669
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة 1            تعداد استفاده : 637
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التحریم والقدر اهداء من الحاج فتح الله عبدربه            تعداد استفاده : 649
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التحریم والحاقة 2            تعداد استفاده : 629
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التحریم 1            تعداد استفاده : 635
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البینة و قصار السور - طنطا - 1985            تعداد استفاده : 886
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقره یسئلونک عن الاهله            تعداد استفاده : 672
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقره والانعام (ولکل وجهة هو مولیها) مسجله من المنصوره            تعداد استفاده : 669
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة یسالونک عن الاهله            تعداد استفاده : 648
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة على روح خالى المرحوم م ذکى عبدربه            تعداد استفاده : 670
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة ج2            تعداد استفاده : 635
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة تلک الرسل فجر            تعداد استفاده : 661
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة تلک الرسل 1            تعداد استفاده : 665
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 3            تعداد استفاده : 634
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 1            تعداد استفاده : 603
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البروج والقصار رلئعة            تعداد استفاده : 661
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 85 - بروج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البروج من الحسین            تعداد استفاده : 612
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 85 - بروج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانفطار 1            تعداد استفاده : 640
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانفال الحسین            تعداد استفاده : 638
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 8 - انفال
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام- ان فالق            تعداد استفاده : 614
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام و اذا جاءک الذین یوءمنون بایاتنا فقل سلام            تعداد استفاده : 601
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام فی سرادق عابدین            تعداد استفاده : 597
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام فجر رمضان مسجد الحسین 1997            تعداد استفاده : 512
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام اول الشورى            تعداد استفاده : 495
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام انما یستجیب 1            تعداد استفاده : 486
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام استدیو قصیرمکرر من اذاعة القران الکریم            تعداد استفاده : 480
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام 8            تعداد استفاده : 469
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام 6            تعداد استفاده : 486
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام 4            تعداد استفاده : 492
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام 2            تعداد استفاده : 496
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام (انما یستجیب) شربین            تعداد استفاده : 481
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانسان والمرسلات والقصار            تعداد استفاده : 491
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانسان والقدر 3            تعداد استفاده : 496
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانسان والقدر 1            تعداد استفاده : 476
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانسان قدیمه            تعداد استفاده : 476
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانسان رائعة            تعداد استفاده : 486
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانسان القاهرة            تعداد استفاده : 469
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانسان 6            تعداد استفاده : 483
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانسان 4            تعداد استفاده : 453
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانسان 2            تعداد استفاده : 443
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء ونضع الموازین القسط            تعداد استفاده : 460
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء والحج            تعداد استفاده : 471
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء منیا القمح            تعداد استفاده : 451
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء جمعة            تعداد استفاده : 443
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء المنصوره            تعداد استفاده : 423
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء 9            تعداد استفاده : 446
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء 7            تعداد استفاده : 451
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء 5            تعداد استفاده : 357
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء 3            تعداد استفاده : 411
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء 103-107 2            تعداد استفاده : 428
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء 10            تعداد استفاده : 438
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاعلى            تعداد استفاده : 497
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاعراف واکتب لنا            تعداد استفاده : 432
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاعراف 6            تعداد استفاده : 415
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاعراف 4            تعداد استفاده : 430
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاعراف 2            تعداد استفاده : 394
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء والقصار            تعداد استفاده : 412
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء والقصار من عزاء            تعداد استفاده : 422
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء مسجد الأحمدى بطنطا            تعداد استفاده : 452
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء 6            تعداد استفاده : 414
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء 4            تعداد استفاده : 407
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء 2            تعداد استفاده : 411
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاحقاف ومحمد            تعداد استفاده : 438
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاحقاف ومحمد فجر اذاعة            تعداد استفاده : 417
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاحقاف والقتال ممتازة            تعداد استفاده : 413
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاحقاف والقتال 2            تعداد استفاده : 435
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاحقاف و محمد 5            تعداد استفاده : 409
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاحقاف و محمد 3            تعداد استفاده : 425
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاحقاف و محمد 1            تعداد استفاده : 427
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاحقاف 29 الى آخر السورة 35 ومحمد1-17            تعداد استفاده : 410
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاحزاب مسجلة بشربین            تعداد استفاده : 391
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاحزاب فجر            تعداد استفاده : 403
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاحزاب 9-12            تعداد استفاده : 300
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,666,112