خدمات تلفن همراه

تلاوت- صاحب اثر : استاد کریم منصوری- دسته : تلاوت

استاد کریم منصوری

استاد کریم منصوری

تلاوت
   تعداد 69
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف 1-6 و شمس            تعداد استفاده : 817
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 16:55
مدت : 16:55
کد: 89030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات 22-28 و شمس            تعداد استفاده : 765
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:44
مدت : 05:44
کد: 89029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم (س) آیات 41-58 و بیّنه            تعداد استفاده : 765
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 22:11
مدت : 22:11
کد: 89028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بینه آیات 7-8            تعداد استفاده : 777
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 3:13
مدت : 3:13
کد: 89027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اعراف 154 تا 167            تعداد استفاده : 386
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه ضحی ، انشراح            تعداد استفاده : 329
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نحل 51 تا 69            تعداد استفاده : 323
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مزمل 1 تا 19            تعداد استفاده : 348
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مریم 1 تا 11 ، شمس ، حمد ، بقره 1تا 2            تعداد استفاده : 329
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه توبه 128 تا 129 ، بلد            تعداد استفاده : 315
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه کهف 43 تا 51            تعداد استفاده : 328
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نحل 22 تا 27            تعداد استفاده : 337
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه آل عمران 164 تا 171            تعداد استفاده : 306
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء 43 تا 51            تعداد استفاده : 320
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مریم 28 تا 50            تعداد استفاده : 327
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه دخان 1 تا 28            تعداد استفاده : 366
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نساء 80 تا 87 ، توحید            تعداد استفاده : 320
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مطففین 22 تا 28 ، شمس            تعداد استفاده : 325
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه قصص 5 تا 9 ، شمس            تعداد استفاده : 292
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه دهر 5 تا آخر            تعداد استفاده : 376
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه ذاریات 1 تا 23            تعداد استفاده : 327
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه لقمان 1 تا 10            تعداد استفاده : 316
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه قصص آیه آخر            تعداد استفاده : 325
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه فصلت 1 تا 8            تعداد استفاده : 342
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه دخان 17 تا 29            تعداد استفاده : 219
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره 153 تا 157            تعداد استفاده : 317
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه انبیاء 105 تا آخر            تعداد استفاده : 213
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه آل عمران 189 تا 194            تعداد استفاده : 219
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء 9 تا 15            تعداد استفاده : 212
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احزاب 32 تا آخر            تعداد استفاده : 201
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مطففین 22 تا 28            تعداد استفاده : 216
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مائده 44 تا 46            تعداد استفاده : 185
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه صف 5 تا 9            تعداد استفاده : 198
زبان : عربی
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه انبیاء 105 تا 112            تعداد استفاده : 181
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اعراف 155 تا 157            تعداد استفاده : 181
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء 1 تا 6            تعداد استفاده : 185
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه زخرف 20 تا آخر            تعداد استفاده : 186
زبان : عربی
موضوع : 43 - زخرف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه لقمان 20 تا آخر            تعداد استفاده : 190
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احقاف 1 تا 10            تعداد استفاده : 173
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه واقعه 1 تا 26            تعداد استفاده : 207
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه دخان 17 تا 29            تعداد استفاده : 228
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه فصلت 45 تا آخر            تعداد استفاده : 197
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه شورا 26 تا 48            تعداد استفاده : 174
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه جاثیه 12 تا 21            تعداد استفاده : 224
زبان : عربی
موضوع : 45 - جاثیه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احقاف 1 تا 10            تعداد استفاده : 187
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه محمد 1 تا 9            تعداد استفاده : 282
زبان : عربی
موضوع : 62 - جمعه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرائت قرآن در روز عاشورا            تعداد استفاده : 479
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 12:53
توضیحات : قرائت قرآن در روز عاشورا توسط «کریم منظوری» سوره فصلت از آیه 30 الی آیه 33 و سوره الرحمن از ابتدا تا آیه 12 و آیه 27 سوره فجر (12:53)
مدت : 12:53
کد: 6461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت آئیین گشایش مجمع اجلاس جنبش غیر متعهدان            تعداد استفاده : 326
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : منصوری که در بسیاری از نشست های مهم بین المللی کشورمان به تلاوت قران پرداخته است، آیه ای از سوی مبارکه نساء را برای قرائت انتخاب کرده بود.
مدت :
کد: 6458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه علق            تعداد استفاده : 277
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:32
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق با صدای استاد "کریم منصوری" (4:32)
مدت : 4:32
کد: 6455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه ضحی و انشراح            تعداد استفاده : 288
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:27
توضیحات : قرائت سوره مبارکه ضحی و انشراح توسط استاد "کریم منصوری" (8:27)
مدت : 8:27
کد: 6454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 387
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:23
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس با صدای استاد "کریم منصوری" (3:23)
مدت : 3:23
کد: 6453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بلد 1 تا 18            تعداد استفاده : 276
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 9:07
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیه 1 تا 18 توسط "استاد کریم منصوری" (9:07)
مدت : 9:07
کد: 6452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه انفطار            تعداد استفاده : 280
زبان : عربی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:48
توضیحات : قرائت مجلسی سوره مبارکه انفطار با صدای استاد "کریم منصوری" (10:48)
مدت : 10:48
کد: 6451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مزمّل 1 تا 19            تعداد استفاده : 272
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:04
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه مزمّل آیه 1 تا 19 توسط "استاد کریم منصوری" (14:04)
مدت : 14:04
کد: 6450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه صف 1 تا 7            تعداد استفاده : 335
زبان : عربی
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:12
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه صف آیه 1 تا 7 با صدای "استاد کریم منصوری" (13:12)
مدت : 13:12
کد: 6449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه واقعه 1 تا 40            تعداد استفاده : 349
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 17:09
توضیحات : قرائت مجلسی سوره مبارکه واقعه آیه 1 تا 40 با صدای «کریم منصوری»(17:09)
مدت : 17:09
کد: 6448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه دخان 1 تا 29            تعداد استفاده : 266
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:59
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه دخان آیه 1 تا 29 با صدای "استاد کریم منصوری" (10:59)
مدت : 10:59
کد: 6447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه زمر آیه 73 تا 75            تعداد استفاده : 264
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:07
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیه 73 تا 75 توسط استاد کریم منصوری (13:07)
مدت : 13:07
کد: 6446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه لقمان 1 تا 10            تعداد استفاده : 302
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:38
توضیحات : قرائت مجلسی سوره مبارکه لقمان آیه 1 تا 10 با صدای استاد کریم منصوری (5:38)
مدت : 5:38
کد: 6445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه قصص 5 تا 9            تعداد استفاده : 269
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:37
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیه 5 تا 9 توسط استاد کریم منصوری (10:37)
مدت : 10:37
کد: 6444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء 70 تا 82            تعداد استفاده : 259
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:31
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیه 70 تا 82 با نوای استاد کریم منصوری (24:31)
مدت : 24:31
کد: 6443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء 43 تا 51            تعداد استفاده : 239
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:31
توضیحات : قرائت سوره مبارکه اسراء آیه 43 تا 51 توسط استاد کریم منصوری (7:31)
مدت : 7:31
کد: 6442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نحل 22 تا 27            تعداد استفاده : 230
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:45
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه نحل آیه 22 تا 27 با صدای استاد کریم منصوری (5:45)
مدت : 5:45
کد: 6441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه هود 69 تا 83            تعداد استفاده : 262
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 17:12
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود آیه 69 تا 83 توسط استاد کریم منصوری (17:12)
مدت : 17:12
کد: 6440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه یونس 26 تا 36            تعداد استفاده : 247
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:09
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه یونس آیه 26 تا 36 با صدای استاد کریم منصوری (10:09)
مدت : 10:09
کد: 6439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه توبه 128 و 129            تعداد استفاده : 265
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:35
توضیحات : قرائت سوره مبارکه توبه آیه 128 و 129 توسط استاد کریم منصوری (6:35 )
مدت : 6:35
کد: 6438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه آل عمران 164 تا 171            تعداد استفاده : 287
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:38
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیه 164 تا 171 با صدای استاد کریم منصوری (8:38)
مدت : 8:38
کد: 6437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه آل عمران 142 تا 148            تعداد استفاده : 307
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:21
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیه 142 تا 148 توسط استاد کریم منصوری (6:21)
مدت : 6:21
کد: 6436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره 183 تا 186            تعداد استفاده : 542
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:00
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 183 تا 186 با صدای استاد کریم منصوری (15:00)
مدت : 15:00
کد: 6435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,662,958