خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد سید سعید

استاد سید سعید

استاد سید سعید

   تعداد 433
یوسف وق میت طاهر454
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71106
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف واخر الحشر والقصار سجلت فى السفیه 28-12-2005394
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71105
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف و الحج والنازعات و الفجر والتکاثر386
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71104
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف میت طاهر 2002346
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71103
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف من العزاء بعزبة الامام المحمودیه 12-7-2006349
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71102
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف قریة مضطفى 19-12-2010312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71101
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف سعود شرقیة318
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71100
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف المنصورة 5-5-2012323
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71099
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف الدودانى 11-7-2006312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71098
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 4 الجوابر330
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71097
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 29-11-2009321
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71096
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 2318
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71095
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 1988323
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71094
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 1-34324
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71093
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف - الریاض330
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71092
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسـف 1 الجوابر321
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71091
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس والمزمل354
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71090
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس الفجر نبروه 28-3-2004312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71089
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس 29-1-2008318
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71088
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس 1341
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71087
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
میتم والدة الطنطاوى312
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71086
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
منیة النصر 9-1-2012380
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71085
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مغرب قصاصین الازهار 25-6-2011309
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71084
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم و الفجر و قصار السور316
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71083
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 1-44335
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71082
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,932,722,776