خدمات تلفن همراه

تلاوت- صاحب اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد- دسته : تلاوت

استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت
   تعداد 281
ابراهیم استدیو            تعداد استفاده : 993
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس            تعداد استفاده : 947
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من السیدة زینب            تعداد استفاده : 892
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 2            تعداد استفاده : 883
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یسئلونک عن الأهلة            تعداد استفاده : 855
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 1            تعداد استفاده : 888
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود استدیو            تعداد استفاده : 876
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 25 - 51            تعداد استفاده : 813
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 3            تعداد استفاده : 860
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نور            تعداد استفاده : 890
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم-استودیو            تعداد استفاده : 885
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه            تعداد استفاده : 855
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 4            تعداد استفاده : 838
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 2            تعداد استفاده : 809
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد            تعداد استفاده : 877
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والذاریات من قریة سلامون لنجم            تعداد استفاده : 850
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر            تعداد استفاده : 851
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر 1            تعداد استفاده : 855
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر 2            تعداد استفاده : 844
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء والد الشیخ - محمود على البنأ_2            تعداد استفاده : 795
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه            تعداد استفاده : 871
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه والقدر رائعه            تعداد استفاده : 877
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه القدر            تعداد استفاده : 833
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 10            تعداد استفاده : 785
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 8            تعداد استفاده : 791
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 6            تعداد استفاده : 579
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 4            تعداد استفاده : 567
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 2            تعداد استفاده : 527
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طة ایران            تعداد استفاده : 569
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سبا مسجد الحسین            تعداد استفاده : 728
زبان : عربی
موضوع : 34 - سباء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اول طه            تعداد استفاده : 526
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68189
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أمسیة الاسراء            تعداد استفاده : 559
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68188
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 2            تعداد استفاده : 562
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء            تعداد استفاده : 543
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء مسجد مولانا الحسین            تعداد استفاده : 557
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء المائدة            تعداد استفاده : 567
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 11            تعداد استفاده : 556
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 9            تعداد استفاده : 537
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 7            تعداد استفاده : 524
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 5            تعداد استفاده : 556
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 3            تعداد استفاده : 551
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 2 - (مختلف) - ایضا من ایران عام 1991            تعداد استفاده : 544
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل            تعداد استفاده : 563
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم النازعات            تعداد استفاده : 529
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم القمر 3            تعداد استفاده : 539
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم القمر 1            تعداد استفاده : 545
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبأ والنازعات والفجر            تعداد استفاده : 555
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبا النازعات 4            تعداد استفاده : 521
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبا النازعات 2            تعداد استفاده : 519
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبا البلد            تعداد استفاده : 469
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النازعات            تعداد استفاده : 407
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النازعات القصار 1            تعداد استفاده : 395
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون مسجد الامام الحسین 1980            تعداد استفاده : 338
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون 3            تعداد استفاده : 377
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68166
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون 1            تعداد استفاده : 395
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المجادلة            تعداد استفاده : 416
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المجادلة الحشر            تعداد استفاده : 428
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة            تعداد استفاده : 355
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة من إیران            تعداد استفاده : 379
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 4            تعداد استفاده : 370
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 2            تعداد استفاده : 376
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف            تعداد استفاده : 371
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف مریم 2            تعداد استفاده : 379
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف القصار            تعداد استفاده : 370
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 4            تعداد استفاده : 348
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68155
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 2            تعداد استفاده : 349
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القمر الرحمن            تعداد استفاده : 385
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص من مسجد السیدة زینب            تعداد استفاده : 344
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصار 2            تعداد استفاده : 354
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان و النازعات والعلق من محافظة بورسعید            تعداد استفاده : 357
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان سلامون الشهداء 1974            تعداد استفاده : 352
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان الشعراء            تعداد استفاده : 344
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 4            تعداد استفاده : 339
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 2            تعداد استفاده : 347
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفجر والبلد والتین والعلق            تعداد استفاده : 310
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح والحشر والطارق والبلد من أمام قصرعابدین القاهره 1977            تعداد استفاده : 314
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح القمر الرحمن            تعداد استفاده : 304
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح الحشر القصار            تعداد استفاده : 307
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح 3            تعداد استفاده : 310
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح 1            تعداد استفاده : 301
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الغاشیة الفجر البلد الشمس اللیل            تعداد استفاده : 323
زبان : عربی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
العلق            تعداد استفاده : 395
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الضحى کاملة            تعداد استفاده : 333
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشورى            تعداد استفاده : 319
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشمس            تعداد استفاده : 410
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزخرف والدخان والضحى والشرح            تعداد استفاده : 312
زبان : عربی
موضوع : 43 - زخرف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرعد خارجى            تعداد استفاده : 295
زبان : عربی
موضوع : 13 - رعد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرعد 2            تعداد استفاده : 301
زبان : عربی
موضوع : 13 - رعد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرحمن الواقعة            تعداد استفاده : 303
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحشر            تعداد استفاده : 279
زبان : عربی
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجر والنمل            تعداد استفاده : 291
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج            تعداد استفاده : 296
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج المؤمنون            تعداد استفاده : 296
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 2            تعداد استفاده : 298
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجاثیة            تعداد استفاده : 546
زبان : عربی
موضوع : 45 - جاثیه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة والعلق            تعداد استفاده : 271
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التحریم            تعداد استفاده : 288
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التحریم 1-11 من مسجد الشعرانى 1979            تعداد استفاده : 290
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة و القصار من مسجد الحسین 80            تعداد استفاده : 267
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة الضحى            تعداد استفاده : 182
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,719,862