خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

   تعداد 283
ابراهیم استدیو553
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس516
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من السیدة زینب482
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 2468
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یسئلونک عن الأهلة450
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 1467
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود استدیو478
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 25 - 51429
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 3465
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نور472
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم-استودیو486
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه462
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 4430
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 2422
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد479
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والذاریات من قریة سلامون لنجم455
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر457
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر 1455
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر 2449
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء والد الشیخ - محمود على البنأ_2423
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه468
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه والقدر رائعه488
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه القدر454
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 10437
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 8443
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,819,286,430